ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအရအသုံးစာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာအပေါ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်း

ပထမအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

နိဒါန်း

၁။       ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (     )ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအရအသုံးစာရင်းများစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်က (     )ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

၂။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)နှင့်အညီ တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့သည် ယင်းအစီရင်ခံစာအပေါ်တွင် လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် ဆွေးနွေး တင်ပြချက်တို့ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၅(စ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ၃၈(စ)နှင့်အညီ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

၃။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေအရအသုံးစာရင်းများစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာတွင် အပိုင်း(၅)ပိုင်း ပါရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည် –

(က)    အပိုင်း(၁)       ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းအကောင်အထည်ဖော်မှု

( ခ )   အပိုင်း(၂)       ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်
သောလုပ်ငန်းများစစ်ဆေးခြင်း

( ဂ )   အပိုင်း(၃)       ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေး ထောက်ပံ့
ငွေစစ်ဆေးခြင်း

(ဃ)    အပိုင်း(၄)       စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ နိုင်ငံတော်သို့ပြန်လည်ပေးသွင်းမှု

( င )   အပိုင်း(၅)       အရေးကြီးသည့်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များနှင့် ဌာနများမှ ဆောင်ရွက်
ပြန်ကြားမှုတို့ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

၄။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအရ အသုံးများစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာတွင် အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၅။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းတွင် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း(၅)ခု၊ ဝန်ကြီးဌာန (ဦးစီးဌာနများ)  (၁၉)ခု၊ ဝန်ကြီးဌာနစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း(၂)ခုနှင့် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ (၁)ဖွဲ့ စုစုပေါင်း(၂၇)ခု ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဌာနအဖွဲ့အစည်း(၂၆)ခုဖြစ်သဖြင့်အဖွဲ့အစည်း(၁)ခုတိုးလာပြီး ယင်းအဖွဲ့အစည်းမှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

၆။       ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့သည့် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့သည့်
၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲငွေသုံးစွဲရေးဥပဒေ တို့အရ တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ဌာန လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (၂၇)ခု၏ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းအကောင်အထည်ဖော်မှုတို့ကို တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး(၁)ရုံး၊ ခရိုင်စာရင်းစစ်ရုံး (၅)ရုံးနှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး (၂၅)ရုံးတို့၏ စစ်​ဆေးမှုများကို ဖော်ပြထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၇။       ၂၀၁၄ – ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း အကောင်အထည်ဖော်မှုကို
အစီရင်ခံစာတွင် ဇယား(၁)ဖြင့် ဖော်ပြထားရာ မူလခန့်မှန်းခြေစာရင်းအရ ရငွေပေါင်းမှာကျပ် (၇၆၈၄၁.၀၅၄)သန်းဖြစ်ပြီး သုံးငွေပေါင်းမှာကျပ် (၂၁၅၇၁၅.၅၃၀)သန်းဖြစ်၍ လိုငွေကျပ် (၁၃၈၈၇၄.၄၇၆)သန်းဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေအရ သာမန်သုံးငွေ ကျပ်(၁၂၆၁.၉၆၇)သန်း နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းသုံးငွေကျပ် (၂၂၈၅.၃၇၂)သန်း ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းခြေစာရင်းအရ ရငွေပေါင်းမှာ ကျပ်(၇၀၂၁၅.၁၅၃)သန်းဖြစ်ပြီး သုံးငွေပေါင်းမှာ ကျပ်(၂၁၉၈၇၅.၄၀၅)သန်းဖြစ်ရာ လိုငွေကျပ်(၁၄၉၆၆၀.၂၅၂)သန်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လိုငွေကျပ်(၁၄၉၆၆၀.၂၅၂)သန်းမှာ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း(၅)ခု၊ ဦးစီးဌာန (၁၉)ခုနှင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း(၂)ခုတို့၏ အသားတင်လိုငွေကျပ် (၁၄၉၅၂၅.၆၅၈)သန်းနှင့် စည်ပင်သာယာ ရေး လိုငွေကျပ် (၁၃၄.၅၉၄)သန်းဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

