လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

၁။       အမည်                                                   –        ဦးတာ

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                      –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်          –        ၈ / ဆလန (နိုင်) ၀၀၄၁၀၁

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                           –        ၁၀ . ၉ . ၁၉၄၈ (၆၉)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                      –        စလင်းမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        သိပ္ပံဘွဲ့ ( သင်္ချာ )

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        လွှတ်တော်ဥက္ကဌ

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးအေးမောင် (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်စန်းကြည် (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်အေးအေးမိုး၊အ.ထ.က    ကျောင်းအုပ်(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြအမှတ်၊             –          ၁၄ / ငပတ(နိုင်) ၁၀၅၃၀၃၊ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

 

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မမီမီဦး(ဆီစက်လုပ်ငန်း)၊  ကိုငြိမ်းသိုက်(ဆီစက်လုပ်ငန်း)၊                                                                                        မဆုလတ်ထွေး(ကျောင်းဆရာမ)

 

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၃)၊အောင်ဇေယျာလမ်း၊ဈေးမရပ်၊

စလင်းမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

၁။       အမည်                                                 –        ဒေါက်တာအောင်မိုးညို

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                      –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ပဖန (နိုင်) ၀၀၄၅၇၃

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၄ . ၁၁ . ၁၉၅၇ (၅၉)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ပွင့်ဖြူမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        M. B,B.S(YGN)

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးညို၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / ပဖန (နိုင်) ၀၀၀၄၄၄၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                                 ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ဖွားညိမ်း (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        မရှိပါ။  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၄၄၃)၊ သန့်စင်လမ်း၊                                                                                                                                  သက်တော်ရှည်ရပ်ကွက်၊ ပွင့်ဖြူမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးဇော်မျိုးဝင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        ဦးဇော်ကြီး၊ကလောင်အမည်(လင်းပို)

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                      –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မသန (နိုင်) ၀၅၈၆၃၉

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၀ . ၅ . ၁၉၇၈ (၃၉)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ပုလင်းကျေးရွာ၊မြို့သစ်မြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        မဟာဥပဒေဘွဲ့

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        ဒုတိယဥက္ကဌ

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးညွန့်လှိုင်၊ပဲကြော်ပဲလှော်လုပ်ငန်းနှင့် ကုန်စုံဆိုင်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / မသန (နိုင်) ၀၀၂၆၈၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်မြင့်ကြည် (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ခင်စန်းဝေ၊ပဲကြော်ပဲလှော်လုပ်ငန်းနှင့်   ကုန်စုံဆိုင်၊

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / မသန (နိုင်) ၀၇၇၁၄၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မမြနှင်းချို

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                                –        တောင်တွင်း-နတ်မောက်ကားလမ်း၊                                                                                                                          ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊မြို့သစ်မြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

၁။       အမည်                                                 –        ဒေါက်တာခင်မောင်အေး

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                        –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / နမန (နိုင်) ၀၀၂၃၆၉

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၈ . ၅ . ၁၉၅၉ (၅၈)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        နတ်မောက်မြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        M. B,B.S(MDY)

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        လူမှုရေးဝန်ကြီး

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးဘဆိုင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်မြမြ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                     NMK- ၀၀၀၉၈၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                             ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်အေးအေးဝင်း၊မှီခို  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / မကန (နိုင်) ၀၇၉၇၄၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်သွင်ဖြိုးအောင်(ကျောင်းသား)၊

မောင်နိုင်မျိုးအောင်(ကျောင်းသား)၊

မောင်သော်ဇင်အောင်(ကျောင်းသား)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                              –        အမှတ်(၁၁)၊ ရန်အောင်မြင်ရပ်၊                                                                                                                                  နတ်မောက်မြို့

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးဇော်မင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                      –        ဗမာ + တရုတ်/ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မတန (နိုင်) ၀၁၁၃၉၀

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၈ . ၃ . ၁၉၆၆ (၅၁)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        မြေနီကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        B.Com

