ပထမအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်း တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အခမ်းအနားများ

အခြား
ပထမအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်း တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်း၊
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အခမ်းအနားများ
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပ
မည့် နေ့ရက်
​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမို
ကရေစီနေ့ကျင်းပရေး
ကော်မတီ
၁၅.၉.၂၀၁၃ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့
အခမ်းအနား
တိုင်း/ပြည်နယ်
လွှတ်တော်ဥက္ကဌများ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
လွှတ်တော်အ
ဆောက်အဦ
သဘင်ဆောင်၊
နေပြည်တော်
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့
၁၂.၁၁.၃၀၁၃ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၃)
တိုင်း/ပြည်နယ်
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုဥက္ကဌများ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊
လွှတ်တော်ဝန်း၊
နေပြည်တော်
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့
၃၀.၁.၃၀၁၄ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၄)
တိုင်း/ပြည်နယ်
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုဥက္ကဌများ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊
လွှတ်တော်ဝန်း၊
နေပြည်တော်
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့
၂၉.၅.၂၀၁၄ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့အစည်းအဝေး (၃/၂၀၁၄)
တိုင်း/ပြည်နယ်
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုဥက္ကဌများ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊
လွှတ်တော်ဝန်း၊
နေပြည်တော်
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့
၁၈.၁.၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၅)
တိုင်း/ပြည်နယ်
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုဥက္ကဌများ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊
လွှတ်တော်ဝန်း၊
နေပြည်တော်
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပ
မည့် နေ့ရက်
​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့
၃၀.၆.၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၅)
တိုင်း/ပြည်နယ်
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုဥက္ကဌများ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
လွှတ်တော်ဝန်း၊ ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊
နေပြည်တော်
​မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး
ဝန်ကြီးဌာန
၂၇.၈.၂၀၁၅ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပြည်ထောင်စု
အဆင့်သုံးသပ်ပွဲအစည်းအဝေး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
များ၊NGO/INGOများ
နှင့် စိတ်ပါဝင်စား
သူများ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
MICC II
နေပြည်တော်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမို
ကရေစီနေ့ကျင်းပရေး
ကော်မတီ
၁၅.၉.၂၀၁၅ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့
အခမ်းအနား
တိုင်း/ပြည်နယ်
လွှတ်တော်ဥက္ကဌများ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
လွှတ်တော်အ
ဆောက်အဦ
သဘင်ဆောင်၊
နေပြည်တော်
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့
၁၀.၁၂.၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့အစည်းအဝေး(၃/၂၀၁၅)
တိုင်း/ပြည်နယ်
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုဥက္ကဌများ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
လွှတ်တော်ဝန်း၊ ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊
နေပြည်တော်
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပ
မည့် နေ့ရက်
​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
၁၀ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့
၂၅.၁.၂၀၁၆ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)
တိုင်း/ပြည်နယ်
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုဥက္ကဌများ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
လွှတ်တော်ဝန်း၊ ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊
နေပြည်တော်
၁၁ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့
၂၃.၂.၂၀၁၆ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်
ရာအဖွဲ့အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)
တိုင်း/ပြည်နယ်
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုဥက္ကဌများ
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
လွှတ်တော်ဝန်း၊ ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊
နေပြည်တော်