ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်း တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အခမ်းအနားများ

အခြား
ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်း တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်း၊
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အခမ်းအနားများ
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပ
မည့် နေ့ရက်
​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
UNDP ၈.၃.၂၀၁၆မှ
၉.၃.၂၀၁၆ထိ
​တွေ့ဆုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ တိုင်း/ပြည်နယ်
လွှတ်တော်ရုံးများ
ဥက္ကဌ၊ဒုဥက္ကဌ ​နေပြည်တော်
The Asia Foundtion ၁၂.၃.၂၀၁၆မှ
၁၃.၃.၂၀၁၆ထိ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်
အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍနှင့်ရသုံးမှန်း
ခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာမိတ်ဆက်ပွဲ
Dr-Kim Ninh ကိုယ်စားလှယ်
(၃၀)ဦး
နန်းထိုက်သူ
ဟိုတယ်၊ မကွေးမြို့
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူး
ကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်
၂၇.၃၂၀၁၆မှ
၂၉.၃.၂၀၁၆ထိ
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်များ လုပ်ငန်း
ကျွမ်းကျင်မှု၊အရည်အသွေး
ပြည့်ဝမှုနှင့် ဥပဒေရေးရာ
ကိစ္စရပ်များနားလည်မှုရှိစေရန်
ဦးစံရွှေအောင်၊
ဦးတင်မောင်ဦး၊
ဦးကျော်စန်း၊
ဦးအေးဟန်
ကိုယ်စားလှယ်
(၇၀)ဦး
တိုင်းဒေသကြီး
လွှတ်တော်ရုံး
Yone Kyi Yar ၂၇.၃.၂၀၁၆မှ
၂၈.၃.၂၀၁၆ထိ
ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒနှင့် ဖွံ့ဖြိုး
အကြပြုဆွေးနွေးပွဲ
ဒေါက်တာတေဇာစန်း
နှင့် တက်ရောက်လာ
သူများ
ကိုယ်စားလှယ် (၈)ဦး Dinger Hotel
မန္တလေးမြို့
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့
၂၉.၇.၂၀၁၆ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့အစည်းအဝေး(၃/၂၀၁၆)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်
တော်နာယက၊ပြည်သူ့
ွှလွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့်
တိုင်း/ပြည်နယ်ဥက္ကဌ
များ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
လွှတ်တော်ဝန်း၊ ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊
နေပြည်တော်
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပ
မည့် နေ့ရက်
​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး
ညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင်လုံညီ
လာခံကျင်းပရေးဗဟို
ကော်မတီ
၃၁.၈.၂၀၁၆ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး
ညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင်လုံညီ
လာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့်
ညစာစားပွဲအခမ်းအနား
တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ဥက္ကဌနှင့်ဒုဥက္ကဌ
ဥက္ကဌနှင့်
ဒုဥက္ကဌ
MICC II
နေပြည်တော်
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
မှဦးဆောင်၍ အလုပ်ရုံ
ဆွေးနွေးပွဲ
၅.၈.၂၀၁၆မှ
၆.၈.၂၀၁၆ထိ
တိုင်းဒသကြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး
ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
​ထွေ/အုပ်၊ ရသုံး၊
အခွန်၊စည်ပင်၊
စီမံကိန်း
ကိုယ်စားလှယ်
(၆၂)ဦး
မြို့တော်ခန်းမ
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့
၁၄.၉.၂၀၁၆ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့အစည်းအဝေး(၄/၂၀၁၆)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်
တော်နာယက၊ပြည်သူ့
ွှလွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့်
တိုင်း/ပြည်နယ်ဥက္ကဌ
များ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