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးညွန့်လှိုင်၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / မတန (နိုင်) ၀၁၀၉၁၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                                 ဗမာ / တရုတ်၊ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်သန်းရီ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / မတန (နိုင်) ၀၁၁၀၂၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်စုစုမွန်၊ မှီခို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၁၄/မအန(နိုင်)၀၂၅၅၁၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ /ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရီတီဦး၊ ၁၀တန်းအောင်

မသင်းသီရိစု၊ ၁၀တန်း

မမေမြတ်နိုးခင်၊ ၃ တန်း

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ကံကြီးရပ်၊လမ်းမတော်လမ်း၊                                                                                                                                   ဈေးမြောက်ဘက်၊၇လမ်းနှင့်၄လမ်းကြား၊                                                                             အောင်လံမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးမြင့်ဇော်

၂။       အခြားအမည်                                         –        သားသား၊လင်းရောက်

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                      –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ဂဂန (နိုင်)၀၀၃၀၀၈

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၅ . ၁ . ၁၉၆၇ (၅၀)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        မြို့မရပ်၊ဂန့်ဂေါမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        သိပ္ပံဘွဲ့(ရူပဗေဒ)

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        သယံဇာတ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊                                                                                                                           လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးအေးမောင်၊ပညာရေး(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         GGW ၀၃၇၇၁၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                                ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်မေ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / ဂဂန (နိုင်)၀၀၃၀၀၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း၊ သီးနှံမျိုးစုံရောင်းဝယ်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ရေးလုပ်ငန်း၊ ၈ / ဂဂန (နိုင်)၀၁၈၅၂၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ /ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ကံရွာ၊ဂန့်ဂေါမြို့နယ်

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးလှထွန်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                       –        ချင်း/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / စတရ (နိုင်)၀၀၁၇၅၉

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၅ . ၇ . ၁၉၅၁ (၆၅)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        အကြည်ရွာ၊စေတုတ္တရာမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        B.Ed (၁၉၇၅)

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးထွန်းဖေ(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်ယုံ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        SDA -၀၀၆၀၁၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ချင်း/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်တင်ကြည်၊ သားဖွားဆရာမ(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / စတရ (နိုင်)၀၀၉၉၆၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ချင်း /ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မခင်မဉ္ဇူ၊အထက်တန်းသူနာပြု

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        တောင်ခေတ္တရာရပ်၊ စေတုတ္တရာမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

၁။       အမည်                                                 –        ဦးကျော်ဌေး

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                      –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မကန (နိုင်)၁၁၂၅၂၅

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၂ . ၇ . ၁၉၇၀ (၄၇)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        မကျီးကန်ရွာ၊ မကွေးမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း)

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးစိုးလွင်၊ကျောင်းဆရာ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်စန်း၊တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / မကန (နိုင်) ၀၂၈၅၆၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        မကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊မကွေးမြို့နယ်

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဒေါ်ခင်ချိုလတ်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                       –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မကန (နိုင်)၀၀၆၁၄၁

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၀ . ၉ . ၁၉၇၃ (၄၄)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        မကွေးမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        သိပ္ပံဘွဲ့(ဓာတုဗေဒ)

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးမောင်ခင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         PME  ၁၀၇၆၇၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                              ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်မြသစ်၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         TDI   ၀၀၈၁၇၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဦးအောင်မျိုးလှိုင်(ကွာရှင်းပြီး)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်သက္ကအောင်၊ကျောင်းသား

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၃၈)၊အနော်ရထာလမ်း၊                                                                                                                                 စိုးကောမင်း(၂)၊မကွေးမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးတင့်လွင်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                        –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ရနခ (နိုင်)၀၈၇၅၈၇

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၃ . ၂ . ၁၉၆၂ (၄၅)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        တွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ရေနံချောင်းမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        B.E (Civil) Final Year 1988

