မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ်နည်းဥပဒေများ

ဒုတိယအကြိမ်နည်းဥပဒေများ

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော နည်းဥပဒေများ

 

စဉ်

ဥပဒေအမည် ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန်

ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့လမ်းနှင့်တံတားဆိုင်ရာနည်းဥပဒ

Download

 
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များအဆောက်အအုံဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

Download

 
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကပိုင်ရေယာဥ်များစနစ်တကျပြေးဆွဲရေးနည်းဥပဒေ

Download

 
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ဆိပ်ခံများနည်းဥပဒေ

Download

 
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေ

Download