ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၄)သို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစာရင်း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက်များအပေါ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြချက်

ပထမအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ  ၂   ရက်

နိဒါန်း

၁။       ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၄) ( ပထမ )နေ့တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစာရင်း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက် များကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးက လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

၂။       ယင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ လျာထားချက်များကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၄၅ နှင့်အညီ  တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် ယင်းဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ လျာထားချက်များအပေါ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၄၆ နှင့်အညီ အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အကြံပြုဆွေးနွေးချက်

၃။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစာရင်း လျာထားချက်နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၅၁၊ အပိုဒ်ခွဲ(က)၊ အပိုဒ်ခွဲငယ် ၁၊ ၂၊ ၃ တို့နှင့် ညီညွတ်ရန် လိုအပ်သည့်အပြင် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်က ချမှတ်ထားသော မူဘောင်များအတွင်းမှ ငွေစာရင်းများကို လျာထားရေးဆွဲသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြအပ်ပါသည်။ နည်းဥပဒေ ၁၅၁ (က)၊ ၁၊ ၂၊ ၃ တို့တွင် အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည် –

၁၅၁(က)     (၁)     လွှတ်တော်က ခွင့်ပြုပြီးသော အသုံးစရိတ်ထက်ပို၍ သက်ဆိုင်ရာ           ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း သုံးငွေထပ်မံလိုအပ်ခြင်း၊

(၂)      ထိုနှစ်အတွင်း တိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ     ကြမ်းတွင် မပါရှိသည့် လုပ်ငန်းသစ်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် လွှတ်တော်၏       ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သော အသုံးစရိတ် ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊

(၃)     မူလလျာထားသည့် ရငွေအောက် လျော့နည်းရရှိခဲ့သည့်အတွက် သုံးစွဲ   ရန် ငွေမလုံလောက်သဖြင့် ပြည်ထောင်စုမှ အထောက်အပံ့ ရယူရန်          လိုအပ်ခြင်း စသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ     နည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြု     ဆွေးနွေး တင်ပြအပ်ပါသည်။

၄။       ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၃)ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ဘခ-၃/၂၀(၂၃၆၃/၂၀၁၄) ဖြင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်အတွက် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ တောင်းခံခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ညွှန်ကြားချက်များ ပေးပို့ ခဲ့ရာ အဆိုပါညွှန်ကြားချက်အပိုဒ် (၃) တွင် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြည်ထောင်စု အဆင့်ဌာန အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံကြရာတွင် အကျိုးအကြောင်း ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြရန်လိုအပ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တို့က အတည်ပြု မှသာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဆက်လက်တင်ပြမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအကြောင်း ကြားအပ်ပါသည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ အပိုဒ် (၄) တွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေများတောင်းခံရာတွင် တောင်းခံသည့် ရန်ပုံငွေအတွက် အသေးစိတ်တွက်ချက်များနှင့် လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများ၊ စာရင်းဇယားများကိုပါ အသေးစိတ်စိစစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ အပိုဒ်(၅)တွင် သာမန်အသုံးစရိတ် အတွက် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ တောင်းခံရာတွင် မဖြစ်မနေပေးခြေရမည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ ဝင်ငွေ ခွန်၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့် အသုံးစရိတ်တိုးခြင်း၊ အမှန်တကယ်ထပ်မံ လိုအပ်သော လစာစရိတ်၊ ခရီးစရိတ်၊ ပင်စင်၊ အတိုးပေးငွေ၊ ထောက်ပံ့ငွေ အသုံးစရိတ်တို့အတွက် ကိုသာ တောင်းခံပါရန်နှင့် ပစ္စည်းများ၊ လုပ်အားနှင့် ဆောင်ရွက်ပေးမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်နှင့် လွှဲပြောင်းသုံးစွဲငွေများအတွက် တောင်းခံခြင်းမပြုရန် ဖြစ်ပါသည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ အထက်ပါ ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး လျာထားချက်စာရင်းများကို ပြုစုရေးဆွဲသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

၅။       ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် များတွင် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံရာတွင် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေတွင် မပါဝင်သော လုပ်ငန်းစီမံကိန်း အသစ်များအတွက် တောင်းခံခြင်းမပြုရန်နှင့် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံရာတွင် မူလ ခွင့်ပြုငွေ (BE)၏ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းထက် မကျော်ရေးကို အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်းကိုလည်း အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြအပ်ပါသည်။

၆။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နေဖြင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းရေးဆွဲချိန်တွင် လိုငွေနှင့် GDP အချိုးကို (၅) ရာခိုင်နှုန်းထက် မကျော်လွန်စေရန်အတွက် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားသင့်ပါကြောင်းကိုလည်း အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြအပ်ပါသည်။

၇။       တိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြီးမှသာ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေများကို သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကုန်မီ (၄)လခန့်သာ ကျန်ရှိနေသည့်အချိန်အတွင်း သုံးစွဲနိုင်မည့်အသုံးစရိတ်ပမာဏကိုသာ တောင်းခံရန်လိုအပ်ပါကြောင်းကိုလည်း အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြအပ်ပါသည်။

၈။       ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေး နှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစာရင်း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းလျာထားချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြဋ္ဌာန်း ထားသောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက် သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြအပ်ပါသည်။

၉။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းရေးဆွဲရာတွင် လိုငွေနှင့် GDP အချိုးကို အလေးထားချိန်ဆပြီး ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များဖြင့် ရေးဆွဲသင့်ပါကြောင်းနှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ခန့်မှန်းခြေစာရင်းများရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီး ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ရေးဆွဲသင့်ပါကြောင်းကို အကြံပြုဆွေးနွေး တင်ပြအပ်ပါသည်။

၁၀။     သို့ဖြစ်ပါ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစာရင်း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းလျာထားချက်များကို လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန်အတွက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီး မှတဆင့် လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းအပ်ပါသည်။

 

 

ဥ က္က ဋ္ဌ

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်