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးရွှေတင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်စန်း၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             မရှိပါ၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ခင်မော်သန်း(ကုန်သည်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / ရနခ (နိုင်)၀၀၈၁၆၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မသူသူတင့်လွင်၊ ကျောင်းသူ

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၈၆၈)၊ နတ်စင်လမ်း၊                                                                                                                                    မြို့မမြောက်ရပ်၊ ရေနံချောင်းမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးသိန်းလှ

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                    –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ရနခ (နိုင်)၀၀၃၃၂၁

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၈ . ၃ . ၁၉၅၈ (၅၉)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ရေနံချောင်းမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        သိပ္ပံဘွဲ့(ဘူမိဗေဒ)

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးသန်းကျော်၊တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        YNG -၀၀၆၆၈၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်မြကြည်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             YNG -၀၀၀၆၈၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်သန်းရီ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / ရနခ (နိုင်)၀၀၃၃၂၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၃၇၉)၊ မြို့မတောင်ရပ်၊                                                                                                                                  ရေနံချောင်းမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        ဒေါ်စန်းစန်း

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                      –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ခမန (နိုင်) ၀၁၀၂၉၇

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၈ . ၆. ၁၉၅၅ (၆၀)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ရွှေသူဌေးကုန်းရပ်၊ချောက်မြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        သိပ္ပံဘွဲ့(ရုက္ခဗေဒ)

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးဘဖေ၊ဝန်ထမ်း(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ခမန (နိုင်) ၀၄၉၂၅၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ရီ(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဦးမျိုးညွန့်၊ လ/ထကျန်းမာရေးမှူး

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၁ / မခဘ (နိုင်) ၀၀၃၉၂၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်ရှိန်းထက်နိုင်၊မစုမြတ်နိုင်

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၂၃၁)၊ အောင်မြေပြည်တော်သာရပ်၊

အမှတ်(၆)နယ်မြေ၊ချောက်မြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးစိုးဝင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ခမန (နိုင်) ၁၀၄၂၁၃

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂ . ၃. ၁၉၆၆ (၅၀)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ပဒေသာကျွန်းကျေးရွာ၊ချောက်မြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(မြန်မာစာ)

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးညို၊တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         CHK – ၀၇၈၃၅၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                                  ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်ထွေး၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             CHK – ၀၇၈၃၅၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်မာမာဆွေ၊ အလပြဆရာမ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / ခမန (နိုင်) ၀၂၅၄၂၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်ဇော်မင်းထွဋ်(ကျောင်းသား)

မအိမွန်ဖြိုး(ကျောင်းသူ)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        မြို့မရပ်၊စလေမြို့၊ ချောက်မြို့နယ်

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးဇော်မင်းထွန်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                      –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / တတက (နိုင်) ၁၁၄၄၅၈

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၉ . ၅. ၁၉၇၃ (၄၃)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ဆတ်သွား၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း)

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးအောင်သောင်း(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်တုတ်တုတ်၊မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈/ တတက (နိုင်) ၀၆၂၇၈၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        မရှိပါ။  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း၊တိုးချဲ့ရပ်၊ဆက်သွား

တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်

 

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်

၂။       အခြားအမည်                                         –        လှိုင်လှိုင်

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / တတက (နိုင်) ၀၀၃၂၅၂

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၅ . ၈. ၁၉၇၁ (၄၅)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        တောင်တွင်းကြီးမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ၁၀တန်း(ခ)အောင်

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးစိုးမြင့်၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / တတက (နိုင်) ၀၀၃၈၁၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ကြင်လှ(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်စုစုချောလှိုင်၊မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / တတက (နိုင်) ၀၀၁၂၃၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မအင်ကြင်းလှိုင်လှိုင်၊(ကျောင်းသူ)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၁၅၉)၊ကန်သာယာလမ်း၊                                                                                                                             မောင်းတိုင်(၁)ရပ်ကွက်၊                                                                                                တောင်တွင်းကြီးမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

