ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ(၆)လပတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာအပေါ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ( ၅ )ရက်

နိဒါန်း

၁။       ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)၌ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ(၆)လပတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအား တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်စား တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်က တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

၂။       ထိုသို့တင်သွင်းမှုအပေါ် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ တာဝန်များမှ တစ်ခုဖြစ်သော မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာအား စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုကို တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်

၃။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ(၆)လပတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာတွင် အပိုင်း(၁၀)ပိုင်းဖြင့် ဖော်ပြထားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရ ပါသည်။ အပိုင်း (၁၀)ပိုင်းမှာ –

(က)    နိဒါန်း၊

( ခ )    တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊

( ဂ )    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏
ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း၊

(ဃ)    တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးစာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်း၊

( င )    စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ ပြန်လည်ပေးသွင်းမှု၊

( စ )    ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ တာဝန်ပေးချက်အရ စစ်ဆေးခြင်း၊

(ဆ)     အခြားတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများမှ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ စစ်ဆေးခြင်း၊

( ဇ )    ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးခရီးစဉ်၊

(ဈ)     မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုနှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု၊

(ည)    နိဂုံးတို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၄။       နိဒါန်းအပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ ၊ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)ပါ ပြဌာန်းချက် နှင့်အညီ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ(၆)လပတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။

၅။      တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၇)ရက် ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် (၃၁/၂၀၁၆)အရ ဦးလှသန်းအား မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ ပါသည်။ ဦးလှသန်းသည် (၇.၄.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းချုပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်း တင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေစာရင်းတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအစီရင်ခံစာဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မူလနှင့် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေစာရင်းချုပ်ကို ဇယား(၁)ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

၇။       ဇယား(၁)ပါမူလခန့်မှန်းခြေစာရင်းအရ ရငွေပေါင်းမှာ ကျပ်သန်း(၁၆၃၄၉.၂၆၈)သန်းဖြစ်ပြီး သုံးငွေပေါင်းမှာ ကျပ်(၁၅၂၇၁၄.၆၄၈)သန်းဖြစ်သဖြင့် လိုငွေမှာကျပ်(၁၃၆၃၆၅.၃၈၀)သန်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေစာရင်းအရ ရငွေပေါင်းမှာ ကျပ်(၂၄၀၂၉.၀၅၀)သန်းဖြစ်ပြီး သုံးငွေပေါင်းမှာ (၁၆၀၃၉၄.၄၃၀)သန်းဖြစ်၍ လိုငွေမှာ ကျပ်(၁၃၆၃၆၅.၃၈၀)သန်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၈။       တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးစာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်းတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း(၂၄)ခု၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးစာရင်းများနှင့် လုပ်ငန်းများကိုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စစ်ဆေးရာတွင် ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းပါ ရငွေများ ပြည့်ဝစွာရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိ/မရှိနှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းပါ သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသည့် ငွေကြေးများကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြု/မပြု စစ်ဆေးသည့်အပြင် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုကိုပါစစ်ဆေးပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း တင်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

၉။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသည် အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့တင်ပြသော မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည့် ဌာန၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လစဉ်အရအသုံးစာရင်းများကို လစဉ်စိစစ်၍ စိစစ်တွေ့ရှိချက်များကို သုံးသပ်တင်ပြချက်များနှင့်တကွ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြထားကြောင်း ဖော်ပြထား သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၁၀။     စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ ပြန်လည်ပေးသွင်းမှုတွင် တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံး စာရင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ နိုင်ငံတော်သို့ ပြန်လည်ပေးသွင်းရန်နှင့် ဤအစီရင်ခံ တင်ပြချိန်ထိပေးသွင်းပြီး ပြီးစီးမှုအခြေအ​နေကို ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ဇယား(၂)ဖြင့်တင်ပြရာ ဝန်ကြီးဌာန (၁၂)ခုမှ ကျပ်(၃၀၄၆၇၉၃၅) ပေးသွင်းရန်ကို ပြန်လည်ပေးသွင်းထားပြီးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၁။    ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ တာဝန်ပေးချက်အရ စစ်ဆေးခြင်းတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ခရိုင်စာရင်းစစ်ရုံး(၅)ရုံးနှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး(၂၅)ရုံးတို့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ(၆)လ (၁၅.၉.၂၀၁၆ ရက်နေ့ထိ)အတွင်း ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် ဌာန၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စက်ရုံစုစုပေါင်း(၈၁၂)ခု၏၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးစာရင်း၊ လုပ်ငန်းများနှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှစ်ချုပ်စာရင်း များကို စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း တင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၁၂။     စစ်ဆေးရာတွင် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းပါရငွေများ ပြည့်ဝစွာရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းပါ သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသည့် ငွေကြေးများကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်း ရှိ/မရှိစစ်ဆေးသည့်အပြင် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုကိုပါစစ်ဆေးကြောင်းနှင့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ စက်ရုံများသို့ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း တင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၁၃။     ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနလုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးရာတွင် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း(၂)ခုနှင့် ဝန်ကြီးဌာန(၁၄)ခုအောက်ရှိ ဌာန၊လုပ်ငန်း(၃၆)ခုတို့မှ နိုင်ငံတော်သို့ ပြန်လည်ပေးသွင်းရန် ကျပ်(၆၅ ၅၄၅ ၄၆၈)၊ ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးရာတွင် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ပြန်လည်ပေးသွင်းရန်ကျပ်(၉၂၃၀၀)တို့ကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ် ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာငွေထုတ်စာရင်းများသို့ ပြန်လည်ပေးသွင်းစေပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၄။     ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ(၆)လ (၁၅.၉.၂၀၁၆ရက်နေ့အထိ) အတွင်းပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏တာဝန်ပေးချက်အရ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ငွေများ၊ ပြည်ပအကူအညီဖြင့်ရငွေများ၊ သီးသန့်ရန်ပုံငွေအဖြစ်ပေးငွေများ၊ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစားရိတ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားသည်ကို ဖော်ပြထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၅။     အခြားတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများမှ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ စစ်ဆေးခြင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ ညှိနှိုင်းချက်အရ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစားရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းနှင့်အသုံးစားရိတ်များစစ်ဆေးခြင်း၊ ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ အား ဆက်စပ်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြောင်း တင်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

