မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

       

၁။     အမည်                                       –        ဦးရဲမြင့်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၁၃/လလန(နိုင်)၀၂၁၄၂၀

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၉.၂.၁၉၄၄၊ (၆၇)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ညောင်နီပင်ရွာ၊တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (မြန်မာစာ)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးယုံပြောင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ဝိုင်း(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ခင်ခင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်၊ မှီခို

ဦးဇော်ထွန်းနိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း

ဦးကျော်ထွန်းခိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း

ဦးမြင့်ထွန်းခိုင်၊ ကားပြင်/ဝပ်ရှော့

ဒေါ်အေးအေးခိုင်၊ မှီခို

ဦးသီဟထွန်းခိုင်၊ အင်ဂျင်နီယာ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၇၃၉)၊၁၆လမ်း၊အောင်မေတ္တာ(က)ရပ်ကွက်

မကွေးမြို့

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဟန်မောင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မကန(နိုင်)၀၇၉၁၅၂

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၇.၉.၁၉၅၁၊ (၅၉)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ညောင်ကြပ်ပင်ရွာ၊ နတ်မောက်မြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc (Q),H.G.P

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးစံသိန်း(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်အေးစိန်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ခင်ဖြူငြိမ်း၊ ၈/မကန(နိုင်)၀၇၉၁၅၃

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဧည့်ဂေဟာလုပ်ငန်း

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        ဦးအောင်နိုင်မိုး၊ သ​င်္ဘောသား

ဦးသန်းဆွေဦး၊ အောင်စံသာကုမ္ပဏီ

ဦးချမ်းငြိမ်းဟန်၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(ခ/၁၈၅)၊၁၆လမ်း၊ရွာသစ်ရပ်ကွက်

မကွေးမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးအောင်နိုင်ဝင်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ရနခ(နိုင်)၀၀၃၆၁၃

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၉.၆.၁၉၆၆၊ (၄၄)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ရေနံချောင်းမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc (Chemistry)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးစန်းမောင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သောင်းကြည်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်အေးအေးဆင့်၊ ၈/ရနခ(နိုင်)၀၀၃၆၂၃

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             အ.လ.ပြ (မူ)

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်အောင်ဘုန်းမြင့်၊ ကျောင်းသား

မသင်းမြတ်နိုင်၊ ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ဂုဏ်မသိမ်လမ်း၊ မြို့မတောင်ရပ်

ရေနံချောင်းမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဝင်းတင့်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ရနခ(နိုင်)၀၅၅၆၈၀

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၃.၅.၁၉၆၄၊ (၄၇)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မြောက်ရှားတောရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc (Hist:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးသာအေး(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်စိန်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ဌေးယဉ်၊ ၈/ရနခ(နိုင်) ၀၅၅၇၃၂

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             တောင်သူ

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်သန့်ဇင်၊ တောင်သူ

မထက်ထက်ဝင်း၊ မှီခို

မောင်ပြည့်စုံကြွယ်၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        မြောက်ရှားတောရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးနေရှင်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ခမန(နိုင်) ၀၄၆၀၃၈

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၇.၆.၁၉၆၅၊ (၄၅)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        အုတ်ဖိုရပ်၊ ချောက်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A (Hist:) (Q)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးစန်းမောင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ ခမန(နိုင်) ၀၁၄၃၃၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်မြိုင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ ခမန(နိုင်) ၀၃၃၉၆၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၃၂၇)၊ အုတ်ဖိုရပ်၊ အမှတ်(၇) ရပ်ကွက်

ချောက်မြို့

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဝင်းနိုင်ဦး

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ခမန(နိုင်) ၁၀၄၁၄၇

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၃.၃.၁၉၆၃၊ (၄၇)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ချောက်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc (Phys:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးပေါတွန့်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ ခမန(နိုင်) ၀၅၄၇၂၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ကြင်စိန်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ ခမန(နိုင်) ၀၅၄၅၆၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်တင်တင်နွဲ့၊ ၈/ စလန(နိုင်) ၀၇၉၅၇၆

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        စျေးတောင်ဘက်၊ မြို့မရပ်၊ စလေမြို့

ချောက်မြို့နယ်

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးကြည်သိန်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/တတက(နိုင်) ၀၅၇၅၀၃

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၉.၉.၁၉၆၃၊ (၄၇)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        တောင်တွင်းကြီးမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A (Hist:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးပန်းအေး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ မသန(နိုင်) ၀၀၇၄၀၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ကျန်တင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ မသန(နိုင်) ၀၄၁၁၉၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်သိန်းသိန်းအေး၊ ၈/ တတက(နိုင်) ၀၅၇၅၀၄

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်မျိုးမြင့်ဇော်၊ ကျောင်းသား

မဝေဝေနှင်း၊ ကျောင်းသူ

မောင်ရန်ပိုင်ဖြိုး၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အိုင်းမကျေးရွာ၊ ထီးလင်းမြို့နယ်

