တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

ဒုတိယအကြိမ် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဦး၊ ကြည်း ၂၀၅၉၅

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        ထွန်းထွန်း

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၁၃ / မဆန(နိုင်) ၀၀၇၀၄၈

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၁၁ . ၆ . ၁၉၆၆ (၅၁)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        မော်လိုက်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ( မြန်မာစာ )

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး၊

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးစောအောင် (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်ရီရီမြင့် (မှီခို)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      KLO – ၀၁၂၄၂၂ ၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်သန်းသန်းမူ(မှီခို)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                     ၁၄ / ငပတ(နိုင်) ၁၀၅၃၀၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၆၁)၊ရွှေမဉ္ဇူကွန်ဒိုမီနီယံ၊                                                                                    တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊                                                                                        ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးကျော်စိုးလင်း၊ ကြည်း ၂၅၇၉၇

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၈ / ရနခ(နိုင်) ၀၀၃၁၈၇

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၅ . ၃ . ၁၉၆၈ (၄၉)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        ရေနံချောင်းမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ( ပထဝီဝင် )

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးတင်လှ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်ထွန်းရီ ( ကွယ်လွန် )

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်ခင်မမ(မှီခို)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                     ၈ / ရနခ(နိုင်) ၀၀၅၉၄၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မောင်ပြည့်သူကျော်(ကျောင်းသား)၊

မောင်ကျော်ညီညီဟိန်း(ကျောင်းသား)

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၇)၊စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်                                                                           တောင်တွင်းကြီးမြို့

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးသန်းစိုးဦး၊ ကြည်း ၃၆၀၄၈

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၉ / မကန(နိုင်) ၀၉၁၀၆၆

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၈ . ၁ . ၁၉၈၂ (၃၅)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        ပန်းမရွာသစ်ရပ်၊မိုးကုတ်မြို့၊                                                                                         မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        B . C . Sc (D.S.A)(Computer)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးသက်ဦး(ဝန်ထမ်း၊ ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                     ၉/မကန(နိုင်) ၀၀၅၈၁၂၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်မြင့်ဦး ( မှီခို )

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၉/မကန(နိုင်) ၀၀၅၈၉၁၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်ငုဝါ၊ဒုတိယဦးစီးမှူး(ထွေ/အုပ်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၇ / ပခတ(နိုင်) ၀၄၉၇၆၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၅၀၁၃)၊ တင့်ကားတပ်ရင်း                                                                                မကွေးမြို့

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးကိုကို၊ ကြည်း ၃၆၃၈၃

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၇ / ပကန(နိုင်) ၀၈၄၁၅၈

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၂၅ . ၁၂ . ၁၉၇၈ (၃၉)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        သဲကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        M . B. B.S (M. Med.Sc)Pacialogy

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးသိန်းဟန်၊ သစ်တော(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၇/သကန(နိုင်) ၀၃၆၅၉၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်ယဉ်ကြည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်မိုးဇာခြည်ဝင်း၊(မှီခို)          နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၉ / ရမသ(နိုင်) ၀၈၉၈၀၉          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မနှင်းအိကိုကို(ကျောင်းသူ)

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၁၆)၊ တပ်မတော်ကုတင်(၁၀၀)ဆံ့                                                                        ဆေးရုံ၊ မကွေးမြို့

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးမြတ်သူ၊ ကြည်း ၃၆၅၄၄

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၅ / ရဥန(နိုင်) ၀၅၄၈၄၀

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၂၃ . ၈ . ၁၉၇၉ (၃၈)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        ရေဦးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        M .E ( Med)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးဘုန်းဝယ်၊ ဦးစီးအရာရှိ(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၅/ရဥန(နိုင်) ၀၀၆၁၀၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ အလယ်တန်းပြ(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၅/ရဥန(နိုင်) ၀၀၆၁၀၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်ခင်နီလာစုကြည်   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                     (မှီခို)

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        ကပစ(၁၀)၊ အရာရှိအိမ်ထောင်သည်                                                                               လိုင်းခန်း၊ မလွန်

 

 

