မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊စာကြည့်တိုက်၊မော်ကွန်းတိုက်နှင့် သုတေသန ဌာနစုတွင် ထားရှိသည့် စာအုပ်များစာရင်း

စာကြည့်တိုက်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊စာကြည့်တိုက်၊မော်ကွန်းတိုက်နှင့်  သုတေသန
ဌာနစုတွင် ထားရှိသည့် စာအုပ်များစာရင်း
စဉ် ဥပဒေစာအုပ်အမည် အရေ
အတွက်
မှတ်
ချက်
၁၈၇၆ ခုနှစ် အခွန်တော်အက်ဥပဒေ
၁၈၈၀ ခုနှစ် စာတိုက်အက်ဥပဒေ
၁၈၉၄ ခုနှစ် မြေသိမ်းဆည်းရေးဥပဒေ
၁၈၉၈ ခုနှစ်၊ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နှင့်​ကျေးရွာများအက်ဥပဒေ
၁၉၁၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ
၁၉၂၆ ခုနှစ် သောင်ထွဏ်နှင့် ဇင်္ဂလိန်းခန္တီးတရားဥပဒေ နှင့်ရာဇ၀တ်တရား စီရင်ရေးအမိန့်၊ ၁၉၂၆ ခုနှစ်ခန္တီလုံအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ် မြို့ရွာရှိ မြေယာလက်စွဲဥပဒေ
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ယစ်မျိုးလက်စွဲဥပဒေ
၁၉၄၅ ခုနှစ် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း အုပ်ထိန်းသူအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်း သည့် ဥပဒေ
၁၀ ၁၉၄၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံမြေသိမ်းဥပဒေလက်စွဲ
၁၁ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ချင်းဝိသေသတိုင်းအက်ဥပဒေ
၁၂ ၁၉၅၁ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်  အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
၁၃ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
၁၄ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ရာဇ၀တ်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေ
၁၅ ၁၉၅၄ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်များ(ဆင်ယင်ပြသမှုကန့်သတ်ရေး) အက်ဥပဒေအမှတ်(၄၇)
၁၆ ၁၉၅၅-၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြစ်မှုဆိုင်ရာအထူးဥပဒေများ (တတိယတွဲ)
၁၇ ၁၉၅၅ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဥပစာ(နှင်ထုတ်ခြင်း)အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
၁၈ ၁၉၉၅-၁၉၆၁ ထိ အက်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ(ရှေ့နေချုပ်ရုံး)
၁၉ ၁၉၅၅ခုနှစ်အက်ဥပဒေများနှင့်နည်းဥပဒေများ
၂၀ ၁၉၅၈ခုနှစ် အက်ဥပဒေများနှင့်နည်းဥပဒေများ
၂၁ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုကန့်သတ်ရေးအက်ဥပဒေ
၂၂ ၁၉၅၉ခုနှစ် အက်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများ
၂၃ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ
၂၄ ၁၉၆၀ပြည့်နှစ် အက်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများ
၂၅ ၁၉၆၁ ခုနှစ် ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများ ခြေချုပ်နှင့် ခံ၀န်အက်ဥပဒေ
၂၆ ၁၉၆၁ခုနှစ် အက်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများ
စဉ် ဥပဒေစာအုပ်အမည် အရေ
အတွက်
မှတ်
ချက်
၂၇ ၁၉၆၂-၁၉၆၄ တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေများ(ပထမတွဲ)
၂၈ ၁၉၆၅-၁၉၇၂ တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေများ(ဒုတိယတွဲ)
၂၉ ၁၉၇၃-၁၉၇၄  တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေများ(တတိယတွဲ)
၃၀ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေနှင့်၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ
၃၁ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၂ ၁၉၇၅ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၃ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၄ ၁၉၇၇ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၅ ၁၉၇၈ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၆ ၁၉၇၉ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၇ ၁၉၈၀ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၈ ၁၉၈၁ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၉ ၁၉၈၂ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၀ ၁၉၈၃ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၁ ၁၉၈၄ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၂ ၁၉၈၅ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၃ ၁၉၈၆ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၄ ၁၉၈၇ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၅ ၁၉၈၇ခုနှစ်မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကိုကန့်သတ်သည့်ဥပဒေ
၄၆ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၇ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ( ငြိမ်၀ပ်) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၄၈ ၁၉၈၈ ခုနှစ် (ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၄၉ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ ၊ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်များ၊အမိန့်များနှင့်ကြေညာချက်များ
၅၀ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စကားရပ်များအစားထိုးသည့်ဥပဒေ
၅၁ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ၊မာရှယ်လောနှင့်ကြေညာချက်များ
၅၂ ၁၉၈၉ ပြည့်နှစ် မြို့ပြဆိုင်ရာ ငှားရမ်းကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ
၅၃ ၁၉၉၀ ခုနှစ်  ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ၊ မာရှယ်လောနှင့် ကြေညာချက်များ