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးစောဝင်းမောင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/တတက(နိုင်) ၀၁၅၇၈၀

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၇.၃.၁၉၅၇၊ (၅၄)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        တောင်တွင်းကြီးမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        L.L.B

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးသံဒိုး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ တတက(နိုင်) ၀၁၅၇၇၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်ကြည်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ တတက(နိုင်) ၀၁၅၇၇၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်နုနုထွန်း၊ ၈/ တတက(နိုင်) ၀၉၇၈၃၆

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             အ.ထ.ပြ

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မစောယုအောင်၊ ကျောင်းသူ

မဝင်းလဲ့အောင်၊ ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        နဂါးမင်းလမ်း၊ ရွေကြာအင်း(၂)

တောင်တွင်းကြီးမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးချစ်သိန်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မသန(နိုင်) ၀၀၂၁၇၃

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၉.၈.၁၉၅၆၊ (၅၅)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မြို့သစ်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A (Law)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးသောင်းခင်၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်တင်ဆိုင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             MTT-၀၂၆၅၁၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ကြည်ဌေး၊ ၈/ မသန(နိုင်) ၀၀၂၁၇၄

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        ဗိုလ်ကြီးဇေယျာချစ်၊ စစ်မှုထမ်း

ဗိုလ်ကြီးနေလင်းသိန်း၊ စစ်မှုထမ်း

မကလျာခင်ခင်ဌေး၊ ကျောင်းသူ

မောင်နေမင်းချစ်၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၉)၊ နီလာလမ်း၊ လယ်ပြင်ရပ်၊မြို့သစ်မြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးခင်မောင်ဝင်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မသန(နိုင်) ၀၀၃၂၀၅

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၆.၆.၁၉၄၈၊ (၆၃)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ဆင်ဖြူချီကျေးရွာ၊ မြို့သစ်မြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc (Zoo)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးထွန်းတင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             MTT-၀၁၁၆၂၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ဂျမ်းတော၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             MTT-၀၁၁၆၃၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်၊ ၈/ မသန(နိုင်) ၀၀၃၃၃၂

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ဌာနခွဲစာရေးကြီး၊မြို့နယ်သ/မ

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မမျိုးသူဇာဝင်း၊ အလုပ်ရုံစုမှူး

မောင်ထွန်းထွန်းနိုင်၊ ကုန်သည်

မောင်ယုမောင်၊ မူလတန်းပြ

မသီတာဝင်း၊ ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        မလိခလမ်း၊ မင်းရပ်ကွက်၊မြို့သစ်မြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးအောင်ကျော်မင်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/နမန(နိုင်) ၀၀၂၈၄၈

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၂.၁၂.၁၉၄၇၊ (၆၃)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မြို့မကွက်သစ်ရပ်၊ နတ်မောက်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A,B.Ed

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးမောင်ဦး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             NMK- ၀၆၀၄၀၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်အေးတင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             NMK- ၀၀၄၀၀၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ဝင်းကြည်၊ ၈/ နမန(နိုင်) ၁၂၇၇၅၄

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             အ.ထ.ပြ

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ဇင်မင်းအောင်၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း

မောင်ကျော်မျိုးအောင်၊ ကျောင်းသား

မောင်ကျော်ဇောဝင်း၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ရေစင်လမ်း၊ မြို့မကွက်သစ်ရပ်၊နတ်မောက်မြို့

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                        –        ဦးနေဝင်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/နမန(နိုင်) ၀၆၈၃၇၄

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၆.၆.၁၉၄၃၊ (၆၇)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        အင်းကုန်းကျေးရွာ၊ နတ်မောက်မြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Myan:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးစိန်မောင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             NMK- ၀၆၀၄၀၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်တင်အိ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             NMK- ၀၀၃၀၉၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်လှသန်း၊ ၈/ နမန(နိုင်) ၀၆၈၃၅၀

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             တောင်သူ

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်အောင်ကျော်ဇော်မော်၊ အရောင်းအဝယ်

မသော်တာဝင်း၊ အ.မ.က(ပြ)

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အင်းကုန်းကျေးရွာ၊ နတ်မောက်မြို့နယ်

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဘုန်းမော်ရွှေ

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၃/ဘအန(နိုင်) ၀၁၀၀၆၀

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၃.၉.၁၉၅၅၊ (၅၅)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        သထုံမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc(Zoo:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးစိန်ရွှေ၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်လေးရွှေ၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်၊ ၃/ဘအန(နိုင်) ၀၀၉၂၀၄

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မစုနှင်းရွှေ၊ ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၂၈)လမ်းနှင့်မြို့ပတ်လမ်းထောင့်

ရန်နိုင်ရပ်၊ မကွေး

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးမောင်မောင်တင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မဘန(နိုင်) ၀၆၈၁၆၃