လွှတ်တော်ဝန်း၊ ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊
နေပြည်တော်
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၅.၉.၂၀၁၆ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့
အခမ်းအနား
တိုင်းဒေသကြီး
/ပြည်နယ်ဥက္ကဌများ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
လွှတ်တော်အ
ဆောက်အဦး၊သဘင်
ဆောင်၊နေပြည်တော်
၁၀ The Asia Foundtion ၈.၁၀.၂၀၁၆မှ
၉.၁၀.၂၀၁၇ထိ
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာစီမံခန့်ခွဲမှု
အကြောင်းမိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲ
Dr-Kim Ninh ကိုယ်စားလှယ်
(၆၈)ဦး
နန်းထိုက်သူဟို
တယ်၊ မကွေးမြို့
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပ
မည့် နေ့ရက်
​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
၁၁ ရတနာပုံစိုက်ပျိုးရေးနှင့်
မွေးမြူရေးကုန်ထုတ်သမ
ဝါယမအသင်းလီမီတက်
၂၄.၁၀.၂၀၁၆ ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံပွဲ ဦးငြိမ်းချမ်းစိုး၊
စိုင်းစဲဒွန်း၊
ဦးကျော်ဒင်၊
ဦးကျော်ကျော်၊
ဦးမြင့်သူ
ကိုယ်စားလှယ်
(၅)ဦး
တိုင်းဒေသကြီး
လွှတ်တော်ရုံး
၁၂ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
လူမှုဝန်ထမ်းရုံး
၈.၁၁.၂၀၁၆မှ
၉.၁၁.၂၀၁၆ထိ
မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေး
ဥပဒေနှင့်ပတ်သပ်သည့်ဆွေး
နွေးပွဲ
TLMMမှ အစီအစဉ်
အရာရှိဒေါ်ဌလင်းနော်
(န်)ခါး
ကိုယ်စားလှယ်
(၆၀)ဦး
တိုင်းဒေသကြီး
လွှတ်တော်ရုံး
အစည်းအဝေး
ခန်းမ
၁၃ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်
အဖွဲ့နှင့် UNDP
၁၅.၁၁.၂၀၁၆ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံချက်ရေး
ဆွဲရေးအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်
သည့်ဆွေးနွေးပွဲ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ Former Deputy
Commissioner
Mr.David Ryan
Orange
ဒုဥက္ကဌနှင့် လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
(၁)ဦး
Wilson Hotel
မန္တလေးမြို့
၁၄ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့
၁၈.၁၁.၂၀၁၆ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့အစည်းအဝေး(၅/၂၀၁၆)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်
တော်နာယက၊ပြည်သူ့
ွှလွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့်
တိုင်း/ပြည်နယ်ဥက္ကဌ
များ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
လွှတ်တော်ဝန်း၊ ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊
နေပြည်တော်
၁၅ ၅.၁၂.၂၀၁၆မှ
၇.၁၂.၂၀၁၆ထိ
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ
ဆွေးနွေးပွဲ
ကိုယ်စားလှယ်
(၁၃)ဦး
တိုင်းဒေသကြီး
လွှတ်တော်ရုံး
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပ
မည့် နေ့ရက်
​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
၁၆ UNDP ၁၅.၁၂.၂၀၁၆မှ
၁၆.၁၂.၂၀၁၆ထိ
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံချက်ရေး
ဆွဲရေးအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်
သည့်တတိယအကြိမ်မြောက်အကြံပြုဆွေးနွေးပွဲ
ပြည်ထောင်စုရာထူး
ဝန်အဖွဲ့နှင့် UNDP
မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ
ဒုဥက္ကဌနှင့် လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
(၁)ဦး
The Grand Amara Hotel
ဒက္ခိဏသီရိမြို့
နယ်၊နေပြည်တော်
၁၇ သဒ္ဓါပေါင်းစုအဖွဲ့ ၁၆.၁၂.၂၀၁၆မှ
၁၇.၁၂.၂၀၁၆ထိ
တိုင်းဒေသကြီး’ဖွံ့ဖြိုးရေး
ကွန်ဖရန့်
ဒေါ်ကေသီ၊ သဒ္ဓါ
ပေါင်းစုဦးဆောင်အဖွဲ့
ဝင်နှင့် တက်ရောက်
လာသူများ
လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
များနှင့်ဝန်ကြီး
များ
နန်းထိုက်သူ
ဟိုတယ်၊
မကွေးမြို့
၁၈ မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်မူဝါဒ