၁။       အမည်                                                 –        ဦးသန်းဆွေ

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မသန (နိုင်) ၀၀၂၈၁၈

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၉ . ၄. ၁၉၆၆ (၅၁)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        နွားလှကျေးရွာ၊ မြို့သစ်မြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇဘွဲ့(ပထဝီဝင်)

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးမြင့်ဆွေ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / မသန (နိုင်) ၀၁၂၀၃၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်မြစိန်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / မသန (နိုင်) ၀၁၂၇၄၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ခင်စန်းဦး၊ အ လ ပြ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / မသန (နိုင်) ၀၀၂၈၁၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မသဲဝင့်ရှိန်(ကျောင်းသူ)

မောင်ခိုင်ထူးဇံ(ကျောင်းသား)၊

မခိုင်​သော်သော်ဇင်(ကျောင်းသူ)၊

မအိန္ဒြာဖူးပွင့်(ကျောင်းသူ)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၁၁၁)၊ခိုင်သဇင်လမ်း၊                                                                                                                   ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊မြို့သစ်မြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

၁။       အမည်                                                 –        ဦးသောင်းရွှေ

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / နမန (နိုင်) ၁၂၀၆၉၀

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၀ . ၆. ၁၉၆၂ (၅၄)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        မြို့သစ်မြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ရူပဗေဒ(ပထမနှစ်)၊ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးတုတ်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်သန်းငြိမ်း(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ရီရီမြင့််၊ဈေးသည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / တတက (နိုင်) ၀၉၃၅၅၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်မင်းကိုကို(ကျူရှင်ဆရာ)၊

မောင်မင်းညီညီ LIFT(INGO)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ဈေးရပ်ကွက်၊ နတ်မောက်မြို့

 

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးကျော်စွမ်းရည်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မဘန (နိုင်) ၀၆၁၇၇၅

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၅ . ၉. ၁၉၇၈ (၃၈)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        မင်းဘူးမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(မြန်မာစာ)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးခင်မောင်အေးကြူ(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်တင်တင်နွဲ့၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / မဘန (နိုင်) ၀၅၇၈၄၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ယဉ်နု၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / မဘန (နိုင်) ၀၅၂၈၈၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်လွင်မင်းအံ့(ကျောင်းသား)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        သူဌေးကုန်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊                                                                                                                                မင်းဘူးမြို့

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးနေမျိုးကျော်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မဘန (နိုင်) ၀၆၅၃၆၁

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၉ . ၄. ၁၉၇၂ (၄၅)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        စကုမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        (၁၀)တန်း၊ စက်မှုလက်မှုအထက်တန်း                                                                                                                    ကျောင်း(ရေနံချောင်း)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်                                                                                                                     ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးအေးကို၊ ကုန်သည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / မဘန (နိုင်) ၀၂၉၅၅၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်ရွှေဝင်း၊ အထည်ရောင်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / မဘန (နိုင်) ၀၂၉၇၀၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်၊စက်ချုပ်လုပ်ငန်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / မသန (နိုင်) ၀၅၈၆၁၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မဖြူနှင်းစုကြည်

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                         –        အမှတ်(၁၀၁)၊မင်းလမ်း၊ဖောင်တန်းရပ်၊                                                                                                                   အမှတ်(၃)၊စကုမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးတင့်ဆန်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                      –        ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ပဖန (နိုင်) ၀၂၅၃၃၇

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၈ . ၅. ၁၉၆၄ (၅၃)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ကုန်းဇောင်းရွာ၊ပွင့်ဖြူမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        သိပ္ပံဘွဲ့(သင်္ချာ)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးခင်မောင်၊ရွှေပန်းထိမ်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ပဖန (နိုင်) ၀၂၅၃၃၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ကြည်၊ ဈေးသည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / ပဖန (နိုင်) ၀၂၅၃၃၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်အေးအေး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / ပဖန (နိုင်) ၀၆၂၃၉၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်သီဟတင့်ဆန်း(ဝန်ထမ်း)၊