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးဇော်ဦးလတ်၊ ကြည်း ၃၆၅၀၂

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၇ / ပခတ(နိုင်) ၀၄၁၃၂၇

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၃၀ . ၅ . ၁၉၈၀ (၃၇)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        ပိတ်တောက်လမ်း၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊

ပေါက်ခေါင်းမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        B .E ( Mechenical)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးသောင်းညွန့်၊ ကုန်သည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      DD ၀၃၇၃၁၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      PKG ၀၅၆၇၀၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်အိသဉ္ဇာဝင်း၊မှီခို   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                     ၇/ပမန(နိုင်)၁၂၈၂၈၇  လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မရွှေရည်လင်း၊ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၁၅)၊ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံ                                                                           အောင်လံမြို့

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးမျိုးမင်းမင်း၊ ကြည်း ၃၆၁၀၆

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၁၂ / ဒဂတ(နိုင်) ၀၁၉၅၇၈

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၅ . ၂ . ၁၉၈၂ (၃၅)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        သိပ္ပံဘွဲ့(ဓာတုဗေဒ)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးချိန်သံ၊ ဖိနပ်ကုန်သည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂/တမန(နိုင်)၀၄၀၇၇၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်ခင်အေးညို၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂/တမန(နိုင်)၀၃၉၈၀၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်မို့မို့ဝင်း၊မှီခို          နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                     ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၁၁၆၈၆၄         လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မောင်မင်းခန့်ကျော်၊ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၁၃)၊ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံ                                                                           ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့

 

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးသစ်လွင်၊ ကြည်း ၃၃၆၉၄

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၁၂ / ခရန(နိုင်) ၀၀၁၄၄၇

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၆ . ၆ . ၁၉၇၅ (၄၂)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        ခရမ်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        သိပ္ပံဘွဲ့(ဓာတုဗေဒ)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးအောင်ငွေစိန်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂/ခရန(နိုင်)၀၄၇၂၃၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်သိန်းမေ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂/ခရန(နိုင်)၀၅၃၆၈၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်နန်းစန်းစန်းအေး၊မှီခို          နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၇/ကကခ(နိုင်)၀၆၅၃၀၅          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မောင်စံဘုန်းသစ်၊ကျောင်းသား

မမြင့်မြတ်သဇင်၊ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        စနခ(၉၄၉)မင်းလှမြို့နယ်

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးမြင့်သီဟ၊ ကြည်း ၂၇၁၈၅

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၇ / ညလပ(နိုင်) ၀၀၀၂၀၄

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၁၃ . ၉ . ၁၉၇၃ (၄၄)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        ရန်ကုန်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        B.Sc(D.S.A)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးလှမြင့်၊ပညာရေးမှူး(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၇/ပခန(နိုင်)၀၁၄၄၇၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်စန်းစန်းရှင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၇/ပခန(နိုင်)၀၁၄၄၇၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်သီတာငြိမ်းချမ်း   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                     မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မဆုလဲ့နှင့်၊ကျောင်းသူ

မဇာခြည်ဦး၊ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၇)၊စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်

တောင်တွင်းကြီးမြို့

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးရဲမြင့်၊ ကြည်း ၂၉၅၆၄

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၅ / ဒပရ(နိုင်) ၀၀၁၅၈၅

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၁၀ . ၄ . ၁၉၇၂ (၄၅)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        တောင်ပြင်ရပ်၊ ဒီပဲရင်းမြို့နယ်၊                                                                                      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        သိပ္ပံဘွဲ့(ရူပဗေဒ)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးတင်ထွန်း၊ တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၅ / ဒပရ(နိုင်) ၀၀၁၅၈၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်ခင်နု၊ တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၅ / ဒပရ(နိုင်) ၀၀၁၅၈၃          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်ဥမ္မာသိန်း၊မှီခို       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                     ၁၂ / အစန(နိုင်) ၁၃၉၅၇၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မမေသူရဲမြင့်(ကျောင်းသူ)၊                                                                                            မောင်ဖြိုးရာဇာရဲမြင့်   (ကျောင်းသား)၊                                                                           မထွေးသူဇာရဲမြင့်(ကျောင်းသူ)