၈။       အခွန်အကောက်ရငွေမှာ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေစာရင်းကျပ် (၁၄၄၀.၈၄၀)သန်းလျာထားမှုတွင် ကျပ်(၁၇၁၉.၀၇၃) သန်းရရှိခဲ့သဖြင့် ၁၁၉.၃၁% အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီး သာမန်ရငွေတွင် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေစာရင်း ကျပ်(၆၅၂၇၂.၉၃၆)သန်း လျာထားမှုတွင် ကျပ်(၆၄၆၇၉.၁၈၅)သန်း ရရှိခဲ့သဖြင့် ၉၉.၀၉% သာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လျာထားချက်ထက် ကျပ် (၅၉၃.၇၅၁) သန်းလျော့နည်းခဲ့ပြီး ယင်းသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဌာန(၁၈)ခုမှ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေစာရင်းထက် ပိုခဲ့သော်လည်း အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ လျာထားချက်အတိုင်း ရရှိခြင်းနှင့် ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ လျာထားချက်ထက် လျော့နည်းရရှိခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ သာမန်ရငွေကျပ် (၆၄၆၇၉.၁၈၅)သန်းတွင် ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ချုပ် စာရင်းအရ ပေးရန်ရှိ နိုင်ငံတော်ထည့်ဝင်ငွေကျပ် (၅၂၉.၈၃၄)သန်းနှင့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှ ကျပ် (၀.၉၆၇)သန်းတို့အား ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းပါကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၉။       သုံးငွေပေါင်းတွင် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေစာရင်းထက် လျော့နည်းသုံးစွဲခဲ့သည့်အတွက် ကျပ်(၄၈၈၁.၀၂၉)သန်းအား ပြန်လည်အပ်နှံခဲ့ပါသည်။ ပိုလျှံငွေများဖြစ်ပေါ်ရခြင်းမှာ ရေအရင်း အမြစ်အသုံးချရေးဦးစီးဌာန၏ ၃/၂၀၁၅ လ ဓါတ်အားခငွေတောင်းခံလွှာမရသဖြင့် ပိုလျှံခြင်း၊ ဝန်ထမ်း   ပြောင်းရွှေ့မှုကြောင့်   လူမှုဖူလုံရေးခေါင်းစဉ်တွင်    လျော့နည်းပေးသွင်းခြင်း၊     လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ စက်ကိရိယာဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းမှ တင်ဒါခေါ်ယူသည့်အခါ အနည်းဆုံး တင်ဒါကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပိုလျှံငွေပေါ်ပေါက်ခြင်း၊ ကျန်ဌာနများတွင် ဝန်ထမ်း ပြောင်းရွှေ့၊ ရာထူးတိုး၊ အငြိမ်းစားယူခြင်း၊ ခွင့်ပြုအင်အားမခန့်နိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် လစာစရိတ်များ ပိုလျှံခြင်း၊ အခြားခေါင်းစဉ်များမှ လိုအပ်ချက်အရ သုံးစွဲခြင်းတို့ကြောင့် ပိုလျှံငွေများဖြစ်ပေါ်ကြောင်း

တွေ့ရှိရပါသည်။ မူလ လျာထားငွေမှ ကျပ်(၄၆၁၆.၇၉၈)သန်းနှင့် ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြုငွေမှ ကျပ်(၂၆၄.၂၃၁)သန်း စုစုပေါင်းပိုလျှံငွေကျပ် (၄၈၈၁.၀၂၉)သန်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၀။     ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်များအတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ မှ ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ်(၂၅၀၀)သန်း မှ ငွေလွှဲခ နှုတ်ယူပြီး ကျန်ငွေကျပ် (၂၄၉၉.၂၃၄) သန်းအား လုပ်ငန်း (၉၃၇)ခုအတွက် ကျပ် (၂၄၉၅.၇၃၄) သန်းအား အောက်ပါအတိုင်းသုံးစွဲထားပြီး ပိုလျှံငွေ ကျပ်(၃.၅၀၀)သန်းအား ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်အပ်နှံထားကြောင်း တွေ့ရပါသည် –

 

စဉ်    လုပ်ငန်း                                                          ဆောင်ရွက်သည့်

                                                        အရေအတွက်                    တန်ဖိုး

                                                                                        (ကျပ်သန်း)