မောင်ကောင်းသာတင့်ဆန်း(မှီခို)၊                                                                                                                             မောင်အောင်မင်းမြတ်(ကျောင်းသား)၊                                                                                                                     မအေမီမီဗို(ကျောင်းသူ)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၇၃)၊ သူဌေးတန်းရပ်၊                                                                                                                                   ကုန်းဇောင်းရွာ၊ ပွင့်ဖြူမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးသက်ခိုင်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                     –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / စလန (နိုင်) ၀၇၀၈၀၉

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၉ . ၅. ၁၉၇၇ (၄၀)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ရေနံချောင်းမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        B.A(Hions;) B.e.Tech

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးဌေးလှိုင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်ရဲစိန်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / စလန (နိုင်) ၀၁၁၂၆၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ဝေမွန်အောင်၊ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / စလန (နိုင်) ၁၁၈၀၁၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်ဒီသစ်ခိုင်(ကျောင်းသား)၊

မောင်ငြိမ်းစုသစ်ဝေ

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                           –         ၂၁ လမ်း၊ လမ်းမတော်၊ ပြန့်လွင့်ရပ်၊                                                                                                                       ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့၊ စလင်းမြို့နယ်

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးစန်းကြူ

၂။       အခြားအမည်                                         –        ဦးစန်းထွန်း

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                    –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ငဖန (နိုင်) ၀၁၂၄၉၄

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၉ . ၁. ၁၉၆၃ (၅၄)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ပဒါန်း၊ ငဖဲမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးလှကျော် (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်အုံးရှိန်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / ငဖန (နိုင်) ၀၁၁၈၈၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ဝင်းဝင်းမာ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / ငဖန (နိုင်) ၀၀၁၈၁၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်စန်းလင်းထွန်း(ကျောင်းသား)၊

မစန်းမြတ်မေမဒီ(ကျောင်းသူ)

မောင်ဘုန်းမြတ်မောင်(ကျောင်းသား)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၉၅၉)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ပဒါန်း၊                                                                                                                           ငဖဲမြို့နယ်

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးခင်မောင်လွင်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                       –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ငဖန (နိုင်) ၀၃၀၆၅၃

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၇ . ၄. ၁၉၅၉ (၅၈)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        (၁၀)တန်း

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးတင့်လွင် (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်ညွန့်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / ငဖန (နိုင်) ၀၀၂၅၃၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်တင်လှ၊ ထမင်းဆိုင်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / ငဖန (နိုင်) ၀၂၆၈၂၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မမေဦးလွင်(ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းဆိုင်)၊

ကိုသီဟလွင်(ယာဉ်မောင်း)၊

ကိုသူရလွင်(မှီခို)၊

မရတနာလွင်(ကျောင်းသူ)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        မြို့ဦး၊ ကျောင်းတွင်းရပ်ကွက်၊ ငဖဲမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဒေါ်ညိုညိုဦး

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                     –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / စတရ (နိုင်) ၀၀၃၃၂၄

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၆ . ၈. ၁၉၆၃ (၅၄)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        စေတုတ္တရာမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဥပဒေဘွဲ့

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးဆောင်း (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ကြည်ဝင်း၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             SDA  ၀၂၀၂၅၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဦးကျော်မိုးလှိုင်၊ ကုန်စုံဆိုင်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / စတရ (နိုင်) ၀၂၁၆၈၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်မင်းကိုကိုကျော်

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ စံပြရပ်၊                                                                                                                                       စေတုတ္တရာမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        ဦးနီစပ်

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ချင်း/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / စတရ (နိုင်) ၀၀၀၆၅၀

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၄ . ၂. ၁၉၇၈ (၃၉)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        စံပြရပ်ကွက်၊ စေတုတ္တရာမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဥပဒေဘွဲ့