ရေးဆွဲရေးကော်မတီ
၃၁.၁၂.၂၀၁၆ ​ရေရှည်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
မဟာဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ်
ရေးဆွဲရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
လူမှုရေးဝန်ကြီး
Drခင်မောင်အေးနှင့်
ဦးဇော်မင်းထိုက်
(လူငယ်ကွန်ယက်)
လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
(၁)ဦး
လူမှုဝန်ထမ်း
မူလတန်းကြို
ကျောင်း၊
မကွေးမြို့
၁၉ မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာပညာ
ရှင်အသင်း
၁၄.၁.၂၀၁၇ လွှတ်တော်အဆောက်အဦးသစ်
ဆောက်လုပ်နိုင်ရေးသတင်းစာ
ရှင်းလင်းပွဲ
ဗိသုကာပညာရှင်များ ဥက္ကဌနှင့်
လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်များ၊သတင်းမီ
ဒီယာများ၊ညွန်
မှူး
လွှတ်တော်အစည်း
အဝေးခန်းမ
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပ
မည့် နေ့ရက်
​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
၂၀ အက်ရှင်အေ့(ဒ်)မြန်မာ ၂၆.၂.၂၀၁၇ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ရသုံးမှန်း
ခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ
အက်ရှင်အေ့(ဒ်)မှ တာဝန်ခံများနှင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊စီမံ
ဘဏ္ဍာဝန်ကြီး၊ရသုံး
ညွှန်မှူး
ကိုယ်စားလှယ်
(၄၃)ဦး၊
တပ်မတော်
သား(၅)ဦး
မြိုင်မြို့၊ မကွေးတိုင်း
ဒေသကြီး
၂၁ UNDP ၆.၆.၂၀၁၆မှ
၁၀.၆.၂၀၁၆ထိ
​ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပညာရပ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
UNDPနှင့်လွှတ်တော်
အသီးသီးမှပုဂ္ဂိုလ်များ
ဒုဥက္ကဌနှင့် လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
(၁၀)ဦး၊
ညွှန်မှူး
​နေပြည်တော်
၂၂ UNDP ၂၄.၁.၂၀၁၇မှ
၂၆.၁.၂၀၁၇ထိ
စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ
ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲ
လတ်ဗီးယားလွှတ်
တော်မှ အမြဲတမ်းအမှု
ဆောင်၊ ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်မှ အရာရှိ
များ
ဥက္ကဌပါ(၇)ဦး ပဲခူးတိုင်းဒေသ
ကြီးလွှတ်တော်
၂၃ ADB ဘဏ်နှင့် နယ်စပ်
ရေးရာ/ကျေးလက်
၃၁.၁.၂၀၁၇ ​ကျေးလက်/လမ်းတံတားများ
ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ
မူဘောင်ရေးဆွဲခြင်း
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
အဖွဲ့၊ ADB
ကိုယ်စားလှယ်
အမျိုးသား/
ပြည်သူ့
လွှတ်တော်/
တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်
မြို့တော်ခန်းမ
၂၄ FLEGD VPA ၉.၃.၂၀၁၇မှ
၁၀.၃.၂၀၁၇
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့
လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်နေမှု
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
၎င်းတို့မှ လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
(၃၆)ဦး
လွှတ်တော်ရုံး၊
နန်းထိုက်သူ
ဟိုတယ်၊မကွေးမြို့
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပ
မည့် နေ့ရက်
​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
၂၅ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ၃၀.၃.၂၀၁၇ စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တရား
ဥပဒေအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊
အမျိုးသားလွှတ်တော်
၊တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်
တော်
ဥက္ကဌ၊ဒုတိယ
ဥက္ကဌပါ(၆၀)
ဦး
မြို့တော်ခန်းမ၊
မကွေးမြို့
၂၆ Forum Federations ၂၈.၃.၂၀၁၇မှ
၂၉.၃.၂၀၁၇ထိ
ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ
ဆွေးနွေးပွဲ
Forum Federationsနှင့်
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်
တော်ကိုယ်စားလှယ်
များ
ကိုယ်စားလှယ်
(၄၆)ဦး
နန်းထိုက်သူ
ဟိုတယ်၊
မကွေးမြို့