ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း

ပထမအကြိမ် တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်များ
ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း
ၿဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မှတ်ချက်
ဦးရဲမြင့် မကွေးမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ
ဦးဟန်မောင် မကွေးမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဦးစောဝင်းမောင် ​တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
လွှတ်တော်
ဒုတိယဥက္ကဌ
ဦးကြည်သိန်း ​တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဦးအောင်နိုင်ဝင်း ​ရေနံချောင်းမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဦးဝင်းတင့် ​ရေနံချောင်းမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဦးနေရှင်း ချောက်မြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဝန်ကြီး
ဦးဝင်းနိုင်ဦး ချောက်မြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဦးချစ်သိန်း မြို့သစ်မြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၀ ဦးခင်မောင်ဝင်း မြို့သစ်မြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၁ ဦးအောင်ကျော်မင်း နတ်မောက်မြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဝန်ကြီး
၁၂ ဦးနေဝင်း နတ်မောက်မြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၃ ဦးဘုန်းမော်ရွှေ မင်းဘူးမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဝန်ကြီးချုပ်
၁၄ ဦးမောင်မောင်တင် မင်းဘူးမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၅ ဦးဇော်မိုးမြင့် ပွင့်ဖြူမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၆ ဦးအောင်နိုင် ပွင့်ဖြူမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဝန်ကြီး
၁၇ ဦးသစ်လွင်ခိုင် စလင်းမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၈ ဦးဝင်းမြိုင် စလင်းမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၁၉ ဦးလှပြုံး ငဖဲမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၂၀ ဦးတင်ညွန့် ငဖဲမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၂၁ ဦးလင်းအောင် စေတုတ္တရာမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၂၂ ဦးစိန်လှိုင် စေတုတ္တရာမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၂၃ ဦးကြည်မင်း သရက်မြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဝန်ကြီး
၂၄ ​ဒေါ်ယဉ်ယဉ်လှ သရက်မြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၂၅ ဦးဝင်းနိုင် ကံမမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၂၆ ဦးတင်မျိုးလှိုင် ကံမမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဝန်ကြီး
၂၇ ဦးသိန်းဇော် မင်းတုန်းမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၂၈ ဦးသိန်းအောင် မင်းတုန်းမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၂၉ ဦးမျိုးမြင့် မင်းလှမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၃၀ ဦးလှစိုး မင်းလှမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၃၁ ဦးမောင်မောင်စိုး ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၃၂ ဦးမြင့်ငွေ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၃၃ ဦးခင်ဆွေ အောင်လံမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၃၄ ဦးစန်းလွင် အောင်လံမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၃၅ ဦးသိန်းထွန်း ပခုက္ကူမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၃၆ ဦးဇော်မိုးသိန်း ပခုက္ကူမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၃၇ ဦးမြင့်နိုင် ရေစကြိုမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၃၈ ဦးတင်မောင်ကျော် ရေစကြိုမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၃၉ ဦးတင်ရန်း မြိုင်မြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၄၀ ဦးစောဝင်း မြိုင်မြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၄၁ ဦးမြင့်စိုးဝင်း ပေါက်မြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၄၂ ဦးမိုးကိုကို ပေါက်မြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၄၃ ဦးမြင့်အောင် ဂန့်ဂေါမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၄၄ ဦးဝင်းမြင့်မောင် ဂန့်ဂေါမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဝန်ကြီး
၄၅ ဦးသိန်းဆွေ ထီးလင်းမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၄၆ ဦးဝင်းအောင် ထီးလင်းမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၄၇ ဦးဌေးလွင် ဆောမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၄၈ ဦးဝင်းဖေ ဆောမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဝန်ကြီး
၄၉ ဦးမြင့်စိုး ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၅၀ ဦးမြင့် ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
၅၁ ဦးဆလိုင်းလှထွန်း ချင်းတိုင်းရင်းသား
လူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်
ဝန်ကြီး