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးစိန်ဝင်း (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်ဝင်း၊ ဈေးရောင်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         SDA  ၀၀၀၆၉၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ချင်း/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်လှသူဇာ၊ အထပြ ဆရာမ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / စတရ (နိုင်) ၀၂၂၀၃၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ချင်း/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မယူမီကို(ကျောင်းသူ)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ဝင်းဝင်းဈေးဆိုင်၊စံပြရပ်ကွက်၊                                                                                                                                စေတုတ္တရာမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဒေါ်အေးယုမော်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                   –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / သရန (နိုင်) ၀၀၀၅၃၆

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၅ . ၆. ၁၉၇၅ (၄၂)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        သရက်မြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        သိပ္ပံဘွဲ့(သင်္ချာ)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးကိုဦး(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်သန်းမြင့်၊ ကျန်းမာရေး(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / သရန (နိုင်) ၀၀၃၆၈၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဦးဇော်မိုးနိုင်၊ ကားလုပ်ငန်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / မတန (နိုင်) ၀၀၁၁၄၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မပိုးအိဇော်၊ မောင်အံ့ဆက်ပိုင်

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        မင်းတုန်းလမ်း၊ ရုံးရပ်ကွက်၊ ဆေးရုံရှေ့၊                                                                                                                    သရက်မြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

၁။       အမည်                                                 –        ဦးဇော်မိုးအောင်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                    –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / သရန (နိုင်) ၀၀၆၇၃၆

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၉ . ၉. ၁၉၆၈ (၄၉)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        အမှတ်(၅)၊မြို့ပတ်လမ်း၊ကိုးပင်အုပ်စု

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးအောင်ဝင်း(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်မိမိ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / သရန (နိုင်) ၀၀၆၇၃၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်သင်းသင်းစန်း၊ အထည်ချုပ်ဆိုင်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၇ / ပမန(နိုင်) ၀၈၈၃၆၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မစုဒါဝင်(ကျောင်းသူ)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၅)၊ မြို့ပတ်လမ်း၊                                                                                                                                     အကောက်တဲရပ်၊ ကိုးပင် ကျေးရွာအုပ်စု                                                                                                                     သရက်မြို့နယ်

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးဇော်ဝင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                     –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ကမန (နိုင်) ၀၃၀၅၄၀

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၃ . ၃. ၁၉၇၁ (၄၆)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        အလယ်ရွာ(၂)၊ အင်းဘဲအုပ်စု၊ ကံမမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(မြန်မာစာ)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးဉာဏ်စိန်၊ တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ကမန (နိုင်) ၀၃၃၆၆၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်စန်းရှင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / ကမန (နိုင်) ၀၃၃၆၆၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ဝင်းဝင်းမာ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / ကမန (နိုင်) ၀၄၁၈၆၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မဇွန်နှင်းပွင့် (ကျောင်းသူ)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        စံပြ(၃) လမ်း၊ အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်၊                                                                                                                            ကံမမြို့

 

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

၁။       အမည်                                                 –        ဦးမြင့်အောင်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ကမန (နိုင်) ၀၀၂၃၀၇

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၅ . ၆. ၁၉၅၉ (၅၇)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ဇွေးမိကျေးရွာ၊ ခြောက်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊                                                                                                                 ကံမမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        သိပ္ပံဘွဲ့ (ဓါတုဗေဒ)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးသာဉာဏ်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ဖွားခင်(ကွယ်လွန်) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ခင်ပြုံး၊ ကျောင်းဆရာမ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / ကမန (နိုင်) ၀၄၀၂၈၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်သီဟစိုး၊

မောင်ခိုင်ခန့်ကျော်(ကျောင်းသား)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ဇွေးမိကျေးရွာ၊ ခြောက်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊

ကံမမြို့နယ်

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                  –        ဦးတင်ဝင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ကမန (နိုင်) ၀၀၃၇၄၆

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁ . ၁. ၁၉၅၁ (၆၆)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ထိန်ကန်ကျေးရွာ၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        စတုတ္ထတန်းအောင်