(၁)    လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

(လမ်း၊တံတား၊မြေထိန်းနံရံ)                         ၄၂၂                                 ၁၂၃၃.၂၈၈

(၂)      ရေရရှိရေး                                             ၁၇၃                                  ၄၂၉.၆၆၇

(၃)     ကျေးလက်မီးလင်းရေး                       ၁၃                                    ၃၆.၅၇၁

(၄)     ပညာရေး                                              ၁၉၅                                  ၄၂၃.၆၆၄

(၅)     ကျန်းမာရေး                                             ၂၃                                     ၇၁.၃၈၄

(၆)     အခြားကဏ္ဍ(ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေး၊                ၁၀၃                                  ၂၄၃.၄၂၇

ရေကာတာပြုပြင်၊သဲနုန်း

တူး စသည် )

(၇)     အထွေထွေ                                               ၈                                     ၅၇.၇၃၃

စုစုပေါင်း                      ၉၃၇                           ၂၄၉၅.၇၃၄

 

၁၁။     အထက်ပါလုပ်ငန်းများအားလုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိကြောင်း  လေ့လာသိရှိရပါသည်။

၁၂။     ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ချရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေမှထောက်ပံ့ငွေကျပ် (၁၀၀၀)သန်းအား မကွေးတိုင်းဒေသကြီး(၂၅)မြို့နယ်တွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (၆၇)ခု၊ တန်ဖိုးကျပ်(၆၅၃.၈၃၅)သန်း၊ ရေရရှိလုပ်ငန်း (၅၉)ခု၊ တန်ဖိုးကျပ် (၃၀၈.၈၅၁)သန်း၊   ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း (၁)ခု၊   တန်ဖိုးကျပ်(၁.၇၀၀)သန်း၊   ပညာရေးလုပ်ငန်း(၇)ခု၊ ကျပ်(၃၄.၉၈၁)သန်းနှင့် ငွေလွှဲခ ကျပ်(၀.၆၃၃)သန်းအား အသီးသီးသုံးစွဲ ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၃။     မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သော ဌာနလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အရအသုံးစာရင်းများ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ နိုင်ငံတော်သို့ ပြန်လည်ပေးသွင်းရန် ဌာနအဖွဲ့အစည်း (၂၀)ခုမှ ကျပ်(၃၅.၅၅၀)သန်းရှိရာ ၃၀.၁၁.၂၀၁၅ရက်နေ့အထိ ပေးသွင်းပြီးကြောင်း ဇယား(၄)ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၁၄။     မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်ဌာန၊ လုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၁၄ – ၂၀၁၅  ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေ     အရအသုံးစာရင်းများကို

တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ခရိုင်စာရင်းစစ်ရုံး၊ မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများမှလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့် အလိုက် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး စစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာများကို သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးပို့ခဲ့ရာ သက်ဆိုင်ရာများမှ ပြီးပြတ်သည်အထိ ပြုပြင်ဆောင်ရွက် ပြီးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၅။     ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးစာရင်းများ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီအရင် ခံစာများအရဝန်ကြီးဌာနများအလိုက် အရေးကြီးသော စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို ဇယား(၅)ဖြင့် ဖော်ပြထားရာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကျပ် (၄.၈၆၂) သန်း၊ သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနမှ ကျပ်(၀.၃၅၈)သန်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ကျပ်(၀.၁၂၉) သန်း၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကျပ်(၀.၂၉၂)သန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကျပ်(၀.၁၆၆)သန်း၊ အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ကျပ်(၀.၁၆၀)သန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကျပ်(၆.၄၈၆)သန်းနှင့် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များမှ ကျပ်(၁၉.၇၆၈)သန်း အသီးသီးပိုမိုထုတ်ယူထားရှိကြောင်းနှင့် ပြန်လည်ပေးသွင်းပြီးကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့များတွင် ရငွေများလျော့နည်းပေးသွင်းခြင်းများပါ ဖော်ပြထားပါသည်။

၁၆။     ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ စာရင်းများစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီအရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများကိုအသေးစိတ် စီစစ်ပေးထားခဲ့ပါသည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရအောက်ပါတို့ကိုလေ့လာသုံးသပ်ရရှိပါသည်။

