ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဒေါ်ခင်ချိုလတ် (မကွေးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်-၂)မှ တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆို

ဒု-အဆိုများ

4th day (27.9.18)

Fourth day (27.9.18)