ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

ပထမအကြိမ် တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်များ

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

 

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်မှူးကြီး အံ့ဇော်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၁၇၉၄၅

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၇/ပခန(နိုင်) ၀၃၃၁၃၇

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၆.၅.၁၉၆၂၊ (၄၉)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မန္တလေးမြို့

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း)၊မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ(ကာကွယ်ရေးပညာ)

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးဇော်ဝင်း၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်စိုးရီ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၁၂/ဒဂန(နိုင်) ၀၁၉၈၈၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ကေသွယ်မျိုးတင့်၊ ၇/တငန(နိုင်) ၀၀၉၅၈၄

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ /ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မယမင်းအံ့ဇော်၊ ကျောင်းသူ

မမေခအံ့ဇော်၊ ကျောင်းသူ

မရည်မွန်အံ့ဇော်၊ ကျောင်းသူ

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        တိုက်(၂၃)၊အခန်း(၂၁)၊ဦးဝိစာရအိမ်ရာ

ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

 

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်မှူး သန်းနိုင်ဦး

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၂၁၄၅၅

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၇/ကတခ(နိုင်) ၀၀၇၆၉၇

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၇.၆.၁၉၆၆၊ (၄၅)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        သိပ္ပံဘွဲ့(ဓာတုဗေဒ)

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးရန်နိုင်၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်တင်ကြည်၊(ကွယ်လွန်) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ဥမ္မာစိန်၊ ၉/ကပတ(နိုင်) ၀၁၈၈၁၅

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ /ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ဇင်မင်းနိုင်၊ ကျောင်းသား

မဟန်နီဦး၊ ကျောင်းသူ

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၃၂)၊အဝေရာလမ်း၊တမ္ပဝတီရပ်၊

ကျောက်ပန်းတောင်း

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်မှူး ညီဇော်

၂။      အခြားအမည်                               –        စန်းထွေး

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၂၂၁၁၀

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မလန(နိုင်) ၀၈၇၈၈၅

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၂.၂.၁၉၆၆၊ (၄၅)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        သိပ္ပံဘွဲ့(ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ)

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးသန်း၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်မြရင်၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်            AA- ၀၀၇၉၁၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး၊ ၁၀/ခဆန(နိုင်) ၀၁၂၉၂၈

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ /ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မအိပွင့်ဖြူ၊ ကျောင်းသူ

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၃၆)၊(၆)ရပ်ကွက်

သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်မှူး ဗိုလ်ရဲဝင်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၂၇၀၀၃

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၅/ခဥန(နိုင်) ၀၅၇၀၀၉

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၅.၆.၁၉၆၆၊ (၄၅)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ခင်ဦးမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.E(Electronic)

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးအေးထွန်း၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သန်းကြည်၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်            KNU- ၀၆၄၃၄၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်အေးအေးခိုင်၊ ၁၂/အစန(နိုင်) ၀၂၆၃၇၅

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ /ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ဇာနည်ဟိန်းထက်၊ ကျောင်းသား

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အောင်ဇေယျအိမ်ရာ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်

ရန်ကုန်

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်မှူး မြင့်သီဟ

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၂၇၁၈၅

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၇/ညလပ(နိုင်) ၀၀၀၂၀၄

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၃.၉.၁၉၇၃၊ (၃၈)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ရန်ကုန်မြို့

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        သိပ္ပံဘွဲ့(စစ်တက္ကသိုလ်)

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးလှမြင့်၊ပညာရေးမှူး (ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၇/ပခန(နိုင်) ၀၁၄၄၇၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်စန်းစန်းရှင်၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်            ၇/ပခန(နိုင်) ၀၁၄၄၇၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်သီတာငြိမ်းချမ်း၊ ၆/ပလန(နိုင်) ၀၀၃၂၃၈

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ /ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မစုလဲ့နှင်း၊ ကျောင်းသူ

မဇာခြည်ဦး၊ ကျောင်းသူ

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        စခတ(၇)၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်မှူး မိုးကျော်ထွန်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၂၈၅၃၂

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၆/မမန(နိုင်) ၁၃၂၀၈၈

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၅.၁.၁၉၇၁၊ (၄၀)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မန္တလေးမြို့

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့၊(ဥပဒေဒီပလိုမာဘွဲ့)

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးထွန်းဝေ၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ညို၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်            MGN- ၁၄၉၈၃၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ရွှေစင်အောင်၊ ၉/မတလ(နိုင်) ၀၀၅၉၇၆

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ /ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မသီရိယသော်၊ ကျောင်းသူ

မဖူးပွင့်စပယ်၊ ကျောင်းသူ

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        တပ်မတော်ဝါစိုက်ပျိုးရေးတပ်၊ပွင့်ဖြူမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်မှူး မင်းဟန်ဇော်