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးကျော်လှ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ဝိုင်း(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်တင်နွယ်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / မတန (နိုင်) ၀၀၄၇၈၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မချိုမာဝင်း(ဈေးရောင်း)၊                                                                                                                                       မစိုးစိုးဝင်း(ဈေးရောင်း)၊                                                                                                မနှင်းယုယုထွေး(ပညာရေးဝန်ထမ်း)၊                                                                        မမေမြတ်နိုးသူ(ဈေးရောင်း)၊                                                                                           မောင်အေးမင်းအောင်(လက်သမား)၊                                                                        အောင်အောင်နိုင်ထွေး(ဈေးရောင်း)၊                                                                                  မောင်ဟန်နိုင်ဇော်(ကျောင်းသား)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ဘူးတောင်းကျေးရွာ၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

၁။       အမည်                                                 –        ဦးအေးလှိုင်ဦး

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မတန (နိုင်) ၀၂၅၈၃၇

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၆ . ၈. ၁၉၆၆ (၄၉)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ဇီးတောကျေးရွာ၊ တံတားအုပ်စု၊                                                                                       မင်းတုန်းမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (မြန်မာစာ)

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးသောင်းလှိုင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်သန်းအေး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / မတန (နိုင်) ၀၂၅၉၅၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်အေးအေးမူ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / မတန (နိုင်) ၀၂၅၈၃၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မဟေမာန်နှင်း(ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်း)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ဇီးတောကျေးရွာ၊ တံတားအုပ်စု၊                                                                                                                              မင်းတုန်းမြို့

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးလှိုင်မြင့်သန်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        ဘိုလှိုင်

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မလန (နိုင်) ၀၁၉၇၀၁

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၀ . ၄. ၁၉၅၇ (၆၀)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ပန်းတော်ပြင်ကျေးရွာ၊ မင်းလှမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        (၁၀)တန်း

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးပန်းမြိုင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်အေးဆိုင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ခင်ပြုံးနွယ်၊ တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / မလန (နိုင်) ၀၁၉၆၈၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မနွယ်နီလှိုင်၊ မဇာခြည်လှိုင်၊                                                                                                                                  မောင်လှိုင်ထွန်းနိုင်၊မောင်ဝေဖြိုးလှိုင်

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ပန်းတော်ပြင်ကျေးရွာ၊ မင်းလှမြို့နယ်

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးမောင်ကို

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မလန (နိုင်) ၀၁၀၀၅၀

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁ . ၄. ၁၉၅၇ (၆၀)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        လက်ခုတ်ပင်ကျေးရွာ၊ မင်းလှမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        (၁၀)တန်း(ခ)အောင်

၈။      လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးကျော်သောင်း (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်လုံး (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်တင်တင်ဌေး၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / မလန (နိုင်) ၀၁၀၉၂၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်ဇော်စိုင်းကိုကို(ဆောက်လုပ်ရေး)၊                                                                                                                   မောင်ဘွန်းဂျာကိုကို(ဖုန်းပြုပြင်ရေး)၊                                                                        မောင်ဂျာမိုးကိုကို(ဆောက်လုပ်ရေး)၊                                                                        မောင်ဇော်ဂျာကိုကို(ကျောင်းသား)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ရုံးရပ် (မြောက်ပိုင်း) ၊ မင်းလှမြို့

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးတင်မောင်ဦး

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ဆပဝ (နိုင်) ၀၃၉၄၉၄

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂ . ၃. ၁၉၄၆ (၇၁)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        မြို့မရပ်အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        H.S.F အောင်မြင်ပြီး၊ တိမွေးကုသိပ္ပံ                                                                                                                          (အင်းစိန်)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးစံရီ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်လှကျင် (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့

 

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးကျော်လွင်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ဆပဝ (နိုင်) ၀၁၄၉၉၇

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၀ . ၁. ၁၉၅၈ (၅၉)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        စံပြချောင်းကောက်ကျေးရွာ၊                                                                                                                               ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        (၁၀)တန်း