(က)    အခွန်အကောက်ရငွေတွင် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေထက် ၁၁၉.၃၁% အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့သော်လည်း သာမာန်ရငွေတွင် ၉၉.၀၉% သာအကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ရာလျော့နည်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့ အစည်းတို့၏ လျော့နည်းရခြင်းအကြောင်းများ ဖော်ပြထားသည်မှာသင့်လျော်မှု ရှိကြောင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။

 

( ခ )   သုံးငွေများတွင် အပြီးသတ်ခွင့်ပြုငွေမှ ပိုလျှံခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ သင့်လျော်မှု မရှိသည့်အတွက် ပိုလျှံငွေများဖြစ်ပေါ်မှုမရှိအောင် အပြီးသတ်ခွင့်ပြုငွေ တောင်းခံ ရာတွင် စနစ်တကျစီစစ်တွက်ချက်တောင်းခံရန် လိုအပ်သည်ဟုသုံးသပ်ရရှိပါသည်။

( ဂ )   ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေး လုပ်ငန်းများအား ကဏ္ဍအလိုက် အချိုးညီစွာသုံးစွဲသင့်ကြောင်းသုံးသပ်ရရှိပါသည်။

(ဃ)    နိုင်ငံတော်သို့ ပြန်လည်ပေးသွင်းမှုကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးပမ်းဖော်ထုတ် သင့်ကြောင်းနှင့် ယင်းသို့ ပေါ်ပေါက်နေခြင်းမှာလည်း ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအားနည်းနေသေးကြောင်းသုံးသပ်ရရှိပါသည်။

( င )   အရေးကြီးသောစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များတွင် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ အနေဖြင့် နှစ်စဉ် ရငွေလျော့နည်းပေးသွင်းခြင်းများ ပေါ်ပေါက်လျှက်ရှိရာ သဘောရိုး ဟုတ်မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် ပြန်လည်စိစစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ပါသည်။

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်

၁၇။     မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့သည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေး နှင့်တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ စာရင်းများစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ကတင်ပြသည့် အစီရင်ခံစာအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်များကိုတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ တူညီသော သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆွေးနွေးချက်များကိုတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၈။     ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က)    ရငွေများကောက်ခံခြင်းနှင့် သုံးငွေများသုံးစွဲရာတွင် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်အကျိုး၊ ပြည်သူလူထုအကျိုးရှေ့ရှုပြီးရငွေများပိုမိုရရှိအောင်နှင့် သုံးငွေများ ခြို့ခြံချွေတာသုံးစွဲရန်၊ရန်ပုံငွေတောင်းခံရာတွင်လည်းအမှန်အကောင် အထည်ဖော်နိုင် သည့်ငွေကိုသာ တင်ပြတောင်းခံရေးကို ဌာနအဖွဲ့အစည်းများက အလေးထားလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပိုလျှံငွေများကိုလည်းအချိန်မီပြန်လည်အပ်နှံရန်လိုအပ်ပါသည်။

( ခ )   ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ရာတွင် ကဏ္ဍအလိုက်အချိုးညီသုံးစွဲရန်လိုအပ်ပါသည်။

( ဂ )   ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် နိုင်ငံတော်သို့ပြန်လည်ပေးသွင်းမှုများပေါ်ပေါက်နေခြင်းသည် ဌာနအဖွဲ့အစည်းတို့၏ ရငွေနှင့်သုံးငွေများကြီးကြပ်စီမံမှု အားနည်းကြောင်း ဖော်ပြ နေသဖြင့် အဆင့်ဆင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် လိုအပ်ပါသည်။

(ဃ)    အချို့သောစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များတွင် ရငွေများလျော့နည်းပေးသွင်းခြင်းများမှာ ရိုးသားစွာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိ သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကပြန်လည် စိစစ်၍ လိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၁၉။     သို့ဖြစ်ပါ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေအရအသုံးစာရင်းများစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် စိစစ်ဆွေးနွေးအတည်ပြုမှတ်တမ်းတင်ပေးနိုင်ပါရန် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်အားတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်း အပ်ပါသည်။

 

 

                                                                                                      ဥက္ကဋ္ဌ

                                                                                            ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့

                                                                                      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်