မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ်/ သင်တန်း သွားရောက်မှုများ

ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်များ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ်/ သင်တန်း သွားရောက်မှုများ
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် လေ့လာ
မည့်ရက်
​လေလာမည့်အကြောင်းအရာ သွားရောက်သည့်
နိုင်ငံ
ပါဝင်လေ့လာ
သူများ
​လေ့လာမည့်
ရက်ပေါင်း
မှတ်
ချက်
RECOFTC -The Center for People and Forests ၂၀.၂.၂၀၁၈မှ
၂၇.၂.၂၀၁၈ထိ
​ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တော
လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မူဝါဒများ
နှင့် ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများလေ့လာနိုင်ရန်
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်း၊ ထိုင်းငုယင်
ပြည်နယ်၊ ဘန်ကောက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ
ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ
ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊
ဦးသက်နိုင်၊ မကွေး
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်
တော်ကိုယ်စားလှယ်၊
မြိုင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၁)နှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်
ပြည်နယ်လွှတ်တော်
များမှ  ကိုယ်စားလှယ်
(၆)ဦး
( ၁၁ ) ရက်