ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အစားထိုးပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်သည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

ဒုတိယအကြိမ် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းဦး၊ ကြည်း ၂၀၈၂၅

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၇ / ကတခ (နိုင်) ၀၇၀၆၇၄

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၂၂. ၁၁ . ၁၉၆၅ (၅၂)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        တောင်သာမြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        သိပ္ပံဘွဲ့ ( ရူပဗေဒ )၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့

(ကာကွယ်ရေးပညာ)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး၊

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးကျော်မြင့်၊ရဲတပ်ကြပ်ကြီး(ငြိမ်း)          နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                     ၉ / ညဥန (နိုင်) ၀၀၃၅၇၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                        –        ဒေါ်စိန်ရင် (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်မြစန္ဒာ      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂ / အလန (နိုင်) ၀၃၀၉၉၆  လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မောင်မင်းခန့်ဇော်၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၂၈၂)၊အကွက် (၂၉)၊                                                                                         VIP ရပ်ကွက် (၂)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်                                                                          ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်မှူးကျော်ကျော်စိုး၊ ကြည်း ၂၈၄၆၃

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၅ / ဘတလ (နိုင်) ၀၀၁၂၇၅

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၂၇ . ၄ . ၁၉၇၀ (၄၈)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        ခုံမင်းကြီးရပ်ကွက်၊ ဘုတလင်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        စိုက်ပျိုးရေးပညာဘွဲ့ ( သိပ္ပံဘွဲ့)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးဝင်းမောင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်ခင်ဝင်း ( မှီခို )

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၅/ဘတလ(နိုင်) ၀၀၀၉၁၇၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်စောသီရိအေး၊အ.လ.ပြ          နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂/ ကတန(နိုင်) ၀၀၆၉၆၇          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မောင်ထိုက်မိုးမြင့်အောင်၊ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        တပ်မတော်ဝါစိုက်ပျိုးရေးတပ်၊                                                                                     ပွင့်ဖြူမြို့၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

 

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်ကြီးထွန်းမြင့်လတ်၊ ကြည်း ၂၈၅၇၆

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ပအိုဝ့် / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၁၃ / တကန (နိုင်) ၀၀၁၁၀၇

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၈ . ၃ . ၁၉၇၃ (၄၅)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        တောင်ကြီးမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်)၊ ဥပဒေဒီပလိုမာ

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးထွန်းရင်တော (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်မြင့်စိန်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                     ၁၃ / တကန (နိုင်) ၁၀၀၄၉၃          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    အင်းသား / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်မေသင်းငုဝါလှိုင် (မှီခို)          နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၉ / မမန (နိုင်) ၀၀၂၀၅၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မောင်ခွန်ခန့်ဇေယျာ၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အမှတ်(၄၄)၊ အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊                                                                               ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊တောင်ကြီးမြို့

 

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်ကြီးမျိုးထွန်းလင်း၊ ကြည်း ၄၅၅၇၇

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ကရင် / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၁၂ / အစန (နိုင်) ၁၇၃၆၁၀

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၆ . ၆ . ၁၉၈၂ (၃၆)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        နောင်ချိုမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်

၇။     ပညာအရည်အချင်း                                 –        ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (ဆေးဝါးဗေဒ)

၈။     လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးမျိုးမြင့်၊ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂ / အစန (နိုင်) ၁၁၇၇၁၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ကရင် / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်ခင်စန်းရီ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂/ အစန (နိုင်) ၁၁၇၇၂၆          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ကရင် / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်ဝါဝါသန်းထွန်း၊လ/ထကထိက

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      (နည်းပညာတက္ကသိုလ်)၊၁/မကန(နိုင်)

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ၁၁၂၇၈၈၊ ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မောင်သန့်ဘုန်းသုတ၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        အင်းစိန်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 

 

 

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်                           –        ဗိုလ်ကြီးအောင်နိုင်သူ၊ ကြီး ၅၁၈၄၃

၂။      အခြားအမည်ရှိလျှင်                                –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                 –        ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             –        ၉ / ကပသ (နိုင်) ၁၈၁၆၈၇

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်(အသက်)                           –        ၄ . ၄. ၁၉၈၅ (၃၃)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                                     –        မန္တလေးမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                                 –        ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (အရိုးရောဂါကု)

၈။     လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                               –        တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။      အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                       –        ဦးလှအောင်၊ လ / ထညွှန်မှူး ( စည်ပင်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂ / လကန (နိုင်) ၀၂၅၂၀၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဒေါ်ချိုချို (မှီခို)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂ / လကန (နိုင်) ၀၂၅၂၀၅          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် –        ဒေါ်ဇာခြည်ဦး၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း          နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                      ၁၂ / စခန (နိုင်) ၀၆၃၆၃၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                    ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                 –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                            –        (၃၅) လမ်း၊ ၇၀×၇၁ လမ်းကြား၊

စည်ပင်အိမ်ရာ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်

မန္တလေးမြို့