ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

စဉ်အမည်မဲဆန္ဒနယ်ကိုယ်စားပြုပါတီမှတ်ချက်
ဦးတာစလင်း(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ
​ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုပွင့်ဖြူ(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဝန်ကြီးချုပ်
ဦးဇော်မျိုးဝင်းမြို့သစ်(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်တော်
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
​ဒေါက်တာခင်မောင်အေးနတ်မောက်(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး
ဦးဇော်မင်း​အောင်လံ(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေး
နှင့်စည်ပင်သာယာ
ရေးဝန်ကြီး
ဦးမြင့်ဇော်ဂန့်ဂေါ(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အလုပ်သမား၊
လူဝင်မှုကြီးကြပ်
ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီး
ဦးလှထွန်းချင်းတိုင်းရင်းသားတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ချင်းတိုင်းရင်းသား
များလူမျိုးရေးရာ
ဝန်ကြီး
ဦးကျော်ဌေးမကွေး(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
​ဒေါ်ခင်ချိုလတ်မကွေး(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၀ဦးတင့်လွင်​ရေနံချောင်း(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၁ဦးသိန်းလှ​ရေနံချောင်း(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၂​ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း​ချောက်(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၃ဦးစိုးဝင်း​ချောက်(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၄ဦးဇော်မင်းထွန်း​တောင်တွင်း(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၅ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်​တောင်တွင်း(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၆ဦးသန်းဆွေမြို့သစ်(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
စဉ်အမည်မဲဆန္ဒနယ်ကိုယ်စားပြုပါတီမှတ်ချက်
၁၇ဦးသောင်းရွှေနတ်မောက်(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၈ဦးကျော်စွမ်းရည်မင်းဘူး(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၁၉ဦးတင်ဆန်းပွင့်ဖြူ(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၀ဦးသက်ခိုင်စလင်း(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၁ဦးစန်းကြူငဖဲ(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၂ဦးခင်မောင်လွင်ငဖဲ(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၃​ဒေါ်ညိုညိုဦး​စေတုတ္တရာ(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၄ဦးထွန်းထွန်းဝင်း​စေတုတ္တရာ(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၅​ဒေါ်အေးယုမော်သရက်(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၆ဦးဇော်မိုးအောင်သရက်(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၇ဦးဇော်ဝင်းကံမ(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၈ဦးမြင့်အောင်ကံမ(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၂၉ဦးတင်ဝင်းမင်းတုန်း(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၀ဦးအေးလှိုင်ဦးမင်းတုန်း(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၁ဦးလှိုင်မြင့်သန်းမင်းလှ(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၂ဦးမောင်ကိုမင်းလှ(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၃ဦးတင်မောင်ဦးဆင်ပေါင်ဝဲ(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
စဉ်အမည်မဲဆန္ဒနယ်ကိုယ်စားပြုပါတီမှတ်ချက်
၃၄​ဦးကျော်လွင်ဆင်ပေါင်ဝဲ(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၅ဦးအေးကျော်အောင်လံ(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၆ဦးဟန်ဇော်ဝင်းပခုက္ကူ(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၇​ဒေါ်ဇင်နီနီဝင်းပခုက္ကူ(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၈ဦးတင်သောင်း​ရေစကြို(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၃၉ဦးမင်းဟန်​ရေစကြို(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၀ဦးသက်နိုင်မြိုင်(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၁ဦးဝင်းဌေးမြိုင်(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၂ဦးအောင်သန်း​ပေါက်(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၃​ဒေါ်မြင့်စန်း​ပေါက်(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၄​ဒေါ်သက်မွန်အေးဆိပ်ဖြူ(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၅ဦးကျော်ဆန်းအောင်ဆိပ်ဖြူ(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၆ဦးအောင်ဆန်းဝင်းဂန့်ဂေါ(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၇ဦးဌေးဝင်းထီးလင်း(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၈​ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အောင်ထီးလင်း(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၄၉ဦးထင်လင်း​ဆော(၁)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၅၀ဦးကျော်မြင့်​ဆော(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်