ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

ဒုတိယအကြိမ် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ
စဉ်အမည်ပြန်တမ်းဝင်
အမှတ်
ရာထူးမှတ်ချက်
ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းဦးကြည်း ၂၀၈၂၅တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာ
ဝန်ကြီး
ဗိုလ်မှူးကျော်စိုးလင်းကြည်း ၂၅၂၉၇တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးကျော်ကျော်စိုးကြည်း ၂၈၄၆၃တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးရဲမောင်ကြည်း ၃၀၀၈၅တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးသစ်လွင်ကြည်း ၃၃၆၉၄တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးမျိုးမင်းမင်းကြည်း ၃၆၁၀၆တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးကိုကိုကြည်း ၃၆၃၅၃တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)
၏(၁၄.၅.၂၀၁၇)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊
၄ / ၈၀၄၄ / ၂၅ / ဦး ၃အရ ဗိုလ်ကြီး မျိုးထွန်းလင်းအား တပ်မတော်သား
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်
ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
ဗိုလ်ကြီးမျိုးထွန်းလင်းကြည်း ၄၅၅၇၇တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးဇော်ဦးလတ်ကြည်း ၃၆၅၀၂တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးမြတ်သူကြည်း ၃၆၅၄၄တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၀ဗိုလ်ကြီးထွန်းမြင့်လတ်ကြည်း ၂၈၅၇၆တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၁ဗိုလ်ကြီးတင်ဌေးကြည်း  ၂၉၉၈၉တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၂ဗိုလ်ကြီးဖြူဝင်းကြည်း ၄၅၀၂၀တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၃ဗိုလ်ကြီးမျိုးထွန်းလင်းကြည်း ၄၅၅၇၇တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၄ဗိုလ်ကြီးစိုးသူကြည်း ၄၆၈၀၄တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၅ဗိုလ်ကြီးပိုင်မျိုးထက်ကြည်း ၄၇၂၈၇တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၆ဗိုလ်ကြီးကျော်ကိုဦးကြည်း ၄၇၄၅၆တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၇ဗိုလ်ကြီးအောင်နိုင်သူကြည်း ၅၁၈၄၃တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၈ဗိုလ်ကြီးဟန်ဝင်းအောင်လေ ၃၄၀၉တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်