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၆.၉.၁၉၅၉၊ (၅၁)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မင်းဘူးမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Phycho)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးလုံး၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်တိုး၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ခင်လှမော်၊ ၈/မဘန(နိုင်) ၀၂၉၆၂၇

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ကုန်သည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်လှမင်းဟန်၊ ကုန်သည်

မော်ဖြိုးခိုင်တင်၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        မင်္ဂလာဇေယျုံဆန်စက်၊ ကျောင်းရွာရပ်၊ စကုမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဇော်မိုးမြင့်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ပဖန(နိုင်) ၀၀၀၀၉၈

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၁.၁.၁၉၆၉၊ (၄၂)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ပွင့်ဖြူမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Geog:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးကျော်မြိုင်၊ အငြိမ်းစား

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ပဖန(နိုင်) ၀၀၃၉၆၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သန်းသန်းအေး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ပဖန(နိုင်) ၀၀၃၉၆၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ဇင်မာဦး၊ ၈/စလန(နိုင်) ၀၆၆၄၉၇

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မူလတန်းပြ၊ အ.မ.က(၂)၊ ပွင့်ဖြူမြို့

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ခန့်ဝင်း၊ ကျောင်းသား

မန္ဒာခင်၊ ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        စကားဝါလမ်း၊ သက်တော်ရှည်ရပ်ကွက်၊

ပွင့်ဖြူမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးအောင်နိုင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ပဖန(နိုင်) ၀၂၅၁၄၃

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၇.၃.၁၉၆၃၊ (၄၈)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ပွင့်ဖြူမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        ဥပဒေဘွဲ့

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးအောင်ကြီး၊ တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ပဖန(နိုင်) ၀၂၅၁၀၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်တုတ်၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်မာမာဝေ၊ ၈/ပဖန(နိုင်) ၀၄၄၄၄၉

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ဇော်ဖြိုးဝေ၊ ကျောင်းသား

မနှင်းအိဖြိုးဝေ၊ ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ဒေးဒရဲရွာ၊ လက်ခုပ်အုပ်စု

ပွင့်ဖြူမြို့နယ်

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးသစ်လွင်ခိုင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/စလန(နိုင်) ၀၂၀၄၆၆

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၄.၆.၁၉၆၀၊ (၅၁)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Geol:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးအောင်ခိုင်၊ တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             PTW- ၀၀၂၉၉၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သစ်ဦး၊ တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             PTW- ၀၀၂၉၉၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်မာမာဦး၊ ၈/စလန(နိုင်) ၀၂၀၄၆၅

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             တောင်သူ

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ဟိန်းထက်လင်း၊ ကျောင်းသား

မနွေဦးခိုင်၊ ကျောင်းသူ

မနေရည်လင်း၊ ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        မိုးဝန်းအနောက်ရွာ၊ မိုးဝန်းအုပ်စု

စလင်းမြို့နယ်

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဝင်းမြိုင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/စလန(နိုင်) ၁၀၀၂၉၅

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၈.၁၀.၁၉၈၀၊ (၃၀)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        စလင်း

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        A.G.T.I (Civil), L.L.B

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးတင်အောင်၊ ဆန်စက်လုပ်ငန်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/စလန(နိုင်) ၀၀၇၆၅၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်ကြည်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/စလန(နိုင်) ၀၀၈၀၅၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ဟန်စုယဉ်၊ ၈/ရနခ(နိုင်) ၀၈၀၅၅၈

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             စျေးသည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မခွန်းဆင့်ချို၊ မှီခို

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        (၈)လမ်း၊ သီရိမင်္ဂလာတောင်ပိုင်း၊ ပေါင်းနားရပ်

စလင်းမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးလှပြုံး

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ငဖန(နိုင်) ၀၀၁၇၃၂

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        (၈)ရက်၊ကဆုန်လ၊၁၃၀၉  (၆၃)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        သီးကုန်းကျေးရွာ၊မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        L.L.B

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးရာမြင့်၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်မြင့်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             MBU- ၀၃၄၀၀၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ခင်လေး၊ ၈/ပဖန(နိုင်) ၀၃၃၀၈၇

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ကျန်းမာရေးမှူး(ငြိမ်း)

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မသူဇာပြုံး၊ စျေးသည်

မောင်နိုင်မင်းထွန်း၊ ယာဉ်ပိုင်၊စျေးသည်

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၁၅)၊ ဗိုလ်ရွဲလမ်း၊ မြို့မရပ်

ငဖဲမြို့

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးတင်ညွန့်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မဘန(နိုင်) ၀၀၆၃၃၀

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၆.၁.၁၉၅၂၊ (၅၈)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ကျောက်စာရုံရပ်၊ ရေနံချောင်းမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc (Phys:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးသောင်းဖေ၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်အေး၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ခင်စန်း၊ ၈/ငဖန(နိုင်) ၀၃၄၁၆၆

