မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊စာကြည့်တိုက်၊မော်ကွန်းတိုက်နှင့် သုတေသန ဌာနစုတွင် ထားရှိသည့် စာအုပ်များစာရင်း

စာကြည့်တိုက်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊စာကြည့်တိုက်၊မော်ကွန်းတိုက်နှင့်  သုတေသန
ဌာနစုတွင် ထားရှိသည့် စာအုပ်များစာရင်း
စဉ်ဥပဒေစာအုပ်အမည်အရေ
အတွက်
မှတ်
ချက်
၁၈၇၆ ခုနှစ် အခွန်တော်အက်ဥပဒေ
၁၈၈၀ ခုနှစ် စာတိုက်အက်ဥပဒေ
၁၈၉၄ ခုနှစ် မြေသိမ်းဆည်းရေးဥပဒေ
၁၈၉၈ ခုနှစ်၊ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နှင့်​ကျေးရွာများအက်ဥပဒေ
၁၉၁၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ
၁၉၂၆ ခုနှစ် သောင်ထွဏ်နှင့် ဇင်္ဂလိန်းခန္တီးတရားဥပဒေ နှင့်ရာဇ၀တ်တရား စီရင်ရေးအမိန့်၊ ၁၉၂၆ ခုနှစ်ခန္တီလုံအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ် မြို့ရွာရှိ မြေယာလက်စွဲဥပဒေ
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ယစ်မျိုးလက်စွဲဥပဒေ
၁၉၄၅ ခုနှစ် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း အုပ်ထိန်းသူအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်း သည့် ဥပဒေ
၁၀၁၉၄၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံမြေသိမ်းဥပဒေလက်စွဲ
၁၁၁၉၄၈ ခုနှစ် ချင်းဝိသေသတိုင်းအက်ဥပဒေ
၁၂၁၉၅၁ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်  အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
၁၃၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
၁၄၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ရာဇ၀တ်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေ
၁၅၁၉၅၄ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်များ(ဆင်ယင်ပြသမှုကန့်သတ်ရေး) အက်ဥပဒေအမှတ်(၄၇)
၁၆၁၉၅၅-၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြစ်မှုဆိုင်ရာအထူးဥပဒေများ (တတိယတွဲ)
၁၇၁၉၅၅ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဥပစာ(နှင်ထုတ်ခြင်း)အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
၁၈၁၉၉၅-၁၉၆၁ ထိ အက်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ(ရှေ့နေချုပ်ရုံး)
၁၉၁၉၅၅ခုနှစ်အက်ဥပဒေများနှင့်နည်းဥပဒေများ
၂၀၁၉၅၈ခုနှစ် အက်ဥပဒေများနှင့်နည်းဥပဒေများ
၂၁၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုကန့်သတ်ရေးအက်ဥပဒေ
၂၂၁၉၅၉ခုနှစ် အက်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများ
၂၃၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ
၂၄၁၉၆၀ပြည့်နှစ် အက်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများ
၂၅၁၉၆၁ ခုနှစ် ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများ ခြေချုပ်နှင့် ခံ၀န်အက်ဥပဒေ
၂၆၁၉၆၁ခုနှစ် အက်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများ
စဉ်ဥပဒေစာအုပ်အမည်အရေ
အတွက်
မှတ်
ချက်
၂၇၁၉၆၂-၁၉၆၄ တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေများ(ပထမတွဲ)
၂၈၁၉၆၅-၁၉၇၂ တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေများ(ဒုတိယတွဲ)
၂၉၁၉၇၃-၁၉၇၄  တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေများ(တတိယတွဲ)
၃၀၁၉၇၄ ခုနှစ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေနှင့်၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ
၃၁၁၉၇၄ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၂၁၉၇၅ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၃၁၉၇၆ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၄၁၉၇၇ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၅၁၉၇၈ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၆၁၉၇၉ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၇၁၉၈၀ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၈၁၉၈၁ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၃၉၁၉၈၂ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၀၁၉၈၃ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၁၁၉၈၄ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၂၁၉၈၅ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၃၁၉၈၆ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၄၁၉၈၇ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၅၁၉၈၇ခုနှစ်မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကိုကန့်သတ်သည့်ဥပဒေ
၄၆၁၉၈၈ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ
၄၇၁၉၈၈ ခုနှစ် ( ငြိမ်၀ပ်) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၄၈၁၉၈၈ ခုနှစ် (ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၄၉၁၉၈၈ ခုနှစ် ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ ၊ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်များ၊အမိန့်များနှင့်ကြေညာချက်များ
၅၀၁၉၈၈ ခုနှစ် စကားရပ်များအစားထိုးသည့်ဥပဒေ
၅၁၁၉၈၉ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ၊မာရှယ်လောနှင့်ကြေညာချက်များ
၅၂၁၉၈၉ ပြည့်နှစ် မြို့ပြဆိုင်ရာ ငှားရမ်းကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ
