မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်း ကာရံခြင်း လုပ်ငန်းအား မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ပထမအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

နိဒါန်း

၁။      ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ    ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ( ၁၃ )ကြိမ်မြောက် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ခြံစည်းရိုး အုတ်တံတိုင်း ကာရံခြင်းလုပ်ငန်းအပေါ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း အဖွဲ့သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ (၁၄.၇.၂၀၁၅)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁၀/ ၁- ၁ / ဦး ၆ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးချက် အမိန့်အပိုဒ် ၅ နှင့် အပိုဒ် ၉ တို့အရ စိစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထား မှတ်ချက်တို့ကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေအပိုဒ် ၆၆၊ အပိုဒ်ခွဲ (ဂ)နှင့်အညီ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်

၂။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရုံးဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ခြံစည်းရိုး အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်းလုပ်ငန်း စိစစ်တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများထံ တင်ပြထားပြီးဖြစ်၍ အစီရင်ခံစာပါအချက်များမှ လိုအပ်သလို ကောက်နုတ်တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။      စိစစ်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ပါရှိပါသည်။

(က)    နိဒါန်းနှင့် စိစစ်သည့်အကြောင်း

( ခ )   စိစစ်သည့်အထောက်အထားများ

( ဂ )   လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

(ဃ)    လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့

( င )   ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေ

( စ )   လုပ်ငန်းအပ်နှံမှု

(ဆ)    ကွင်းဆင်းစိစစ်တွေ့ရှိချက်များ

 

နိဒါန်းနှင့် စိစစ်သည့်အကြောင်း

၄။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေနှင့် ဆောင်ရွက်သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်းလုပ်ငန်း (ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေကျပ် ၃၅.၇၀၀ သန်း)အား ကျခံသော တန်ဖိုးနှင့်ထိုက်တန်သည့် အရည်အသွေးဖြင့် တည်ဆောက်ထားမှု ရှိ/မရှိကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ ၁၂.၈.၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၆/၁၄ – ၁/ ထောက် ၄ ဖြင့် တာဝန်ပေးချက်အရ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း အဖွဲ့၏ စိစစ်သည့်အကြောင်း အစီရင်ခံစာအပိုဒ် ၁၊ ၂ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

စိစစ်သည့်အထောက်အထားများ

၅။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံးမှတင်ပြသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ခြံစည်းရိုး အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်းလုပ်ငန်း (၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်)အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အမှုတွဲဖိုင်၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ လုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူရန်အတွက် စိစစ်တင်ပြသည့် မူလခန့်မှန်းခြေစာရင်း (ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် ၃၇.၆၀၀ သန်း)၊ တင်ဒါအောင်မြင်၍ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့် ရွှေတင့်တယ်ဟန် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလိမိတက်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် ခန့်မှန်းခြေစာရင်း ( ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် ၃၅.၇၀၀ သန်း )နှင့် ယင်းခန့်မှန်းခြေစာရင်းအား မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစျေးနှုန်း စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုသည့် ၁၆.၂.၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၇၀၁(၈)/ ဘတ်ဂျက် / ၁၈၃/ (၁၀၂/ ၂၀၁၅)ပါ စာတို့ကို အထောက်အထားအဖြစ် စိစစ်ပြီး ကွင်းဆင်းစိစစ်မှုပြုခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၆။      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်း ကာရံခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူရန် တင်ဒါရွေးချယ်သည့်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ အဖွဲ့အစည်း ၄ ခုအနက် ၃.၂.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးမှ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ရွှေတင့်တယ်ဟန် ကုမ္ပဏီအား ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ရေးဆွဲသည့် ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် ၃၇.၆၀၀ သန်း၏ ၅% လျော့၍ လုပ်ငန်းတန်ဖိုး ကျပ် ၃၅.၇၀၀ သန်းဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့

၇။      လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကြီးကြပ်ရန်အတွက် ၁၇.၂.၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၆/ ၁၄-၁/ ထောက် ၄ ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက ဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးက အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် မကွေး(၂)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ လွှတ်တော်ရုံးလက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ဦးစီးအရာရှိတို့(၅)ဦးဖြင့် လုပ်ငန်းအဆင့်အလိုက် ဆောင်ရွက်မှုများကို စစ်ဆေးကြပ်မတ်ရန် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။

၈။      လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသို့ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု ၂၈% ၊ ၅၀% ၊ ၈၂% ၊ ၁၀၀% (၄)ကြိမ်တင်ပြထားသော်လည်း လုပ်ငန်းအဆင့် အလိုက် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုကို နေ့စဉ်လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု(Daily Progress )နှင့် နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများ (Diary)ရေးသားတင်ပြသည်ကို အဖွဲ့၌ တင်ပြသည့်အထောက်အထားများအရ မတွေ့ရှိရကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေ

၉။      တင်ဒါရသည့် ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်းစတင်ချိန် ပေးသွင်းရသည့် Performance Guarantee အဖြစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း စျေးနှုန်းစိစစ်ရေးကော်မတီမှ စိစစ်ခွင့်ပြုသည့် ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် ၃၅.၇၀၀ သန်း ၏ ၅% ကျပ် ၁.၇၈၅ သန်း ပေးသွင်းပြီး ယင်းငွေကို စိစစ်ချိန်ထိ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ လုပ်ငန်းတန်ဖိုးသည် ၃၅.၇၀၀ သန်းအား လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီသို့ (၃)ရစ်ခွဲ၍ ထုတ်ပေးထားကြောင်း၊ ရွှေတင့်တယ်ဟန်ကုမ္ပဏီက ဆောက်လုပ်ရေးတန်ဖိုးကျပ် ၃၅.၇၀၀ သန်း၏ ၂% ဖြစ်သည့်
ကျပ် ၀.၇၁၄ သန်းအား ပင်ရင်းမှနှုတ်ယူပေးသွင်းသည့် အခွန်(With Holding Tax)အဖြစ် ၃၀.၃.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ပေးသွင်းထားကြောင်းတို့ကို စိစစ်တင်ပြထားပါသည်။

လုပ်ငန်းအပ်နှံမှုအခြေအနေ

၁၀။    လုပ်ငန်းစတင်သည်မှ အပ်နှံသည့်အခြေအနေအထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ စိစစ် တင်ပြထားပါသည် –

(က)    လုပ်ငန်းအတိုင်းအတာ                   ၁၃၅၀ ပေ

( ခ )   လုပ်ငန်းခွင့်ပြုငွေ                          ကျပ် ၃၅.၇၀၀ သန်း

( ဂ )   လုပ်ငန်းကုန်ကျငွေ                        ကျပ် ၃၅.၇၀၀ သန်း

(ဃ)    လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့                   ၅.၂.၂၀၁၅

( င )   လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်နေ့          ၂၅.၃.၂၀၁၅

( စ )   လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုစစ်ဆေးသည့်နေ့       ၂၆.၃.၂၀၁၅

(ဆ)    လုပ်ငန်းအပ်နှံသည့်နေ့                   ၂၇.၃.၂၀၁၅

ကွင်းဆင်းစိစစ်တွေ့ရှိချက်များ

၁၁။    မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့သည် တိုင်းဒေသကြီး တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ စိစစ်ရေးကော်မတီမှ စိစစ်ပြီးသည့် ခန့်မှန်းခြေစာရင်း ( တန်ဖိုးကျပ် ၃၅.၇၀၀ သန်း )ပါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို လုပ်ငန်းခွင့်သို့ ( ၁၉.၈.၂၀၁၅)ရက်နေ့၊ (၃.၉.၂၀၁၅) ရက်နေ့နှင့် ( ၅.၁၀.၂၀၁၅ )ရက်နေ့တို့တွင် ကွင်းဆင်းစိစစ်ခဲ့ရာ အောက်ပါတို့ကို တွေ့ရှိရပါသည် –

(က)    အုတ်တံတိုင်းအရှည်   ၁၃၅၀ ပေ၊ အမြင့် ၆ ပေ ၄ ၁/၂” ထု အုတ်နံရံစီခြင်းတို့အား တိုင်းတာစိစစ်ရာ ကိုက်ညီကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

( ခ )   ခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်း အခန်းများဖွဲ့စည်းပုံ တည်ဆောက်မှုအား တစ်ခန်းချင်း တိုင်းတာစိစစ်ရာ ခန့်မှန်းခြေစာရင်းတွင် တစ်ခန်းအကျယ် (၁၀)ပေဖြင့် စုစုပေါင်း (၅၁၈၅.၄)စတုရန်းပေ ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားခဲ့သော်လည်း မြေနေရာအခြေအနေ အရ အခန်းအချို့တွင် ၁၀ ပေထက် ကျော်လွန်ပြီး ဆောင်ရွက်ထားသဖြင့် စုစုပေါင်း(၅၈၃၈.၄)စတုရန်းပေ ဆောင်ရွက်ထား၍(၆၅၃)စတုရန်းပေ ပိုမိုဆောင်ရွက် ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