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             သားဖွားဆရာမ

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ဇင်အောင်ဟိန်း၊ ကုန်သည်

ဒုဗိုလ်ကြည်သာဟိန်း၊ စစ်မှုထမ်း

မောင်ရှိုင်းထက်အောင်၊ ကျောင်းသား

မောင်ထက်ကောင်းယံ၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        လမင်းဘော်ဒါ၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်

ပဒါန်းရွာ၊ ငဖဲမြို့နယ်

 

 

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးလင်းအောင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/စတရ(နိုင်) ၀၂၁၆၇၈

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၉.၇.၁၉၇၂၊ (၃၉)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        စေတုတ္တရာမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Myan:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးစံထူး၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သိန်းတင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/စတရ(နိုင်) ၀၀၃၂၂၈                                                         လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                   ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်မျိုးမျိုးဝေ၊ ၈/စတရ(နိုင်) ၀၀၀၂၇၅

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ကျန်းမာရေးဆရာမ

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မအိမ်လင်းခန့်၊ ကျောင်းသူ

မောင်ဟန်မင်းခန့်၊ မှီခို

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၁)၊ ​ဇေယျာရပ်ကွက်

စေတုတ္တရာမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးစိန်လှိုင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/စတရ(နိုင်) ၀၀၁၇၈၈

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၉.၁.၁၉၄၈၊ (၆၃)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        စေတုတ္တရာမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        သတ္တမတန်းအောင်

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးဘတင်၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ဆွဲယဉ်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             SDA- ၀၁၅၇၁၂                                                       လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ခင်အုန်း၊ ၈/စတရ(နိုင်) ၀၀၁၇၈၉

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်သန်းထွန်းဦး၊ ကျပမ်း

မခင်စုလှိုင်၊ နည်းပြ

မောင်ထွန်းထွန်းမင်း၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        မြောက်ခေတ္တရာ၊အမှတ်(၂)ရပ်

စေတုတ္တရာမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးကြည်မင်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/သရန(နိုင်) ၀၀၃၄၀၃

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၀.၂.၁၉၆၇၊ (၄၃)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        သရက်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc(Geol:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးအုန်းရွှေ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             TYT- ၀၀၅၂၆၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ပုရွှေ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             TYT- ၀၀၅၂၆၈                                                       လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်စန္ဒာမျိုး၊ ၈/သရန(နိုင်) ၀၇၁၀၈၅

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ကုန်သည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မမေဖူးချို၊ မှီခို

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၁၄၁)ရပ်၊ နတ်စင်လမ်း၊ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်

သရက်မြို့

 

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဒေါ်ယဉ်ယဉ်လှ

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/သရန(နိုင်) ၀၄၃၇၁၉

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁.၅.၁၉၆၈၊ (၄၂)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        သရက်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc(Maths:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးအေး၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်မြင့်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             TYT- ၀၀၂၁၅၇                                                       လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        မင်းတုန်းလမ်း၊ အနောက်ရပ်မြောက်ပိုင်းရပ်

သရက်မြို့

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဝင်းနိုင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ကမန(နိုင်) ၀၀၂၄၀၅

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၇.၆.၁၉၆၂၊ (၄၈)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ကံမမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        Second Year(Geography)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးချစ်ထွေး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ကမန(နိုင်)၀၀၂၁၀၄ လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                   ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သိန်းမြင့်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ကမန(နိုင်) ၀၀၂၅၃၇                           လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ခင်ထွေး၊ ၈/ကမန(နိုင်) ၀၀၂၄၀၆

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ကုန်သည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မချိုဇင်ဝင်း၊ ပန်းထိမ်လုပ်ငန်း

မောင်ရဲမင်းသူ၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်၊

ကံမမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးတင်မျိုးလှိုင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ကမန(နိုင်) ၀၀၂၃၇၇

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၅.၂.၁၉၇၂၊ (၃၈)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ကံမမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc(Math:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးတင်အေး၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်တင်ရွှေ၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                                          လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်မိုးသူဇာ၊ ၈/ကမန(နိုင်) ၀၄၂၂၄၇

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             စျေးသည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ကောင်းခန့်လှိုင်၊ ကျောင်းသား

မအိန္ထူးကျော်၊ ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်၊

ကံမမြို့

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးသိန်းဇော်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မတန(နိုင်) ၀၀၃၉၉၉

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၇.၂.၁၉၆၀၊ (၅၀)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ဘူးတောင်းကျေးရွာ၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Geography)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးစံလူ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/မတန(နိုင်) ၀၀၃၉၉၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ကွန်းကြည်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             MDN- ၀၀၄၅၇၈                        လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်၊ ၈/မတန(နိုင်) ၀၀၄၇၃၃

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             တာဝန်ခံ(မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း)

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        ဒုဗိုလ်လှဘုန်းမြင့်၊ စစ်မှုထမ်း

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ပြည်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်

