ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

ဒုတိယအကြိမ် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ
စဉ် အမည် ပြန်တမ်းဝင်
အမှတ်
ရာထူး မှတ်ချက်
ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းဦး ကြည်း ၂၀၈၂၅ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာ
ဝန်ကြီး
ဗိုလ်မှူးကျော်စိုးလင်း ကြည်း ၂၅၂၉၇ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးကျော်ကျော်စိုး ကြည်း ၂၈၄၆၃ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးရဲမောင် ကြည်း ၃၀၀၈၅ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးသစ်လွင် ကြည်း ၃၃၆၉၄ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးမျိုးမင်းမင်း ကြည်း ၃၆၁၀၆ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးကိုကို ကြည်း ၃၆၃၅၃ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)
၏(၁၄.၅.၂၀၁၇)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊
၄ / ၈၀၄၄ / ၂၅ / ဦး ၃အရ ဗိုလ်ကြီး မျိုးထွန်းလင်းအား တပ်မတော်သား
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်
ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
ဗိုလ်ကြီးမျိုးထွန်းလင်း ကြည်း ၄၅၅၇၇ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးဇော်ဦးလတ် ကြည်း ၃၆၅၀၂ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးမြတ်သူ ကြည်း ၃၆၅၄၄ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၀ ဗိုလ်ကြီးထွန်းမြင့်လတ် ကြည်း ၂၈၅၇၆ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၁ ဗိုလ်ကြီးတင်ဌေး ကြည်း  ၂၉၉၈၉ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၂ ဗိုလ်ကြီးဖြူဝင်း ကြည်း ၄၅၀၂၀ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၃ ဗိုလ်ကြီးမျိုးထွန်းလင်း ကြည်း ၄၅၅၇၇ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၄ ဗိုလ်ကြီးစိုးသူ ကြည်း ၄၆၈၀၄ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၅ ဗိုလ်ကြီးပိုင်မျိုးထက် ကြည်း ၄၇၂၈၇ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၆ ဗိုလ်ကြီးကျော်ကိုဦး ကြည်း ၄၇၄၅၆ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၇ ဗိုလ်ကြီးအောင်နိုင်သူ ကြည်း ၅၁၈၄၃ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၈ ဗိုလ်ကြီးဟန်ဝင်းအောင် လေ ၃၄၀၉ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်