၂။      အခြားအမည်                               –        မင်းဟန်ဇော်လင်း

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၂၈၆၆၈

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၁၀/ခဆန(နိုင်) ၀၀၀၄၇၅

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၃.၇.၁၉၇၃၊ (၃၈)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        အရှေ့ပိုင်းရပ်ကွက်၊ချောင်းဆုံမြို့၊မွန်ပြည်နယ်

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        သိပ္ပံဘွဲ့၊(ကုန်ထုတ်ဓါတုဗေဒ)

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးမောင်သိန်း၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ရွှေတင့်၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်တင့်တင့်ဝေ၊ ၁၂/ကမတ(နိုင်) ၀၀၀၂၉၂

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မနေခြည်လင်းလက်၊ ကျောင်းသူ

မောင်လင်းသန့်အောင်၊ မှီခို

မောင်ဝေယံမင်းခန့်၊ မှီခို

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်မှူး ရဲဝင်းအောင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၂၉၆၈၃

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၁၂/ကတတ(နိုင်) ၀၂၁၉၀၃

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၃၁.၅.၁၉၇၂၊ (၃၉)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ရန်ကုန်မြို့

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(စက်မှု)

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးအောင်သိန်း၊ဌာနမှူး(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             TTN- ၁၃၃၂၄၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်မြဝင်း၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်နှင်းဝတ်ရည်အေး၊ ၃/သတန(နိုင်) ၀၀၀၀၀၆

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မအေးဝတ်ရည်၊ ကျောင်းသူ

မဝင်းလဲ့ဖြူ၊ ကျောင်းသူ

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        က.ပ.စ(၁၅)၊ ရွာမထုံးစခန်း၊ အောင်လံမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်မှူး မြင့်ဦး

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၂၉၇၈၀

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၅/စကန(နိုင်) ၁၃၇၇၄၅

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၇.၅.၁၉၇၀၊ (၄၁)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ပုဂံတူကျေးရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.E(Mechanical)

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးမြသောင်း၊တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်အေး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်တင်မိုးမိုးအေး၊ ၁၂/ဒဂန(နိုင်) ၁၂၃၈၂၇

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ဦး/ရှိ(စီမံကိန်းဦးစီးဌာန)

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ဝေယံမိုးမြင့်၊ ကျောင်းသား

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်ကြီးတင်ကိုကို

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၃၆၅၀၇

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၅/မရန(နိုင်) ၁၅၁၂၄၇

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၀.၆.၁၉၈၀၊ (၃၁)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.E(Mechanical) ( DI )

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးမောင်မောင်မြို့၊ကုန်သည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၅/မရန(နိုင်)၀၃၃၉၉၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်တင်မြိုင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်            ၅/မရန(နိုင်)၀၃၃၉၉၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဗိုလ်ကြီးစိုးစိုးအေး၊ တပ်မတော်သူနာပြုအရာရှိ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၁/မကန(နိုင်) ၀၀၁၄၄၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မမိုးပြည့်ဖြိုးဆွေ၊ ကျောင်းသူ

မဝင်းနုဆွေ ၊ မှိခို

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        မဟာအောင်မေမြို့နယ်၊သံလျက်မှော်(၈၉×၄၁)

မန္တလေးမြို့

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်ကြီးချမ်းငြိမ်းကို

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၃၇၂၁၂

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၉/ခအစ(နိုင်) ၀၀၂၄၀၂

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၇.၄.၁၉၈၄၊ (၂၇)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc (Maths;)စစ်တက္ကသိုလ်၊                                                                                              မဟာသိပ္ပံ(သင်္ချာ)ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးကြင်ဟုတ်၊ကုန်သည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၉/မရမ(နိုင်) ၀၇၇၀၄၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ချောချော၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်            ၉/မရမ(နိုင်) ၀၃၄၇၈၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မရှိပါ။

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        (၇၉×၈၀၊၃၀×၃၁)လမ်းကြား၊

ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်ကြီးရဲမင်းထွန်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၃၈၁၈၁

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၉/ကပတ(နိုင်) ၁၈၀၀၈၈

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၆.၅.၁၉၈၃၊ (၂၇)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        အင်းတော်ကျယ်ကျေးရွာ၊ကျောက်ပန်းတောင်း                                                                                     မြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        သိပ္ပံဘွဲ့(အီလက်ထရောနစ်)စစ်တက္ကသိုလ်၊                                                                       မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်ထရောနစ်)၊

မော်စကိုမြို့၊ရုရှားနိုင်ငံ၊MPEIတက္ကသိုလ်

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးလှထွန်း၊ကျန်းမာရေးမှူး

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၉/ကပတ(နိုင်) ၀၁၂၆၄၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သန်းရင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်            ၉/ကပတ(နိုင်) ၀၁၂၆၄၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မရှိပါ။