၁၆။     ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးခရီးစဉ် (၂၆.၇.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် မကွေးမြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး(၂၇.၇.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၌ တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်  ခရိုင်/မြို့နယ် စာရင်းစစ်ရုံးများမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဦးစီးအရာရှိများနှင့် စာရင်းစစ်-၁ ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံ၍ စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းများကို လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ကြောင်း တင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၁၇။     မကွေးတိုင်းဒေသကြီ:စာရင်းစစ်ချုပ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်မှုနှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနေပြည်တော်တွင်ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်များ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ (၂၆.၅.၂၀၁၆)မှ(၂၇.၅.၂၀၁၆)ထိ ဆွေးနွေးပွဲ ၁/၂၀၁၆ သို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး (၇.၆.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၌ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ဦးစီးအရာရှိများအား ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခြင်း၊ (၂၅.၈.၂၀၁၆)မှ  (၂၆.၈.၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်တွင်ကျင်းပသည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ၂/၂၀၁၆ သို့တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း တင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၁၈။     မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း (၂.၉.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ငဖဲမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးသို့ လည်းကောင်း၊ (၇.၉.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးသို့လည်းကောင်း သွားရောက်၍ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်​ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ ၂/၂၀၁၆တွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်း၍ လမ်းညွှန်မှာကြားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း တင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၉။     နိဂုံးပိုင်းတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်/ မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများသည် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဥပဒေပါတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြထားသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

၂၀။     မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ(၆)လပတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကို စိစစ်ရာတွင် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း အပိုဒ်(၃)နှင့် အပိုဒ်(၄) တင်ပြချက်တွင် ခန့်မှန်းခြေစာရင်းသာမက အမှန်စာရင်းများပါတင်ပြသင့်ပါသည်။ အပိုဒ်(၅) စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ ပြန်လည်ဖော်ပြရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏ ပေါ်ပေါက်သည့် အကြောင်းအရာ(အကျဉ်းချုပ်) ထည့်သွင်းဖော်ပြပါက ပိုမိုပြည့်စုံမည်ဟု သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပြန်လည်ပေးသွင်းငွေ ပေါ်ပေါက်နေခြင်းပင်လျှင် သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီဆောင်ရွက်မှု အားနည်းသည့်သဘောဖြစ်သဖြင့် တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်က ပိုမိုကြီးကြပ်သင့်ပါသည်။

၂၁။     ပြန်လည်ပေးသွင်းရန်ပေါ်ပေါက်ငွေသည် ဥပဒေအရ အရေးယူရန်ရှိ/မရှိ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများကို အကြောင်းကြားထားမှုတို့ရှိပါက အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းသင့်ပါသည်။

၂၂။     ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏တာဝန်ပေးချက်အရ စစ်ဆေးချက်နှင့်အခြားတိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ စစ်ဆေးခြင်းတို့ ဖော်ပြရာတွင် စစ်ဆေးသည့်လုပ်ငန်းပမာဏ သို့မဟုတ် အရေအတွက်နှင့် တန်ဖိုးတို့ကို ဖော်ပြသင့်ပါသည်။

သဘောထားမှတ်ချက်

၂၃။     မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့ဝင်များသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ(၆)လပတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ အပေါ် ကော်မတီ၏သဘောထားမှတ်ချက်များကို အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြအပ်ပါသည်-

(က)    ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစာရင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် များ တင်ပြရာတွင် အမှန်စာရင်းများနှင့် ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်၊

(ခ)      စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ ပြန်လည်ပေးသွင်းမှုများဖော်ပြရာတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ပြပြီး တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ အထက်အဆင့်ဆင့်က ပိုမိုကြီးကြပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်၊

(ဂ)      ပြန်လည်ပေးသွင်းရန်ပေါ်ပေါက်သည့်ငွေသည် ဥပဒေအရ အရေးယူရန် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများက အလေးထားဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်၊

(ဃ)    ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ တာဝန်ပေးချက်အရ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အခြား တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ စစ်ဆေးရခြင်းများရှိပါက လုပ်ငန်းပမာဏ သို့မဟုတ် အရေအတွက်နှင့် တန်ဖိုးတို့ကို ဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။

၂၄။     သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ(၆)လပတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိမှုကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းအပ်ပါသည်။

 

 

 

 

                                                                                                   ဥက္ကဋ္ဌ

                                                                                        ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ

                                                                                      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်

                                                                                                 မကွေးမြို့