( ဂ )   ခြံစည်းရိုးရှေ့မျက်နှာစာ တံခါးဝဲယာအမြင့်အား စိစစ်ရာ အုတ်နံရံအမြင့်မှာ ခန့်မှန်းခြေ စာရင်းပါအတိုင်း ၆ ပေစီ ရှိသော်လည်း အရှေ့ဘက်အုတ်နံရံသည် အနောက်ဘက်ထက် ၁ ပေ ၂ လက်မခန့် နိမ့်ကျနေပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ တံခါး၏အရှေ့ဘက် အုတ်နံရံ၏ အုတ်မြစ်လုပ်ငန်းအား မြေအနိမ့်အမြင့် တွက်ချက်မှု မရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရ၍ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်စေခဲ့ရာ ၅.၁၀.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အုတ်တံတိုင်းနိမ့်ကျနေမှုအား ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဃ)    ၁၈”×၁၈” အရွယ် တံခါးတိုင် ၂ တိုင်နှင့် ၁၄”×၁၄” ရွယ် တိုင် ၁၃၅ တိုင် လုပ်ငန်းနှင့် အုတ်မြစ်လုပ်ငန်းအား နေရာရွေးချယ်ပြီး ၉ နေရာတူး၍ စိစစ်ရာ ခန့်မှန်းခြေစာရင်း အတိုင်း အနီးစပ်ဆုံး ဆောင်ရွက်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

( င )   ခြံစည်းရိုး၏ အောက်ခြေ ၁:၃:၆ ဘိလပ်မြေ ကွန်ကရစ်အုတ်မြစ်လောင်းခြင်း လုပ်ငန်းအားလက်တွေ့စိစစ်ရာတွင် ခန့်မှန်းခြေစာရင်းပါအတိုင်း ၃”ထု ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်ထားသော်လည်း ခန့်မှန်းခြေစာရင်းတွင် ၁၃၅၀ ပေအရှည်၊ ၂ ပေအကျယ် ၃” ထု၊ (၁)ခုသာ ရေးဆွဲရမည့်အစား (၂)ခုရေးဆွဲထားသဖြင့် ၁၃၅၀’×၂’×၃” = ၆၇၅ ကုဗပေ အမှန်ဆောင်ရွက်ရမည်ထက် တန်ဖိုးကျပ်(၉၆၅၂၁၅)ပို ထုတ်ယူထား သည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ယင်းငွေကို (၂၁.၉.၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ပေးသွင်း စေပြီးဖြစ်ပါသည်။

( စ )   ၉”ထု အုတ်ရိုးစီမြေကာနံရံလုပ်ငန်းတွင် အောက်ခြေကွန်ကရစ် အုတ်မြစ် ကျောက်ထုတ် ၃” ထုနှင့် မြေပြင်အထိ ကျောက်ထုတ် ၉” ထု ( Ground Beam) အကြား ၂’ ၉” အမြင့် အုတ်နံရံစီခြင်းအား  ၂’ ၆”  အမြင့်သာ   ဆောင်ရွက်ထားသဖြင့် ခန့်မှန်းခြေစာရင်းပါ ၂၇၈၄.၃၈ ကုဗပေအစား ၂၅၃၁.၂၅ ကုဗပေသာ ဆောင်ရွက် ထားကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် ၂၅၃.၂၃ ကုဗပေ တန်ဖိုးကျပ် (၃၆၀၉၈၄) လျော့နည်းပြီး ယင်းငွေကို (၂၁.၉.၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ပေးသွင်းစေပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(ဆ)    ရှေ့မျက်နှာစာတံခါးနှင့် တံခါးတိုင်များအား စိစစ်ရာ ခန့်မှန်းခြေစာရင်းပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

( ဇ )   ခြံစည်းရိုးနံရံအား (၁/၂)” ထု ဘိလပ်မြေ မဆလာဖြင့် အချောကိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား စိစစ်ရာ ခန့်မှန်းခြေစာရင်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ထားသော်လည်း ခြံစည်းရိုး ကွန်ကရစ်တိုင်ဗဟိုရှိ ၆’ အမြင့် ၃” အကျယ် ချိုင့်များအတွင်း ဆောင်ရွက်ထားခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရှိသည့်အပြင် အချို့နေရာများတွင် ကွဲအက်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းအတွက် ခန့်မှန်းခြေစာရင်းတွင် တွက်ချက်ရေးဆွဲ ထားခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

