ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၏အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းပါ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနများ၏ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာ၊သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်၊လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ နယ်မြေကွင်းဆင်းလေ့လာဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

Natural (8.10.2018)