မင်းတုန်းမြို့

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးသိန်းအောင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မတန(နိုင်) ၀၀၂၀၄၃

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၈.၁၂.၁၉၄၉၊ (၆၁)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မင်းတုန်းမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        နဝမတန်း

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးလှ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             MDN- ၀၄၁၄၃၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်ပု၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             MDN- ၀၁၃၃၄၃                         လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်တင်စန်း၊ ၈/မတန(နိုင်) ၀၀၂၀၀၄

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မခင်လဲ့လဲ့သင်း၊ မှီခို

မောင်မင်းမင်းသိန်းအောင်၊ စျေးသည်

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ မင်းတုန်းမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးမျိုးမြင့်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ခမန(နိုင်) ၀၁၃၁၈၉

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၂.၁.၁၉၅၃၊ (၅၈)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မင်းလှမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Hist:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးရှိန်း၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်တင်ကြည်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/မလန(နိုင်) ၀၂၄၇၉၅                            လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ဝင်း၊ ၈/ခမန(နိုင်) ၀၁၃၈၀၉

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             စျေးသည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်မျိုးဝင်းမောင်၊ Hardware အင်/ယာ

မအေးပွင့်ရီ၊ စာရေး

မအေးပွင့်သီ၊ ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၁၃)၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊

မင်းလှမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးလှစိုး

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မလန(နိုင်) ၀၁၀၆၅၉

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၆.၆.၁၉၅၆၊ (၅၄)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မင်းလှမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        ဒဿမတန်း

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးခင်မောင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/မလန(နိုင်) ၀၁၀၃၁၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်မြ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/မလန(နိုင်) ၀၁၁၃၁၆                           လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ခင်လှမြင့်၊ ၈/မလန(နိုင်) ၀၀၂၀၈၄

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ဇင်မောင်စိုး၊ ကျောင်းသား

မနိုဇင်စိုး၊ ကျောင်းသူ

မရတနာစိုး၊ ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        စက်မှုမေတ္တာလမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်

မင်းလှမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးမောင်မောင်စိုး

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ဆပဝ(နိုင်) ၀၀၂၄၇၃

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၇.၁၂.၁၉၆၇၊ (၄၃)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Geography)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးဟန်စိန်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ဆပဝ(နိုင်) ၀၀၂၄၇၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်တင်ရီ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ဆပဝ(နိုင်) ၀၀၂၄၇၂                  လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်မိုင်လှေစုန်၊ ၈/ပခက(နိုင်) ၀၄၉၅၅၇

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             အထက်တန်းသူနာပြု(ငြိမ်း)

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်အေးချမ်းမောင်၊ ပထမနှစ်(နည်းပညာ)

မရတီသန့်၊ ကျောင်းသူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အေ(၁၈၅)၊ (၂)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်

ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးမြင့်ငွေ

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ဆပဝ(နိုင်) ၀၁၅၅၀၇

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၄.၂.၁၉၅၅၊ (၅၅)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Law)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးစိန်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ဆပဝ(နိုင်) ၀၁၄၈၆၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သန်းကြည်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ဆပဝ(နိုင်) ၀၁၄၈၆၁                  လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်သန်းလှ၊ ၈/ဆပဝ(နိုင်) ၀၁၄၈၈၂

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             အ.လ.ပြ(ငြိမ်း)၊စတိုးဆိုင်လုပ်ငန်း

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မဝေဝေမြင့်၊ ပညာရေးဘော်ဒါ

မထားထားမြင့်၊ စျေးသည်

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ချောင်းကောက်ကျေးရွာ၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးခင်ဆွေ

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/အလန(နိုင်) ၁၃၄၁၆၂

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၃.၁၁.၁၉၅၇၊ (၅၃)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        အောင်လံမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        ဒဿမတန်း(ခ)အောင်

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးခင်မောင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ALN- ၀၀၁၁၀၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ကိုင်း၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ALN- ၀၀၁၁၀၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                   ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ဝင်းဝင်းလှ၊ ၈/အလန(နိုင်) ၁၅၁၄၈၄

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             စျေးသည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မခင်မို့မို့ဝင်း၊ စျေးသည်

မောင်အောင်မျိုးဝင်း၊ စက်ပြင်ဆရာ

မမေဖြူအောင်ဝင်း၊ ကျောင်းသူ

မမေဖြူဆွေဝင်း၊ ကျောင်းသူ

မောင်ပြည့်စုံဝင်း၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        သရက်တောရပ်ကွက်၊အလယ်လမ်း

အောင်လံမြို့

 

 

 

 

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးစန်းလွင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မထန(နိုင်) ၀၃၅၀၄၁

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၆.၆.၁၉၆၈၊ (၄၃)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        အောင်လံမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Hist:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးရန်အေး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             TYT- ၀၂၁၆၇၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်တင်ထွေး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             TYT- ၀၂၁၆၇၉       လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                   ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မရှိပါ။

