ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

ဒုတိယအကြိမ် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ
ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ
စဉ်အမည်ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်ရာထူးမှတ်ချက်
ဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဦးကြည်း ၂၀၅၉၅ဝန်ကြီး
ဗိုလ်မှူးကျော်စိုးလင်းကြည်း ၂၅၂၉၇တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးရဲမောင်ကြည်း ၃၀၀၈၅တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးမြင့်နိုင်ကြည်း ၃၂၅၇၁တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးသစ်လွင်ကြည်း ၃၃၆၉၄တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးသန်းစိုးဦးကြည်း ၃၆၀၄၈တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးမျိုးမင်းမင်းကြည်း ၃၆၁၀၆တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးကိုကိုကြည်း ၃၆၃၅၃တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးဇော်ဦးလတ်ကြည်း ၃၆၅၀၂တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၀ဗိုလ်မှူးမြတ်သူကြည်း ၃၆၅၄၄တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၁ဗိုလ်ကြီးတင်ဌေးကြည်း  ၂၉၉၈၉တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၂ဗိုလ်ကြီးဖြူဝင်းကြည်း၄၅၀၂၀တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၃ဗိုလ်ကြီးစိုးသူကြည်း ၄၆၈၀၄တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၄ဗိုလ်ကြီးဝေဖြိုးအောင်ကြည်း ၄၇၁၇၉တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၅ဗိုလ်ကြီးပိုင်မျိုးထက်ကြည်း ၄၇၂၈၇တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၆ဗိုလ်ကြီးကျော်ကိုဦးကြည်း ၄၇၄၅၆တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၇ဗိုလ်ကြီးဟန်ဝင်းအောင်လေ ၃၄၀၉တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်