ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်း သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဇာတ်ရုံများကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေ (မူကြမ်း) အပေါ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ စိစစ်လေ့လာ တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ

ပထမအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ      ရက်

နိဒါန်း

၁။       ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (   ) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၊ (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(     )နေ့တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဇာတ်ရုံများ ကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူး ကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ကျော်မှ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

၂။       ယင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အား မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉၀(က)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၃၉(က)နှင့်အညီ တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေ(မူကြမ်း) အပေါ် စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၃၉(ခ)နှင့်အညီ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်

၃။       ဤဥပဒေ(မူကြမ်း)အား လေ့လာရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း အခန်း(၆)ခန်းပါရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် –

(က)    အခန်း(၁)       အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

( ခ )   အခန်း(၂)       ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံခြင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်ရုပ်သိမ်းခြင်း

( ဂ )   အခန်း(၃)       ပွဲကျင်းပခွင့်ရသူ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(ဃ)    အခန်း(၄)       တားမြစ်ချက်များ

( င )   အခန်း(၅)       ပြစ်ဒဏ်များ

( စ )   အခန်း(၆)       အထွေထွေ တို့ဖြစ်ပါသည်။

 

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လေ့လာသုံးသပ်ချက်

၄။       ဤ ဥပဒေ(မူကြမ်း) အခန်း(၃)၊ ပွဲကျင်းပခွင့်ရသူ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ပုဒ်မ ၁၃တွင် ပွဲကျင်းပခွင့်ရသူသည် ပွဲမစတင်မီ၊ ပွဲကျင်းပစဉ်နှင့် ပွဲကျင်းပချိန်တွင် ဇာတ်ရုံသန့်ရှင်းရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးတို့ကို တာဝန်ယူရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ယင်းစကားရပ်အား ပွဲ ကျင်းပခွင့်ရသူသည် ပွဲမစတင်မီ၊ ပွဲကျင်းပစဉ်နှင့် ပွဲကျင်းပပြီးချိန်တွင် ဇာတ်ရုံသန့်ရှင်းရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးတို့ကို တာဝန်ယူရမည်ဟု ဖြည့်စွက်ပြဋ္ဌာန်းသင့်ပါသည်။

၅။       ဤဥပဒေ(မူကြမ်း) အခန်း၅၊ ပြစ်ဒဏ်များ ပုဒ်မ ၂၀တွင် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၈ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာမှုမရှိကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား သုံးလထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ် ငါးထောင်ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ယင်းစကားရပ်အား မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၈ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာမှုမရှိကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား သုံးလထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးသောင်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဟု ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းသင့်ပါသည်။

၆။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဇာတ်ရုံများ ကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း အမှန်တကယ်ပြဋ္ဌာန်းသင့်သော ဥပဒေဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရရှိပါသည်။

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ သဘောထားမှတ်ချက်

၇။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးဇာတ်ရုံများကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေ(မူကြမ်း)အား မူအားဖြင့် သဘောတူပါသည်။

၈။       သို့ဖြစ်ပါ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဇာတ်ရုံများကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ပြင်ဆင်ချက်များဖြင့် အတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတဆင့် လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းအပ်ပါသည်။

 

 

 

ဥ က္က ဋ္ဌ

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်