ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့်အစိုးရအဖွဲ့၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာ၀န်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

Promise Repoet (9.10.2018)