မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းတွင်ပါဝင်သော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မူလခန့်မှန်းခြေ၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေနှင့် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း (စာရင်းချုပ်/ သာမန်/ ငွေလုံး/ ကြွေးမြီ)များနှင့် ပတ်သက်၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်အစီရင်ခံစာများ

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ( ၂၃ )ရက်

နိဒါန်း

၁။       ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇)တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးမှ တင်သွင်းခဲ့သော ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ၊ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း(စာရင်းချုပ်/ သာမန်/ ငွေလုံး/ ကြွေးမြီ)များနှင့် ပတ်သက်၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာအား တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ(၆၆)နှင့်အညီ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းအပ်ပါသည်။

စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်

၂။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေနှင့်ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများကို စိစစ်လေ့လာခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည် –

(က)    ရငွေပိုင်းတွင် မူလခန့်မှန်းခြေ ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၄၁၁၁.၆၅၉)သန်းဖြစ်ပြီး  ပြုပြင်ပြီး
ခန့်မှန်းခြေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၇၈၈၆.၁၄၇)သန်းရှိသဖြင့် မူလခန့်မှန်းခြေထက် ကျပ်သန်းပေါင်း(၃၇၇၄.၄၈၈)သန်း၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၂၆.၇၅%)ခန့် ပိုမိုလျာထားခြင်း ဖြစ်၍ ကောင်းမွန်သည့်လက္ခဏာဆောင်သဖြင့် ကြိုဆိုအပ်ပါသည်၊

( ခ )    သုံးငွေပိုင်းတွင် မူလခန့်မှန်းခြေကျပ်သန်းပေါင်း(၁၅၅၆၃၆.၆၅၉)သန်းမှ ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြုငွေကျပ်သန်းပေါင်း(၅၀၉၁.၈၅၈)သန်းရှိသဖြင့် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေ ကျပ်သန်းပေါင်း (၁၆၀၇၂၈.၅၁၇)သန်းဖြစ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း  ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၆၀၆၇၂.၀၅၁)သန်း သာ ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသဖြင့် ကျပ်သန်းပေါင်း(၅၆.၄၆၆)သန်း လျော့နည်း ကွာခြားနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။       လျော့နည်းကွာခြားငွေကျပ်သန်းပေါင်း (၅၆.၄၆၆)သန်းကို ပြန်လည်စိစစ်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း လျော့နည်းသုံးစွဲထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည် –

(က)    တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (ငွေလုံး) မှ လျော့နည်းသုံးစွဲငွေ (၅.၇၁၂)သန်း

( ခ )    အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (သာမန်)မှ လျော့နည်းသုံးစွဲငွေ(၁.၉၀၀)သန်း

( ဂ )    မီးသတ်ဦးစီးဌာန (ငွေလုံး)မှ လျော့နည်းသုံးစွဲငွေ (၁.၇၁၀)သန်း

(ဃ)    ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(ငွေလုံး)မှ လျော့နည်းသုံးစွဲငွေ(၀.၀၀၃)သန်း

( င )    အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(သာမန်)မှ လျော့နည်းသုံးစွဲငွေ(၅.၈၅၉)သန်း

( စ )    အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြေရေးဦးစီးဌာန(သာမန်)မှ လျော့နည်းသုံးစွဲငွေ(၃၂.၀၀၀)သန်း

(ဆ)     ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန(သာမန်)မှ လျော့နည်းသုံးစွဲငွေ(၉.၂၈၂)သန်းဖြစ်၍ အားလုံးပေါင်း မူလခန့်မှန်းခြေထက် လျော့နည်းသုံးစွဲငွေပေါင်း(၅၆.၄၆၆)သန်း ဖြစ်သည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၄။       ယခုကဲ့သို့ လျော့နည်းကွာခြားငွေများကို ဌာနများအလိုက် ညှိနှိုင်းထားမှုများရှိပါကလည်း မှတ်ချက်(သို့မဟုတ်)သီးခြားရှင်းလင်းချက်ဖြင့် ဖော်ပြသင့်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

၅။       ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်ခြေငွေစာရင်းများ၏ နောက်ဆက်တွဲ (ခ)တွင် ဖော်ပြထားသော သုံးငွေစုစုပေါင်းမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၆၀၆၇၂.၀၅၁)သန်းသာဖြစ်ပါက ပြည်ထောင်စုမှ ထောက်ပံ့ငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၄၂၇၈၅.၉၀၄)သန်းသည် မှန်ကန်သော်လည်း ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေစာရင်းမှ လျော့နည်းကွာခြားငွေကျပ်သန်းပေါင်း(၅၆.၄၆၆)သန်းကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါက ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၆၀၇၂၈.၅၁၇)သန်းဖြစ်၍  ပြည်ထောင်စုမှ ထောက်ပံ့ငွေမှာလည်း ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၄၂၈၄၂.၃၇၀)သန်းဟု ဖော်ပြရမည်ဟုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။       ယခု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာငွေဥပဒေကြမ်းသည် ကိန်းဂဏန်းများသာ ဖော်ပြထားပြီး ၎င်းကိန်းဂဏန်းများကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ အတည်ပြုရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ယေဘုယျဆန်ဆန်တင်ပြထားခြင်းကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဆွေးနွေးရန်မှာ အခက်အခဲများစွာ တွေ့ကြုံနေရပါသည်။ စာရင်းဇယားများပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြရေးနှင့် အဆိုပါစာရင်းဇယားများအောက်တွင်လည်း မည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကိန်းဂဏန်းများ ဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

အကြံပြုချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်

၇။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာနှစ် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲငွေသုံးစွဲရေး ဥပဒေသည် မူလကတောင်းခံထားသည့် RE စာရင်းဇယားနှင့် ပြန်လည်ခွင့်ပြုသည့် ဘဏ္ဍာငွေစာရင်း ဇယားများယှဉ်တွဲဖော်ပြသင့်ကြောင်း ပထမအကြံပြုအပ်ပါသည်။

၈။       ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်း၏ဇယား(၁)(၂)(၃)တို့တွင် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော အစိုးရအဖွဲ့များ၊ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ၏ ကျခံသုံးစွဲမည့်ငွေများသည် စာရင်းချုပ်များသာ ဖော်ပြထားပြီး အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးခြင်းမရှိပါ။ သို့ပါ၍ အစိုးရအဖွဲ့လက်အောက်ခံဌာနများ၏ သာမန်သုံးငွေ၊ ကျခံသုံးစွဲမည့်ငွေများကို ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တိကျခိုင်မာစွာ လေ့လာသုံးသပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပေါ် မူတည်၍လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမှ အကြံပြုဆွေးနွေးနိုင်ပြီး လက်တွေ့လုပ်ငန်းများကို အစိုးရအဖွဲ့ထံ အချက်အလက်စုံလင်စွာဖြင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် တိုက်တွန်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာမဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူလူထုကို ထိရောက်စွာကူညီနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။

၉။       ပြီးပြည့်စုံသော စာရင်းဇယားများဖြစ်မည်ဆိုပါက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လိုအပ်ချက်များသောမြို့နယ်များအလိုက် အဆင့်ခွဲခြား၍ ပထမ ဦးစားပေး၊ ဒုတိယဦးစားပေး၊ တတိယဦးစားပေး အစရှိသဖြင့် လုပ်ငန်းများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အား ဝေဖန်အကြံပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။     တင်ပြလာသောဥပဒေကြမ်းတိုင်းတွင် အသေးစိတ်သုံးငွေ/ရငွေများကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲ ယေဘုယျဆန်စွာဖြင့် လွှတ်တော်သို့ပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်၍ လွှတ်တော်ကပေးပို့တင်ပြသည့်အတိုင်း အတည်ပြုနေရပါသည်။ လွှတ်တော်မှစေ့စပ်သေချာစွာ လေ့လာသုံးသပ်ပြီးအတည်ပြုချက်ပေးပို့လို ပါသည်။ သို့မှသာတိုင်းဒေသကြီးအကျိုးဖော်ဆောင်ရာရောက်ပြီး မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထုကိုလည်း လောကပါလတရားနှင့်အညီ စောင့်ရှောက်ရာရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်နောင်ယခုကဲ့သို့ ယေဘုယျဆန်သော တင်ပြခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရန် အကြံပြုရခြင်းဖြစ်သည့်အပြင် ဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်သို့ပေးပို့ရာတွင်လည်း ဥပဒေပါပြဌာန်းချက်အတိုင်း တစ်လ ကြိုတင်၍ပေးပို့တင်ပြရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

၁၁။     မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်လည်း အချို့တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ နည်းတူ ဘဏ္ဍာငွေ စာရင်းများပြုစုပေးပို့ရာ၌ ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများအလိုက်ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများ၏ အသေးစိတ် စာရင်းများကို  မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ပါရန်နှင့် ယခု ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်  REအား မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှမလွှဲမရှောင်သာ၍ အတည်ပြုပေးလိုက်ရသော်လည်း နောင်လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ် များတွင် ယခုနှစ်ကဲ့သို့  ယေဘုယျဆန်သောတင်ပြခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရန်နှင့် ပြီးပြည့်စုံသော တင်ပြခြင်းမျိုးဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပေးပါရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

၁၂။     စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ၏ ပြုပြင်ပြီးရငွေကျပ်သန်းပေါင်း(၈၆၂၁.၀၂၅)သန်းဖြစ်ပြီး သုံးငွေမှာကျပ်သန်းပေါင်း(၉၂၇၇.၄၂၀)သန်းဖြစ်၍ လိုငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း(၆၅၆.၃၉၅)သန်း ဖြစ်ရာ မိမိဝင်ငွေနှင့် မိမိရပ်တည်နိုင်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဖြစ်သဖြင့် ဝင်ငွေရရှိသလောက်သာ သုံးစွဲခြင်း(သို့မဟုတ်) သုံးငွေလိုသလောက် ဝင်ငွေရရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဆိုပါက ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေရငွေများကိုလည်း ပြည့်မီအောင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြပါရန်လည်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

နိဂုံး

၁၃။     ၂၃.၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇) (ပထမနေ့)၌ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးမှ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ၊ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများနှင့်၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီအနေဖြင့် မူအားဖြင့် သဘောတူပါသည်။

၁၄။     သို့ဖြစ်ပါ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မူလခန့်မှန်းခြေ၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ၊ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများနှင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် တင်သွင်းအပ်ပါသည်။

 

 

 

                                                                                                       ဥက္ကဋ္ဌ

                                                                                            ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ

                                                                                         မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်