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        ဈ၆၊တိုက်(၈)၊မင်းရဲကျော်စွာရိပ်သာ၊                                                                               (၉)ရပ်ကွက်၊လမ်းမတော်မြို့နယ်၊                                                                                  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်ကြီးတင်ဌေး၊ ကြည်း ၂၉၉၈၉

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၁၃ / နခတ(နိုင်) ၀၅၀၁၁၈

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၂၁ . ၃ . ၁၉၇၀ (၄၇)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        ကြက်စားပြင်ရပ်၊ထားဝယ်မြို့၊

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        သိပ္ပံဘွဲ့(ဓာတုဗေဒ)၊ဥပဒေဒီပလိုမာ

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးကျော်ဒင်၊ ကုန်သည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၄ / ဟစက(နိုင်) ၅၉၃၈၆၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်အင်ကွမ်၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂ / မဂဒ(နိုင်) ၀၉၂၃၆၇          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်နန်းလှချော၊ တောင်သူ          နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၃/ နခတ(နိုင်) ၀၀၇၆၁၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မစုပိုင်သဲဦး(ကျောင်းသူ)၊                                                                                             မအေးစုခိုင်(ကျောင်းသူ)၊                                                                                             မောင်အောင်ကျော်ဆန်း(မှီခို)

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၃)၊တပ်မတော်စုဆောင်းရေးတပ်၊                                                                         နယ်လှည့်စုဆောင်းရေးကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့၊                                                                    နတ်မောက်မြို့

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်ကြီးဖြူဝင်း၊ ကြည်း ၄၅၀၂၀

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၈ / ရနခ(နိုင်) ၁၀၅၅၄၅

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၆ . ၅ . ၁၉၈၅ (၃၂)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        တဲဆိပ်ကျေးရွာ၊ရေနံချောင်းမြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        D.S.A(B.Sc)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးသောင်းမြင့်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်မှုံ၊

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်စာသီတာအောင်၊မှီခို          နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၁/ တကန(နိုင်) ၀၆၈၅၉၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မသွန်းကြည်ဖြူ(ကျောင်းသူ)၊                                                                                        အိမ့်ကြည်ဖြူ(ကျောင်းသူ)၊

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        ရွှေကြာငုံရပ်၊ရေနံချောင်းမြို့

 

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်ကြီးဟန်ဝင်းအောင်၊ လေ ၃၄၀၉

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၈ / မကန(နိုင်) ၁၄၅၁၄၆

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၅ . ၇ . ၁၉၈၄ (၃၃)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        မကြီးခြေထောက်ကျေးရွာ၊မကွေးမြို့နယ် ၇။          ပညာအရည်အချင်း                                 –        B.E(Avionics)

၈။     လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးမောင်ကြည်၊တောအုပ်ကြီး(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၈ / မကန(နိုင်) ၀၂၂၆၉၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်မြမြဝင်း၊ ကုန်သည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၈ / မကန(နိုင်) ၀၉၇၀၈၉          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်အိဇင်ငြိမ်း၊ ဦးစီးအရာရှိ(ရသုံး)          နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၈ / မကန(နိုင်) ၁၃၃၅၇၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အေ (၆၃၅)၊ (၁၁)လမ်း၊ အောင်မေတ္တာရပ်၊

မကွေးမြို့

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်ကြီးစိုးသူ၊ ကြည်း ၄၆၈၀၄

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၉ / ရမသ(နိုင်) ၁၂၉၂၇၂

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၁၈ . ၂ . ၁၉၈၆ (၃၁)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        စံပြသိမ်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်စဉ်(၂)ရပ်၊

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

၇။     ပညာအရည်အချင်း                                 –        B.C.Sc(D.S.A)(Computer)

၈။     လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးညွန့်အောင်၊ တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၉ / ရမသ(နိုင်) ၀၂၉၆၁၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်ပြုံး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၉ / ရမသ(နိုင်) ၀၂၉၆၀၉          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        မရှိပါ။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        စံပြသိမ်ကုန်းကျေးရွာ၊နတ်စဉ်(၂)ရပ်၊                                                                              ရမည်းသင်းမြို့နယ်

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်ကြီးဝေဖြိုးအောင်၊ ကြည်း ၄၇၁၇၉