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        စမ်းချောင်းရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်း၊

အောင်လံမြို့

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးသိန်းထွန်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ပခက(နိုင်) ၀၁၃၃၄၀

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၄.၆.၁၉၅၆၊ (၅၅)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ပခုက္ကူမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        L.L.B (Law)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးလော၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ရှင်၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်၊ ၈/ပခက(နိုင်) ၀၁၃၃၃၆

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             အထည်အရောင်းအဝယ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မဝင်းဝင်းအိ၊ စက်ဘီးပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်

မဝေဝေဖြိုး၊ မှီခို

မမေသဇင်၊ ကျောင်းသူ

မောင်ချမ်းငြိမ်းထွန်း၊ စစ်တက္ကသိုလ်

မောင်စောရန်နိုင်ထွန်း၊ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၁၅)၊ ဘုရားလမ်း၊ မြစ်ကိုင်းရပ်

ပခုက္ကူမြို့

 

 

 

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဇော်မိုးသိန်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ပခက(နိုင်) ၀၃၈၆၄၇

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၇.၂.၁၉၆၇၊ (၄၄)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ပခုက္ကူမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc(Physic)(Q)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဗိုလ်ကြီးမြင့်သိန်း၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ကြည်ကြည်သန်း၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             BX- ၀၀၅၂၁၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                   ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ရတနာထွန်း၊ ၉/နမန(နိုင်) ၀၃၉၆၄၀

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ရွှေအရောင်းအဝယ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ဥဂ္ဂါသိန်း၊ ကျောင်းသား

မမေရတနာသိန်း၊ ကျောင်းသူ                             ၁၃။          အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၁၅)၊ ဘုရားလမ်း၊ မြစ်ကိုင်းရပ်

ပခုက္ကူမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးမြင့်နိုင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ရစက(နိုင်) ၀၀၄၃၀၆

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၄.၂.၁၉၆၅၊ (၄၆)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မလှိုင်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Geo:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးသုတ၊တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၁/ဗမန(နိုင်) ၀၀၂၇၁၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သောင်းအေး၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်သန်းသန်းမိုး၊ ၉/မလန(နိုင်) ၀၀၉၆၁၂

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မူလတန်းပြ

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ရန်နိုင်ဦး၊ လက္ဘက်ရည်ဆိုင်

မသက်စုနိုင်၊ မှီခို

မောင်မင်းခန့်နိုင်၊ ​ကျောင်းသား                                      ၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အမှတ်(၂)၊ တောင်သာရပ်၊ရေစကြိုမြို့

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးတင်မောင်ကျော်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ရစက(နိုင်) ၀၆၈၆၁၂

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၉.၆.၁၉၅၇၊ (၅၃)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ရေစကြိုမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        L.L.B (Law)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးတင်မြင့်၊တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ရစက(နိုင်) ၀၆၈၆၄၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်ဂျမ်း၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ရစက(နိုင်) ၀၆၈၆၄၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                   ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်သန်းသန်းဌေး၊ ၈/ရစက(နိုင်) ၀၆၈၆၁၃

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             စျေးသည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မအေးမိုးဝါ၊ ဝန်ထမ်း

ဗိုလ်မျိုးအောင်၊ စစ်မှုထမ်း

မမေသူကျော်၊ ​ကျောင်းသူ                                  ၁၃။          အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ပခန်းငယ်ရွာ၊ ရေစကြိုမြို့နယ်

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးတင်ရန်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မမန(နိုင်) ၀၀၂၅၀၈

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၃.၈.၁၉၅၀၊ (၆၀)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မြိုင်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc(Math:)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးပိုင်၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သိန်းညွန့်၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်နှင်းအေး၊ MGY- ၀၇၂၂၈၂

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             စျေးသည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မရဝေခင်၊ မှီခို

မောင်နန္ဒာအောင်၊ ဝါလုပ်ငန်း

မောင်ဝဏ္ဏ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း

ကိုယဉ်ထွေး၊ စစ်မှုထမ်း                                     ၁၃။          အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ကျန်စစ်သားလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်၊ မြိုင်မြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးစောဝင်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မမန(နိုင်) ၁၁၃၆၃၇

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ဆန်း(၇).၁၀.၁၃၁၈ (၅၄)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မြိုင်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        နဝမတန်း

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးကြည်လှိုင်၊တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/မမန(နိုင်) ၀၄၁၈၆၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်ညို၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/မမန(နိုင်) ၀၇၂၈၄၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                   ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ဝင်းတင့်၊ ၈/မမန(နိုင်) ၀၇၇၅၀၅

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             အရောင်းအဝယ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မအေမီလှိုင်၊ အရောင်းအဝယ်

မသင်းသင်းလှိုင်၊ အရောင်းအဝယ်                                                                                                     ဗိုလ်ကြီးငြိမ်းချမ်းမောင်၊ စစ်မှုထမ်း

