မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးမှ ဝန်ထမ်းများ သင်တန်းတက်ရောက်မှုအခြေအနေ

အခြား
စဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်ကျင်းပမည့် နေ့ရက်​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၂၇.၁၁.၂၀၁၇ မှ
၁၆.၂.၂၀၁၈ ထိ
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း
အမှတ်စဉ် ( ၅၄)
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
မှတာဝန်ရှိသူများ
​ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝေ၊
ဦးစီးအရာရှိ
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
(အထက်မြန်မာပြည်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၂၇.၁၁.၂၀၁၇ မှ
၁၉.၁.၂၀၁၈ ထိ
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း
အမှတ်စဉ် (၄၀)
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
မှတာဝန်ရှိသူများ
ဦးအောင်မြင့်ထွန်း၊
ဒုတိယဦးစီးမှူး
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
(အထက်မြန်မာပြည်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၂၇.၁၁.၂၀၁၇ မှ
၁၉.၁.၂၀၁၈ ထိ
စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း
အမှတ်စဉ် (၅၃)
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
မှတာဝန်ရှိသူများ
ဒေါ်ဟေမာလင်း၊
အကြီးတန်းစာရေး
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
(အထက်မြန်မာပြည်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၁၅.၁.၂၀၁၈ မှ ၃၁.၁.၂၀၁၈ ထိပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုခေတ်မှီ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း
ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်မှတာဝန်ရှိ
သူများ
​ဒေါ်လွင်လွင်မော်၊
အငယ်တန်းစာရေး၊
ဒေါ်အေးမြတ်သူ၊
အငယ်တန်းစာရေး
ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်ရုံး၊ နေပြည်တော်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၂၉.၁.၂၀၁၈ မှ
၂၃.၃.၂၀၁၈ ထိ
စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း
အမှတ်စဉ် (၅၄)
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
မှတာဝန်ရှိသူများ
​ဦးနေဇော်ရှိုင်း၊
အငယ်တန်းစာရေး
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
(အထက်မြန်မာပြည်)
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့
၁.၂.၂၀၁၈e – Government စနစ်အကောင်
အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး
အထောက်အကူပြုသင်တန်း
e – Government မှ
တာဝန်ရှိသူများ
ဒေါ်မေဇင်ကြည်၊
အကြီးတန်းစာရေး
e – Government
အထောက်အကူပြု
သင်တန်းကျောင်း
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့
၁၂.၃.၂၀၁၈ မှ
၉.၄.၂၀၁၈ ထိ
e – Government စနစ်အကောင်
အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး
အထောက်အကူပြုသင်တန်း
e – Government မှ
တာဝန်ရှိသူများ
ဒေါ်ခင်သန္တာစိုး၊
ဒုတိယဦးစီးမှူး
e – Government
အထောက်အကူပြု
သင်တန်းကျောင်း
စဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်ကျင်းပမည့် နေ့ရက်​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့
၂၆.၄.၂၀၁၈ မှ
၅.၆.၂၀၁၈ ထိ
e – Government စနစ်အကောင်
အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး
အထောက်အကူပြုသင်တန်း
e – Government မှ
တာဝန်ရှိသူများ
ဦးအေးလွင်၊
အငယ်တန်းစာရေး
e – Government
အထောက်အကူပြု
သင်တန်းကျောင်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၃၀.၄.၂၀၁၈ မှ
၂၀.၇.၂၀၁၈ ထိ
အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း
အမှတ်စဉ် ( ၅၅)
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
မှတာဝန်ရှိသူများ
​ဒေါ်ချိုမာအောင်၊
ဦးစီးအရာရှိ
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
(အထက်မြန်မာပြည်)
၁၀ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၂၁.၅.၂၀၁၈ မှ
၁၃.၇.၂၀၁၈ ထိ
စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း
အမှတ်စဉ် (၅၅)
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
မှတာဝန်ရှိသူများ
​ဒေါ်ထက်ဝေစီမြင့်၊
အကြီးတန်းစာရေး
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
(အထက်မြန်မာပြည်)
၁၁ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၁၁.၆.၂၀၁၈ မှ ၂၂.၆.၂၀၁၈ ထိပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုခေတ်မှီ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း
ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်မှတာဝန်ရှိ
သူများ
​ဦးမင်းဒင်၊
အကြီးတန်းစာရေး၊
ဦးသီဟဝင်း၊
အငယ်တန်းစာရေး
ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်ရုံး၊ နေပြည်တော်
၁၂မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့
၁၈.၆.၂၀၁၈ မှ
၃၁.၇.၂၀၁၈ ထိ
e – Government စနစ်အကောင်
အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး
အထောက်အကူပြုသင်တန်း
e – Government မှ
တာဝန်ရှိသူများ
ဦးကျော်ဝင်း၊
ဒုတိယဦးစီးမှူး
e – Government
အထောက်အကူပြု
သင်တန်းကျောင်း
၁၃ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၉.၇.၂၀၁၈ မှ
၃၁.၈.၂၀၁၈ ထိ
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း
အမှတ်စဉ် (၄၃)
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
မှတာဝန်ရှိသူများ
ဦးရဲမင်းစိုး၊
ဒုတိယဦးစီးမှူး
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်
(အထက်မြန်မာပြည်)
၁၄မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့
၂.၈.၂၀၁၈e – Government စနစ်အကောင်
အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး
အထောက်အကူပြုသင်တန်း
e – Government မှ
တာဝန်ရှိသူများ
ဒေါ်စုသီရိစိန်၊
အငယ်တန်းစာရေး
e – Government
အထောက်အကူပြု
သင်တန်းကျောင်း