(ဈ )    ခြံစည်းရိုးနံရံအား (၁/၂)” ထု ဘိလပ်မြေ မဆလာဖြင့် အချောကိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား စိစစ်ရာ ခန့်မှန်းခြေစာရင်းပါအတိုင်း (၁/၂)” ထု ပြည့်မီစွာ ဆောင်ရွက်ထား သော်လည်း မြေကာနံရံအုတ်စီခြင်းလုပ်ငန်းအပြင် ၃” လျော့နည်း ဆောင်ရွက်ခြင်း အတွက် ရှေ့မျက်နှာစာအချောကိုင်ခြင်း ၄၇.၅(စ)ပေ တန်ဖိုးကျပ်(၁၁၈၁၅) လျော့နည်းဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။လျော့နည်းဆောင်ရွက်သည့်တန်ဖိုးကို ၂၁.၉.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ပေးသွင်းစေပြီးဖြစ်ပါသည်။

(ည)    ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို စိစစ်ရာ အထက်အပိုဒ် (ဈ)ပါ လျော့နည်းမှု ၄၇.၅(စ)ပေ အတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုမရှိသည့် တန်ဖိုးကျပ်(၂၂၁၇) လျော့နည်း ဆောင်ရွက် ထားကြောင်း၊ ယင်းငွေကို ၂၁.၉.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ပေးသွင်းစေပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးသုတ်ရာတွင် အရည်အသွေးမပြည့်မီသည့်အတွက် အရောင် ဖျော့လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

( ဋ )   အုတ်နံရံအပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ကျောက်ပန်းကွက်များမှာ အရေအတွက် ပြည့်မီစွာ တပ်ဆင်ထားသော်လည်း ကျောက်ပန်းကွက်များအား ဆေးသုတ်ထား သည်မှာ အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး အရောင်ဖျော့နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

( ဌ )   အုတ်တံတိုင်းနံရံများ၊ ကျောက်ပန်းကွက်များ ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ၅.၁၀.၂၀၁၅ ရက်နေ့ ကွင်းဆင်းစိစစ်ရာ မိုးမပြတ်သဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေး ကြောင်း ရွှေတင့်တယ်ဟန်ကုမ္ပဏီ အင်ဂျင်နီယာမှ တင်ပြပါသည်။ ဆေးသုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး နှင့်အဖွဲ့က စိစစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ သုံးသပ်တင်ပြချက်

၁၂။    ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာခြံစည်းရိုး အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို စိစစ်တွေ့ရှိချက်များအရ အောက်ပါအတိုင်း သုံးသပ် တင်ပြပါသည် –

(က)    လုပ်ငန်းများကို စိစစ်ရာတွင် ခန့်မှန်းခြေစာရင်းအရ အနီးစပ်ဆုံး ဆောင်ရွက်ခဲ့
သော်လည်း အစီရင်ခံစာပါ ချို့ယွင်းချက်များဖြစ်ပေါ်ရခြင်းမှာ လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်စဉ်မှစ၍ အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှု အားနည်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။

( ခ )   အဝင်တံခါးအရှေ့ဘက်အုတ်နံရံသည် အနောက်ဘက်ထက် ၁’ ၂” ခန့် နိမ့်ကျနေခြင်း၊ သုတ်ထားသည့်ဆေးရောင်များ ဖျော့နေခြင်းအတွက် ရွှေတင့်တယ်ဟန် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းကြောင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ သဘောထားမှတ်ချက်

၁၃။    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်း ကာရံခြင်းလုပ်ငန်း စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်များကို တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ပြည်သူ့ငွေစာရင်း အဖွဲ့တွင် ပါရှိသည့် အဖွဲ့ဝင်အသီးသီး၏ တူညီသော သဘောတူညီမှုဖြင့် သဘောထားမှတ်ချက်များ ကို တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၄။    ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ သ​ဘောထားမှတ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(က)    နောင်အလားတူလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရပါက လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က
အဆင့်ဆင့် ယခုထက်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

( ခ )   အုတ်တံတိုင်းပတ်လည် ဆေးရောင်ဖျော့နေခြင်းနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များအတွက် ရွှေတင့်တယ်ဟန်ကုမ္ပဏီမှ သတ်မှတ်နေ့ရက်အတွင်းအပြီး လုပ်ငန်းများပြန်လည် ဆောင်ရွက်သွားရန် အကြံပြုပါသည်။

၁၅။    သို့ဖြစ်ပါ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်း ကာရံခြင်းလုပ်ငန်း စိစစ်တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအား စိစစ် ဆွေးနွေးအတည်ပြု မှတ်တမ်းတင်ပေးနိုင်ပါရန် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းအပ်ပါသည်။

 

 

                                                                                   ဥက္ကဋ္ဌ

                                                                         ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့

        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်