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အင်းတော်ကျယ်ကျေးရွာ၊ကျောက်ပန်းတောင်း                                                                                     မြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

 

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်ကြီးဝင်းသန့်

၂။      အခြားအမည်                               –        မောင်ကျော်ကိုကိုဝင်း

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၃၈၂၀၃

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၉/စကန(နိုင်) ၀၆၆၀၉၀

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၂.၁၀.၁၉၈၄၊ (၂၇)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ရွှေပြည်ရွာ၊စဉ့်ကူမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        သိပ္ပံဘွဲ့(နျူကလီးယားရူပဗေဒ)၊                                                                                             မဟာသိပ္ပံ(အင်ဂျင်နီယာရူပဗေဒ)ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးမြင့်လွင်၊

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၉/စကန(နိုင်) ၀၂၆၀၃၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ဝင်းမြင့်အေး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၉/စကန(နိုင်)၀၅၂၉၀၆ လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                   ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ခင်ခေျာစုဝင်း၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၉/စကန(နိုင်) ၀၅၂၄၉၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မဝတ်ရည်သန့်၊မှီခို

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ရွှေပြည်ရွာ၊စဉ့်ကူမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်ကြီးမင်းသုခလှိုင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၃၈၂၈၉

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၀၃၆၇၁

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၀.၃.၁၉၈၃၊ (၂၈)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ပဲခူးမြို့

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        သိပ္ပံဘွဲ့(နျူကလီးယားရူပဗေဒ)၊စစ်တက္ကသိုလ်

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးလှမြင့်ဆွေ၊ဒုညွှန်မှူး(စည်ပင်ကော်မတီ)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၇/ပခန(နိုင်) ၀၃၃၃၀၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်စန်းကြည်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၇/ပခန(နိုင်)၀၃၇၉၆၃ လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ           ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ကေသွယ်ဦး၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၁၂/ရကန(နိုင်) ၀၆၈၃၂၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ဇမ္ဗူမင်း၊မှီခို

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ဝဏ္ဏသုခစံအိမ်၊၆၂×၆၃လမ်းကြား၊၂၄×၂၅                                                                                          လမ်းကြားမဟာဇေယျာဘုံရပ်၊မန္တလေးမြို့

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်ကြီး ဇာနည်အောင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း   ၃၉၆၉၁

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၁၂/ဒဂတ(နိုင်) ၀၃၈၂၂၉

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၃.၅.၁၉၈၄၊ (၂၇)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မှော်ဘီမြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        သိပ္ပံဘွဲ့(ဓါတုဗေဒ)၊ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ဓါတုဗေဒ)

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးစောမင်းညို၊

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၁၂/လကန(နိုင်) ၁၃၀၆၄၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             NKO-၀၀၇၁၅၄

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မရှိပါ။

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ၁/၅/၁၀ အမှတ်(၁)၊စစ်မှုထမ်းဟောင်းစံပြရပ်ကွက်

ဒဂုံတောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်ကြီးဇော်ထွန်းလင်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        ကြည်း  ၄၀၀၂၃

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၁၂/သစန(နိုင်) ၁၀၃၇၅၉

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၃၀.၇.၁၉၈၅၊ (၂၆)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ဘုရားကြီးကျေးရွာ၊ သုံးခွမြို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        သိပ္ပံဘွဲ့(ဓါတုဗေဒ)၊ စစ်တက္ကသိုလ်

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးစံသိန်း၊စျေးရောင်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၁၂/သခန(နိုင်) ၀၅၂၆၈၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်မေကြည်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၁၂/သခန(နိုင်)၀၅၂၆၈၃

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မရှိပါ။

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ဘုရားကြီးကျေးရွာ၊ သုံးခွမြို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 

 

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း.

 

၁။     အမည်                                       –        ဗိုလ်ကြီး ဉာဏ်လင်းအောင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်                        –        လေ   ၂၈၀၈

၄။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၅။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၁၂/အလန(နိုင်)

၆။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၆.၇.၁၉၇၉၊ (၃၂)နှစ်

၇။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        အလုံမြိုနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၈။      ပညာအရည်အချင်း                       –        သိပ္ပံဘွဲ့(စစ်တက္ကသိုလ်)၊

၉။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၁၀။    အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးသန်းအောင်၊ကုန်သည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၁၂/ဒဂန(နိုင်) ၀၂၁၄၅၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်ဝင်း၊ လ/ထမန်နေဂျာ(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၁၂/ဒဂန(နိုင်) ၀၂၁၄၄၅

၁၂။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဗိုလ်ကြီးဒေါ်မိမိအောင်၊ စစ်သူနာပြုအရာရှိ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၉/မခန(နိုင်) ၀၅၉၆၆၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၃။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မဝင့်ရည်သော်တာ ၊ မှီခို

၁၄။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၆၉)၊ဗဟိုလမ်း

အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး