ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက်လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ဆိပ်ခံများဥပဒေ (မူကြမ်း)အပေါ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ စိစစ်လေ့လာ တွေ့ရှိချက်နှင့်သဘောထား မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ

ပထမအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

နိဒါန်း

၁။       ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)နေ့တွင် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ဆိပ်ခံများ ဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ငွေ မှ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

၂။       ယင်းဥပဒေ (မူကြမ်း)အား ၂၀၀၈ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉၀ (က)အရ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၁၃၉(က)နှင့်အညီ တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အပေါ် စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၁၃၉(ခ)နှင့်အညီ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်

၃။       ဤဥပဒေ(မူကြမ်း) အား လေ့လာရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း အခန်း(၁၀)ခန်းပါရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် –

(က)    အခန်း (၁)      အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်၊

( ခ )   အခန်း(၂)       ရည်ရွယ်ချက်များ၊

( ဂ )   အခန်း(၃)       တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊

(ဃ)    အခန်း(၄)       စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊

( င )   အခန်း(၅)       ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊

( စ )   အခန်း(၆)       ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊

(ဆ)    အခန်း(၇)       မြေငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် မြေအသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း၊

( ဇ )   အခန်း(၈)       တားမြစ်ချက်များ၊

(စျ)     အခန်း(၉)       ပြစ်ဒဏ်များ၊

(ည)    အခန်း(၁၀)     အထွေထွေတို့ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လေ့လာသုံးသပ်ချက်

၄။       ဤဥပဒေ(မူကြမ်း) အခန်း (၃)၊ ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)တွင် ဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ဆိပ်ခံများ စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ယင်းစကားရပ်အား ဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ဆိပ်ခံများ စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးအတွက် ဒေသဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းဟု ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက် ပြဋ္ဌာန်းသင့်ပါသည်။

၅။       ဤဥပဒေ(မူကြမ်း) အခန်း(၃)၊ ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မခွဲ (င)တွင် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ယင်းစကားရပ်အား ဒေသဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းဟု ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပြဋ္ဌာန်းသင့်ပါသည်။

၆။       ဤဥပဒေ(မူကြမ်း) အခန်း(၄)၊ ပုဒ်မ ၅ တွင် ဝန်ကြီးသည် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်- ဟုဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ယင်းစကားရပ်အား အစိုးရအဖွဲ့သည်ဟု ပြင်ဆင် သင့်ပါသည်။

၇။       ဤဥပဒေ(မူကြမ်း) အခန်း(၄)၊ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)တွင် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွင် ဝန်ကြီးသည် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးသည် ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ယူရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ယင်းစကားရပ်အား စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွင် ဝန်ကြီးကို ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးကို ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ပေးအပ်ရမည် ဟုပြင်ဆင်သင့်ပါသည်။

၈။       ဤဥပဒေ(မူကြမ်း) အခန်း(၄)၊ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)တွင် ဝန်ကြီးသည် ကျန်ကော်မတီဝင် များထဲမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတို့ကို ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ရမည်ဟု ဖော်ပြ ပါရှိပါသည်။ ယင်းစကားရပ်အား ဝန်ကြီးသည် ကျန်ကော်မတီဝင်များထဲမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတို့ကို ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်ဟု ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းသင့်ပါသည်။

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ သဘောထားမှတ်ချက်

၉။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ဆိပ်ခံများ ဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို စိစစ်လေ့လာခဲ့ရာတွင် ဤဥပဒေကို တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခြင်းအားဖြင့် ဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ဆိပ်ခံများအား ပြည်သူများ အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီး ဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ဆိပ်ခံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေမည်ဟု လေ့လာသုံးသပ်ရရှိပါသည်။

၁၀။     ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခြင်းအားဖြင့် ဆိပ်ကမ်းနယ်အတွင်း ဝင်ထွက်သွားလာနေသော ရေယာဉ်များ စနစ်တကျရှိစေရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုလျော့ချ၍ တိုင်းဒေသကြီးအတွက် အခွန်အခများတိုးမြှင့်ရရှိပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရရှိပါသည်။

၁၁။     ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခြင်းအားဖြင့် ရေလမ်းခရီးအသုံးပြုကြသည့် ပြည်သူများ၏ အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေးကို ဥပဒေနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ ရေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ မြို့ရွာဆိပ်ကမ်းများတွင် ရေတိုက်စား ကမ်းပြိုမှုများအား စနစ်တကျ ကာကွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်မည်ဟု လေ့လာသုံးသပ်ရရှိပါသည်။

၁၂။     မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ဆိပ်ခံများ ဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို မူအားဖြင့် သဘောတူပါသည်။

၁၃။     သို့ဖြစ်ပါ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ဆိပ်ခံများ ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်များဖြင့် အတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီး မှတဆင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

 

                                                                                                     ဥက္ကဋ္ဌ

                                                                                      ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

                                                                                     မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်