၅၃၁၉၉၀ ခုနှစ်  ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ၊ မာရှယ်လောနှင့် ကြေညာချက်များ
၅၄၁၉၉၀ ခုနှစ်  ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ
၅၅၁၉၉၀ ခုနှစ် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံဖြိုးရေးဘဏ်ဥပဒေ
၅၆၁၉၉၁ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ၊ မာရှယ်လောနှင့်  ကြေညာချက်များ
၅၇၁၉၉၃ ခုနှစ်( ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၅၈၁၉၉၃ ခုနှစ်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၅၉၁၉၉၃ ခုနှစ် ကလေးသူငယ်များဥပဒေနှင့် ကလေးသူငယ်နည်းဥပဒေများ
၆၀၁၉၉၃ ခုနှစ် မြန်မာ့အာမခံဥပဒေ
၆၁၁၉၉၄ ခုနှစ် (ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၆၂၁၉၉၅ ခုနှစ်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၆၃၁၉၉၆ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၆၄၁၉၉၇ ခုနှစ် ( ငြိမ်၀ပ်) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၆၅၁၉၉၇ ခုနှစ် (နယက) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၆၆၁၉၉၇ ခုနှစ် စကားရပ်များအစားထိုးသည့်ဥပဒေ
၆၇၁၉၉၈ ခုနှစ် (ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၆၈၁၉၉၈ ခုနှစ် (နယက) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၆၉၁၉၉၈ ခုနှစ် ဥပဒေများ၊နည်းဥပဒေများ၊အမိန့်များနှင့်ကြေငြာချက်များ
၇၀၁၉၉၉ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၇၁၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဥပဒေများ
၇၂၂၀၀၁ ခုနှစ်  ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၇၃၂၀၀၂ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၇၄၂၀၀၃ ခုနှစ်  ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၇၅၂၀၀၃ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်
၇၆၂၀၀၄ ခုနှစ်(ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၇၇၂၀၀၄ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်
၇၈၂၀၀၅ ခုနှစ် (ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၇၉၂၀၀၅ ခုနှစ် ဥပဒေနှင့် အမိန့်များ
၈၀၂၀၀၆ ခုနှစ် (ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၈၁၂၀၀၆ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၈၂၂၀၀၇ ခုနှစ် (ရှေ့နေချုပ်ရုံး) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၈၃၂၀၀၇ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၈၄၂၀၀၈ ခုနှစ်(ရှေ့နေချုပ်ရုံး)ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၈၅၂၀၀၈ ခုနှစ် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့်ကြေညာချက်များ
၈၆၂၀၀၉ ခုနှစ်(ရှေ့နေချုပ်ရုံး)ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊အမိန့်နှင်ကြေညာချက်များ
စဉ်ဥပဒေစာအုပ်အမည်အရေ
အတွက်
မှတ်
ချက်
၈၇၂၀၀၉ ခုနှစ်  ဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၈၈၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ( နယက) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ကြေညာချက်များ
၈၉၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥပဒေ
၉၀၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေ
များ၊ နည်းဥဒေများနှင့် အမိန့်ကြေညာစာများ
၉၁၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နေပြည်တော်ကောင်စီဥပဒေ
၉၂၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း(သို့မဟုတ်)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ
ဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ ဥပဒေ
၉၃၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ
၉၄၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဒုတိယသမ္မတများ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ
၉၅၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံတော်အလံ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ
၉၆၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများ
၉၇၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံတော်သီချင်းဥပဒေ
၉၈၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေ
၉၉၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေ
၁၀၀၂၀၁၁ ခုနှစ် ဥပဒေနှင့် ကြေညာချက်များ
၁၀၁၂၀၁၁ ခုနှစ် စကားရပ်များအစားထိုးသည့်ဥပဒေ
၁၀၂၂၀၁၁ခုနှစ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
ဥက္ကဌ နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင် အယောင်များဆိုင်ရာဥပဒေ
၁၀၃၂၀၁၁ ခုနှစ်(န.ယ.က) ဥပဒေများနှင့်ကြေညာချက်များ
၁၀၄၂၀၁၁ ခုနှစ် ဥပဒေများ၊နည်းဥပဒေများ၊အမိန့်များနှင့်ကြေငြာချက်များ
၁၀၅၂၀၁၁ ခုနှစ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥပဒေနှင့် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း နည်းဥပဒေများ
၁၀၆၂၀၁၁ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေး ခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာ စည်တန်းလှည့်လည်ခွင့်
ဆိုင်ရာဥပဒေ
၁၀၇၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ
၁၀၈၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