ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းရင်းဆေးဥပဒေ(မူကြမ်း)အပေါ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ပထမအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်

နိဒါန်း

၁။       ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ  (၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမ)နေ့တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေး ဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ကျော်မှ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

၂။       ယင်းဥပဒေမူကြမ်းအား ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉၀(က)အရ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နည်းဥပဒေ ၁၃၉(က)နှင့်အညီ တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အပေါ် စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၁၃၉(ခ)နှင့်အညီ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်

၃။       ဤ ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား လေ့လာရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း အခန်း(၉)ခန်း ပါရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည် –

(က)    အခန်း(၁)       အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်၊

( ခ )   အခန်း(၂)       ရည်ရွယ်ချက်များ၊

( ဂ )   အခန်း(၃)       တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်                 ယင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊

(ဃ)    အခန်း(၄)       တိုင်းရင်းဆေး မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊

( င )   အခန်း(၅)       လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊

( စ )   အခန်း(၆)       အယူခံခြင်း၊

(ဆ)    အခန်း(၇)       တားမြစ်ချက်များ၊

(ဇ )    အခန်း(၈)       ပြစ်ဒဏ်များ၊

(ဈ)     အခန်း(၉)       အထွေထွေ တို့ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လေ့လာသုံးသပ်ချက်

၄။       ဤ ဥပဒေ(မူကြမ်း) ပုဒ်မ ၆ နှင့် ပုဒ်မ ၇ ကြားတွင် “ အခန်း() တိုင်းရင်းဆေး မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဟူသော အခန်းခွဲ စာသား ခေါင်းစဉ်ကို ဖြည့်စွက်သင့်ပါသည်။

 

၅။       ဤ ဥပဒေ(မူကြမ်း) အခန်း(၅)၊ ပုဒ်မ ၁၅ တွင် တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေး ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီသည် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ဗဟိုတိုင်းရင်းဆေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့ လိုင်စင်လျှောက်ထားသည်ကို ထောက်ခံတင်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပြီး ယင်းစကားရပ်အား တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ/မရှိစိစစ်၊ စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ဗဟိုတိုင်းရင်းဆေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့ လိုင်စင်လျှောက်ထားသည်ကို ထောက်ခံ တင်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည် ဟု ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ပြဌာန်းသင့်ပါသည်။

၆။       ဤ ဥပဒေ(မူကြမ်း)အခန်း ၈၊ ပုဒ်မ ၂၈ တွင် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၄ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၂၅ ပါ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ကျပ် သုံးသိန်းအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ကျခံရမည်။ ထို့အပြင် ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သက်သေခံပစ္စည်းများကိုလည်း ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ယင်းစကားရပ်အား မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၄ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၂၅ ပါ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ကျပ် သုံးသိန်းအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ “ချမှတ်နိုင်သည်”။ ထိုအပြင် ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သက်သေခံပစ္စည်းများ ကိုလည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည် ဟု  ပြင်ဆင်ပြဌာန်းသင့်ပါသည်။

၇။       ဤဥပဒေ(မူကြမ်း) အခန်း ၈၊ ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော တိုင်းရင်းဆေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုဖြစ်ပါက ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ကျပ် သုံးသိန်းအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ယင်းစကားရပ်အား မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော တိုင်းရင်းဆေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုဖြစ်ပါက ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ကျပ် သုံးသိန်းအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ “ချမှတ်နိုင်သည်”ဟု ပြင်ဆင် ပြဌာန်းသင့်ပါသည်။

၈။       ဤ ဥပဒေ(မူကြမ်း) ပုဒ် ၂၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော တိုင်းရင်းဆေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုဖြစ်ပါက ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ကျပ် နှစ်သိန်း အထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေကျခံရမည်ဟုဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ယင်းစကားရပ်အား မှတ်ပုံတင် ထားသော တိုင်းရင်းဆေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်မှုဖြစ်ပါက ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ကျပ်နှစ်သိန်းအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ “ချမှတ်နိုင်သည်” ဟု ပြင်ဆင် ပြဌာန်းသင့်ပါသည်။

၉။       ဤ ဥပဒေ(မူကြမ်း) အခန်း ၈၊ ပုဒ်မ ၃၀ တွင် လိုင်စင်ရရှိသူသည် ပုဒ်မ ၂၇ ပါ ပြဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်ထိဖြစ်စေ၊   ငွေဒဏ်   ကျပ်တစ်သိန်းအထိဖြစ်စေ၊   ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ   ကျခံရမည်ဟုဖော်ပြ ပါရှိပါသည်။ ယင်းစကားရပ်အား လိုင်စင်ရရှိသူသည် ပုဒ်မ ၂၇ ပါ ပြဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သဖြင့် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ကျပ်တစ်သိန်းအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ “ချမှတ်နိုင်သည်” ဟု ပြင်ဆင် ပြဌာန်းသင့်ပါသည်။

၁၀။     ဤ ဥပဒေ(မူကြမ်း) အခန်း ၉၊ ပုဒ်မ ၃၁ တွင် အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုသည် ဤ ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်စေခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိသည်ဟု ပြဌာန်းပါရှိပါသည်။ ယင်းပြဌာန်းချက်အစား “ ဝန်ကြီးဌာနသည် အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုအား ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်စေခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုနိုင်သည်ဟု ပြင်ဆင်ပြဌာန်းသင့်ပါသည်။

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ သဘောထားမှတ်ချက်

၁၁။     မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို အသေးစိပ် စိစစ်လေ့လာခဲ့ရာတွင် ဤ ဥပဒေအား ပြဌာန်းခြင်းဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာနှင့် တိုင်းရင်းဆေးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး အများပြည်သူ တို့အတွက် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးဥပါဒ်ကင်းသော တိုင်းရင်းဆေးများကို စနစ်တကျ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊ ပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အရည်အသွေးနိမ့် ဆေးဝါးများအန္တရာယ်မှ ဥပဒေနှင့်အညီ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သည့်အတွက် အမှန်တကယ်ပြဌာန်းရန် လိုအပ်သင့်လျော်သောဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

၁၂။     မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဥပဒေကို ပြဌာန်းခြင်းအားဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးစွမ်း ကောင်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စနစ်တကျထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့်အတွက် ပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေနိုင်ခြင်း တိုင်းရင်းဆေး ကုန်ကြမ်းများကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့် မျိုးသုဉ်းမည့်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်သည့်အပြင် သဘာဝဂေဟစနစ်အားလည်း ထိန်းညှိပေးနိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးတရားများ ရရှိနိုင်သည်ကိုလည်း လေ့လာသုံးသပ်ရရှိပါသည်။

၁၃။     မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို မူအားဖြင့် သဘောတူပါသည်။

၁၄။     သို့ဖြစ်ပါ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းရင်းဆေးဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက် များဖြင့် အတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

                                                                                                 ဥက္ကဋ္ဌ

                                                                                   ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

          မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်