မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပိုင် ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် အခြားနည်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ

Departmental assets Law