ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

ဒုတိယအကြိမ် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ
ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ
စဉ် အမည် ပြန်တမ်းဝင်အမှတ် ရာထူး မှတ်ချက်
ဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဦး ကြည်း ၂၀၅၉၅ ဝန်ကြီး
ဗိုလ်မှူးကျော်စိုးလင်း ကြည်း ၂၅၂၉၇ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးရဲမောင် ကြည်း ၃၀၀၈၅ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးမြင့်နိုင် ကြည်း ၃၂၅၇၁ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးသစ်လွင် ကြည်း ၃၃၆၉၄ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးသန်းစိုးဦး ကြည်း ၃၆၀၄၈ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးမျိုးမင်းမင်း ကြည်း ၃၆၁၀၆ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးကိုကို ကြည်း ၃၆၃၅၃ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးဇော်ဦးလတ် ကြည်း ၃၆၅၀၂ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၀ ဗိုလ်မှူးမြတ်သူ ကြည်း ၃၆၅၄၄ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၁ ဗိုလ်ကြီးတင်ဌေး ကြည်း  ၂၉၉၈၉ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၂ ဗိုလ်ကြီးဖြူဝင်း ကြည်း၄၅၀၂၀ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၃ ဗိုလ်ကြီးစိုးသူ ကြည်း ၄၆၈၀၄ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၄ ဗိုလ်ကြီးဝေဖြိုးအောင် ကြည်း ၄၇၁၇၉ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၅ ဗိုလ်ကြီးပိုင်မျိုးထက် ကြည်း ၄၇၂၈၇ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၆ ဗိုလ်ကြီးကျော်ကိုဦး ကြည်း ၄၇၄၅၆ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၇ ဗိုလ်ကြီးဟန်ဝင်းအောင် လေ ၃၄၀၉ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်