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၉ / ပကခ(နိုင်) ၀၀၇၂၆၂

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၁၇ . ၆ . ၁၉၈၇ (၃၀)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        ရန်ကုန်မြို့

၇။     ပညာအရည်အချင်း                                 –        B.C.Sc(D.S.A)(Computer)

၈။     လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးထွန်းအောင်၊ ပန်းပုလုပ်ငန်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂ / ဥကန(နိုင်) ၁၀၃၅၇၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်မာမာဝင်း၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂ / ဥကန(နိုင်) ၁၀၃၅၇၆          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        မရှိပါ။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၂)၊ ဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံမှုတပ်

နတ်မောက်မြို့

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်ကြီးပိုင်မျိုးထက်၊ ကြည်း ၄၇၂၈၇

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၈ / ပခက(နိုင်) ၂၂၀၂၆၀

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၁၀ . ၅ . ၁၉၈၇ (၃၀)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        ပခုက္ကူမြို့

၇။     ပညာအရည်အချင်း                                 –        B.C.Sc(D.S.A)(Computer)

၈။     လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးမောင်ဝင်း၊ ကုန်သည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်ညွန့်စိန်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂ / ဥကန(နိုင်) ၁၀၃၅၇၆          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        မရှိပါ။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၂)၊ ခွန်သိုက်ရပ်၊ပခုက္ကူမြို့

 

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်ကြီးကျော်ကိုဦး၊ ကြည်း ၄၇၄၅၆

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၇ / အတန(နိုင်) ၀၇၂၄၂၆

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၂၂ . ၉ . ၁၉၈၇ (၃၀)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        ပဲခူးမြို့

၇။     ပညာအရည်အချင်း                                 –        သိပ္ပံဘွဲ့(ဓာတုဗေဒ)

၈။     လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                              –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးတင်ဦး၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၄ / တသတ(နိုင်) ၅၉၃၈၆၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်အေးအေး၊ အမက(ကျောင်းအုပ်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၇ / အတန(နိုင်) ၀၂၇၃၇၉          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        မရှိပါ။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        ပင်မခဲယမ်းမီးကျောက်တပ်၊

တောင်တွင်းကြီးမြို့

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးမြင့်နိုင်၊ ကြည်း ၃၂၅၇၁

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၁၂ / လကန(နိုင်) ၀၃၂၆၇၂

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၂၀ . ၃ . ၁၉၇၂ (၄၅)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        လက်ပံရှည်ကျေးရွာ၊                                                                                                   တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်

၇။     ပညာအရည်အချင်း                                 –        သိပ္ပံဘွဲ့(သတ္တဗေဒ)

၈။     လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးစိန်မြင့်၊ရဲမှုထမ်း(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂ / လကန(နိုင်) ၁၀၂၈၇၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်စန်းရင်၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂ / လကန(နိုင်) ၁၀၃၈၁၀          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်မာမာလွင်၊ မှီခို     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                     ၈ /တတက(နိုင်) ၁၀၉၅၁၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မကြယ်စုံလဝန်း(ကျောင်းသူ)

မအိကေခိုင်မြင့်(ကျောင်းသူ)

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        ပင်မခဲယမ်းမီးကျောက်တပ်၊

တောင်တွင်းကြီးမြို့

မှတ်ချက်။    (.၁၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်မှူးရဲမြင့်ကိုယ်စား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး
ဦးစီးချုပ်မှ အစားထိုးရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်။

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးရဲမောင်၊ ကြည်း ၃၀၀၈၃

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၉ / ညဥန(နိုင်) ၁၁၂၇၁၈

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၂၅ . ၄ . ၁၉၇၆ (၄၁)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        တောင်ဇင်းကျေးရွာ၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်

၇။     ပညာအရည်အချင်း                                 –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်)

၈။     လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးလှဝေ(ကွယ်လွန်)          နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်ယဉ်မေ၊ စျေးရောင်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၉ / ညဥန(နိုင်) ၀၈၄၆၀၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        မရှိပါ။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၇)၊စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်

 

မှတ်ချက်။    (.၁၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်မှူးမြင့်သီဟကိုယ်စား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး
ဦးစီးချုပ်မှ အစားထိုးရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်။