မစောပြည့်ချမ်းသာ၊ မှီခို                                     ၁၃။          အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်၊ မြိုင်မြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                        –        ဦးမြင့်စိုးဝင်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ပမန(နိုင်) ၀၀၂၃၀၂

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၀.၅.၁၉၆၂၊ (၄၉)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ပေါက်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc(Math:) (Hons)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးတိုး၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ရီ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ပမန(နိုင်) ၀၀၂၂၉၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်မင်းမင်းမြတ်၊ ၈/ပမန(နိုင်) ၀၀၂၆၀၆

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ကုန်ုသည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်သက်ထက်အောင်၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အာဇာနည်လမ်း၊ ရွှေပေါက်ပင်ရပ်

ပေါက်မြို့

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးမိုးကိုကို

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ပမန(နိုင်) ၀၀၂၄၂၀

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၈.၉.၁၉၆၆၊ (၄၄)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ပေါက်မြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Geog;)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးအောင်ခင်၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သောင်းကြည်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ၈/ပမန(နိုင်) ၀၀၂၀၄၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်စန္ဒာဝင်း၊ ၈/ပမန(နိုင်) ၀၀၄၉၂၀

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             စျေးသည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ဝေယံကိုကို၊ ကျောင်းသား

မောင်မိုးယံကိုကို၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        မြဝတီလမ်း၊ အောင်တော်မူရပ်

ပေါက်မြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးမြင့်အောင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ဂဂန(နိုင်) ၀၀၃၈၁၄

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၉.၇.၁၉၅၇၊ (၅၄)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        စည်ပင်သာယာရပ်ကွက်၊ဂန့်ဂေါမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Hist;)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးအောင်ထူး၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ချစ်ခင်၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း၊ ၈/ဂဂန(နိုင်) ၀၀၃၈၁၅

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             စျေးသည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်ဝေယံဦး၊ ကျောင်းသား

မသင်းသင်းနွဲ့၊ ကျောင်းသူ

မောင်ဇေယျာထွန်း၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ စည်ပင်သာရပ်ကွက်

ဂန့်ဂေါမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဝင်းမြင့်မောင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ဂဂန(နိုင်) ၀၀၅၁၃၀

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၉.၁၀.၁၉၆၀၊ (၅၀)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ဂန့်ဂေါမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc(Math;)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးညွန့်ကျော်၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ကြွင်း၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ခင်မြင့်သန်း၊ ၈/ဂဂန(နိုင်) ၀၀၃၆၁၇

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             မှီခို

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်တေဇာကို၊ ကျောင်းသား

မောင်ထက်ဇာနည်ကို၊ ကျောင်းသား                                                                                                  မောင်ပြည့်ဖြိုးကို၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        စည်ပင်သာရပ်၊မြစ်ရှောင်လမ်း၊

ဂန့်ဂေါမြို့

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးသိန်းဆွေ

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ထလန(နိုင်) ၀၁၅၈၇၂

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၃.၂.၁၉၆၀၊ (၅၀)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        အကြည်ဝါးဘင်းကျေးရွာ၊ထီးလင်းမြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc(Bot;)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးအောင်ဖေ၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             TLN- ၀၂၁၄၅၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ငွေသော်၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             TLN- ၀၂၁၄၅၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်မြင့်သန်း၊ ၈/ထလန(နိုင်) ၀၂၀၄၀၄

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             အ.လ.ပြ

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မခိုင်ဇာနည်အောင်၊ ကျောင်းသူ

မခိုင်ဇင်သော်၊ ကျောင်းသူ                                            ၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အကြည်ဝါးဘင်းကျေးရွာ၊ထီးလင်းမြို့နယ်

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဝင်းအောင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ထလန(နိုင်) ၀၁၀၆၆၉

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၅.၇.၁၉၅၄၊ (၅၆)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        အိုင်းမကျေးရွာ၊ထီးလင်းမြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        ဒဿမတန်းအောင်

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးအေးမောင်၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သိန်းဘီ၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ဝင်း၊ ၈/ထလန(နိုင်) ၀၀၀၃၂၇

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             တောင်သူ

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်နိုင်လင်းအောင်၊ တောင်သူ

မောင်ရဲလင်းအောင်၊ တောင်သူ

မမြတ်မွန်၊ တောင်သူ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အိုင်းမကျေးရွာ၊ထီးလင်းမြို့နယ်

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဌေးလွင်

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ဆမန(နိုင်) ၀၃၁၆၇၁

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၃.၁၁.၁၉၆၃၊ (၄၇)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ယမ်းကျေးရွာ၊ဆောမြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.A(Phycho)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးသိန်းထွန်း၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်သန်း၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             SAW- ၀၂၀၈၀၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်သီတာအေး၊ ၈/ဆမန(နိုင်) ၀၀၈၆၇၃

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ကုန်သည်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မောင်သန့်နိုင်ထွန်း၊ အလုပ်သင်ဆရာဝန်

