မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့်သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နင်းရေးဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ

Insects Protection & Suppression Law