၅၄ ၁၉၉၀ ခုနှစ်  ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ
၅၅ ၁၉၉၀ ခုနှစ် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံဖြိုးရေးဘဏ်ဥပဒေ
၅၆ ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ၊ မာရှယ်လောနှင့်  ကြေညာချက်များ
၅၇ ၁၉၉၃ ခုနှစ်( ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၅၈ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၅၉ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကလေးသူငယ်များဥပဒေနှင့် ကလေးသူငယ်နည်းဥပဒေများ
၆၀ ၁၉၉၃ ခုနှစ် မြန်မာ့အာမခံဥပဒေ
၆၁ ၁၉၉၄ ခုနှစ် (ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၆၂ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၆၃ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၆၄ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ( ငြိမ်၀ပ်) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၆၅ ၁၉၉၇ ခုနှစ် (နယက) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၆၆ ၁၉၉၇ ခုနှစ် စကားရပ်များအစားထိုးသည့်ဥပဒေ
၆၇ ၁၉၉၈ ခုနှစ် (ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၆၈ ၁၉၉၈ ခုနှစ် (နယက) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၆၉ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဥပဒေများ၊နည်းဥပဒေများ၊အမိန့်များနှင့်ကြေငြာချက်များ
၇၀ ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၇၁ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဥပဒေများ
၇၂ ၂၀၀၁ ခုနှစ်  ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၇၃ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၇၄ ၂၀၀၃ ခုနှစ်  ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၇၅ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်
၇၆ ၂၀၀၄ ခုနှစ်(ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၇၇ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်
၇၈ ၂၀၀၅ ခုနှစ် (ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၇၉ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဥပဒေနှင့် အမိန့်များ
၈၀ ၂၀၀၆ ခုနှစ် (ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၈၁ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၈၂ ၂၀၀၇ ခုနှစ် (ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၈၃ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၈၄ ၂၀၀၈ ခုနှစ်(ရှေ့နေချုပ်ရုံး)ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၈၅ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၈၆ ၂၀၀၉ ခုနှစ်(ရှေ့နေချုပ်ရုံး)ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊အမိန့်နှင်ကြေညာချက်များ
စဉ် ဥပဒေစာအုပ်အမည် အရေ
အတွက်
မှတ်
ချက်
၈၇ ၂၀၀၉ ခုနှစ်  ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၈၈ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ( နယက) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၈၉ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥပဒေ
၉၀ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေ
များ၊ နည်းဥဒေများနှင့် အမိန့်ကြေညာစာများ
၉၁ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နေပြည်တော်ကောင်စီဥပဒေ
၉၂ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း(သို့မဟုတ်)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ
ဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ ဥပဒေ
၉၃ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ
၉၄ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဒုတိယသမ္မတများ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ
၉၅ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံတော်အလံ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ
၉၆ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများ
၉၇ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံတော်သီချင်းဥပဒေ
၉၈ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေ
၉၉ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေ
၁၀၀ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဥပဒေနှင့် ကြေညာချက်များ
၁၀၁ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စကားရပ်များအစားထိုးသည့်ဥပဒေ
၁၀၂ ၂၀၁၁ခုနှစ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
ဥက္ကဌ နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင် အယောင်များဆိုင်ရာဥပဒေ
၁၀၃ ၂၀၁၁ ခုနှစ်(န.ယ.က) ဥပဒေများနှင့်ကြေညာချက်များ
၁၀၄ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဥပဒေများ၊နည်းဥပဒေများ၊အမိန့်များနှင့်ကြေငြာချက်များ
၁၀၅ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥပဒေနှင့် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း နည်းဥပဒေများ
၁၀၆ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေး ခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာ စည်တန်းလှည့်လည်ခွင့်
ဆိုင်ရာဥပဒေ
၁၀၇ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ
၁၀၈ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