ပထမအကြိမ်ဥပဒေများ

ပထမအကြိမ်ဥပဒေများ

ပထမအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေများ

 

စဉ် ဥပဒေအမည် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ
၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုနှစ်ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ Download
၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုနှစ်တိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ Download
၂၀၁၂ခုနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ Download
၂၀၁၂ခုနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ Download
အလတ်စားနှင့်အသေးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးဥပဒေ Download
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေ Download
၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုနှစ် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ Download
၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘဏ္ဍာနှစ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ Download
စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Download
၁၀ ၂၀၁၃ခုနှစ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ Download
၁၁ ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များစနစ်တကျပြေးဆွဲရေးဥပဒေ  Download
၁၂ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဥပဒေ Download
၁၃ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းဥပဒေ Download
၁၄ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ Download
၁၅ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ Download
၁၆ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးယစ်မျိုးခွန် ကောက်ခံရေးဥပဒေ Download
၁၇ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ Download
၁၈ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ Download
၁၉ ပုဂ္ဂလိကအသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေ Download
၂၀ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ Download
၂၁ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊မကွေးတိုင်ဒေသကြီးမီးဘေးနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ Download
၂၂ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မျာကို ဥပဒေ ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Download
၂၃ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကပိုင်ရေယာဉ်များစနစ်တကျပြေးဆွဲရေးဥပဒေ Download
၂၄ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဇာတ်ရုံများကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေ Download
၂၅ ၂၀၁၅ခုနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင်စနစ်တကျထိန်းကျောင်းရေးဥပဒေ Download
၂၆ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ Download
၂၇ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအရသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ Download
၂၈ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းရင်းဆေးဥပဒေ Download
၂၉ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဆိပ်ကမ်းများ သင်္ဘာဆိပ်များ၊ဆိပ်ခံဥပဒေ Download
၃၀ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ Download