မသင်းအိဖြူ၊ ကျောင်းသူ

မောင်ဘုန်းနိုင်ထွန်း၊ ကျောင်းသား

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        သီရိရပ်ကွက်၊ဆောမြို့နယ်

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဝင်းဖေ

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ဆမန(နိုင်) ၀၂၄၃၂၅

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၅.၇.၁၉၃၈၊ (၇၂)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မိအယ်ရွာ၊ကျောက်ထုမြို့နယ်ခွဲ၊ဆောမြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        တန်းမြင့်ကျောင်းထွက်အောင်

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးလှမောင်၊တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             SAW- ၀၀၈၃၆၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်အေးညွန့်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             SAW- ၀၀၈၃၆၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ခင်ဌေးမြင့်၊ ၈/ဆမန(နိုင်) ၀၂၄၃၂၆

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             စက်ချုပ်လုပ်ငန်း

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        မအေးအေးမော်၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်း

မောင်ဥက္ကာ၊ စာရေး-၁၊မန္တလေးစာတိုက်ကြီး

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ကျောက်ထုမြို့မရပ်ကွက်(၃)၊ဆောမြို့နယ်

 

 

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးမြင်စိုး

၂။      အခြားအမည်                               –        ခေါ်တော

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ဆဖန(နိုင်) ၀၄၇၉၅၂

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၁၈.၄.၁၉၄၆၊ (၆၅)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        အနောက်ပိုင်းရပ်၊ဆိပ်ဖြူမြို့

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        ဟိုက်စကူးဖိုင်နယ် (H.S.F)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးကျော်သောင်း၊အ.လ.ပြ(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             SPU- ၀၀၀၇၀၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်ခင်ကြည်၊တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             SPU- ၀၀၀၇၀၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်စန်းဝင်း၊ SPU- ၀၀၀၈၇၀

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             အမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        ဦးဝင်းမြင့်၊ အလယ်တန်းပြ

ဒေါ်စန်းစန်းမွန်၊ စျေးသည်

ဒေါ်အေးအေးစိုး၊ ပြန်/ဆက်စာရေး

ဦးဝင်းလှိုင်စိုး၊ တောင်သူ

ဒေါ်သီတာစိုး၊ ဝါဇီစီမံကိန်းစက်ရုံ

 

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        အနောက်ပိုင်းရပ်၊ ဆိပ်ဖြူမြို့

 

 

 

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးမြင့်

၂။      အခြားအမည်                               –        ဦးသန်းထူး

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/ဆဖန(နိုင်) ၀၀၅၅၈၃

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၅.၂.၁၉၄၄၊ (၆၇)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        ရွာသစ်ရွာ၊ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        B.Sc(Zoo) H.G.P

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးသာရင်၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်သိန်းမေ၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်ကြင်ထွေး၊ ၈/ခမန(နိုင်) ၀၁၅၈၁၀

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             ပြန် /ဆက် စာကြည့်တိုက်မှူး  (ငြိမ်း)

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        ကိုဇော်မင်းထွန်း၊ အင်ဂျင်နီယာ

မမြင့်ကေခိုင်၊ ပြန် /ဆက် စာကြည့်တိုက်မှူး

မမြင့်သီတာ၊ ပြန်/ဆက် ရုံးအကူ

ကိုဇော်လွင်မြင့်၊ အင်ဂျင်နီယာ

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ရွာသစ်ရွာ၊ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

 

                  ၁။     အမည်                                       –        ဦးဆလိုင်းလှထွန်း

၂။      အခြားအမည်                               –        မရှိပါ။

၃။      လူမျိုး/ဘာသာ                             –        အရှိုချင်း/ဗုဒ္ဓ

၄။      နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်   –        ၈/မထန(နိုင်) ၀၀၃၆၂၁

၅။      မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်                   –        ၂၇.၁.၁၉၅၅၊ (၅၆)နှစ်

၆။      မွေးဖွားရာဇာတိ                           –        မင်းကန်ရွာ၊အောင်လံမြို့နယ်

၇။      ပညာအရည်အချင်း                       –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (သမိုင်း)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                     –        မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ပထမအကြိမ်)

၉။      အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်             –        ဦးမြမောင်၊(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။    အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင်               –        ဒေါ်မယ်တင်၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။    ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်-         ဒေါ်မိုင်ကြူကြူခိုင်၊ ၈/မထန(နိုင်) ၀၉၄၉၃၅

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်             အထက်တန်းသူနာပြု  (ငြိမ်း)

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ          အရှိုချင်း /ဗုဒ္ဓ

၁၂။    သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်      –        ဆလိုင်းသက်လင်းထွန်း၊ပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း

ဆလိုင်းအာကာထွန်း၊ ပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း

၁၃။    အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                  –        ရန်ကင်း(၂)၊ ရွာတောင်ရပ်ကွက်၊

အောင်လံမြို့