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးအောင်ကြည် (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်သန်းအိ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်အေးစန်း၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / ဆပဝ (နိုင်) ၀၄၇၆၅၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မအေးသက်မွန်၊ မမြင့်မြင့်လွင်၊                                                                                                                            မလဲ့လဲ့ထွန်းလွင်၊ မအေးသန္တာလွင်

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ချောင်းကောက်ကျေးရွာ၊                                                                                                                                       ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးအေးကျော်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                  –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မထန (နိုင်) ၀၀၂၈၆၉

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၈ . ၂. ၁၉၆၅ (၅၂)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ရွှေပန်းတောကျေးရွာ၊ အောင်လံမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        သိပ္ပံဘွဲ့ (ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးကျော်လှိုင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်မလေး (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်အေးအေးသိန်း၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / မထန (နိုင်) ၀၃၅၀၉၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        (၁၆ / ၁၇)လမ်းကြား၊ ကမ်းနားလမ်း၊                                                                                                                         စမ်းချောင်းရပ်ကွက်၊ အောင်လံမြို့

 

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးဟန်ဇော်ဝင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ပခက (နိုင်) ၁၆၃၃၈၄

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၁ . ၈. ၁၉၇၉ (၃၇)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        သီရိမာလာလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊                                                                                                                       ပခုက္ကူမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        သိပ္ပံဘွဲ့ (သင်္ချာ)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးသန်းဝင်း၊ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ထမ်း(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ပခက (နိုင်) ၀၄၉၂၂၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ကြင်စီ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်း(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ပခက (နိုင်) ၀၄၈၉၉၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ခင်ဇာဇာ(ရှမ်းရှမ်းဆေးလိပ်ခုံလုပ်ငန်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၇ / ပခက (နိုင်) ၁၅၂၅၂၀

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်အောင်မြင့်မြတ် (ကျောင်းသား)၊

မောင်အောင်ကောင်းမြတ်(ကျောင်းသား)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        (၅)လမ်း၊ အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဒေါ်ဇင်နီနီဝင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ပခက (နိုင်) ၂၂၅၈၆၃

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၁ . ၂. ၁၉၈၉ (၂၈)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ပခုက္ကူမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        B.A(Chines)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးဇော်ဝင်း၊ ကုန်သည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         PAK – ၀၄၉၅၉၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ဝင်းဆင့်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / ပခက (နိုင်) ၀၀၇၅၈၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        နေသူရိန်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊                                                                                                                         ပခုက္ကူမြို့

 

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးတင်သောင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                   –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ရစက (နိုင်) ၀၀၆၇၂၅

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၃၀ . ၁၂. ၁၉၅၀ (၆၆)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ရေစကြိုမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ပထဝီဝင်)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးထွန်းခိုင် (ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ရစက (နိုင်) ၀၀၆၇၂၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                          ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်လှမြိုင် (ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ရစက (နိုင်) ၀၀၆၇၂၆

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ခိုင်သန်းနိုင်၊ ဖူးတန်းချီစတိုးနှင့်   ရောင်းဝယ်ရေး၊

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ရစက (နိုင်) ၀၀၃၉၁၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                                ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မတင်နိုနိုဝင်း(Sofetware Engineer)

Yandanarpon City

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ် ( ၉၅၂- က )၊ စိတ္တသုခရပ်၊                                                                                                                         အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ရေစကြိုမြို့

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးမင်းဟန်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၅ / မမန (နိုင်) ၀၃၂၈၄၇

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၈ . ၁. ၁၉၆၈ (၄၉)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ဆူးလေကုန်းကျေးရွာ၊မြောင်မြို့နယ်၊                                                                                                                      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (သမိုင်း)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးချစ်မောင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်သန်းမေ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၅ / မမန (နိုင်) ၀၃၅၃၁၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်နုနုဆွေ၊ အရောင်းအဝယ်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / ရစက (နိုင်) ၀၀၄၄၉၉

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်ဇေယျာမင်း(ကျောင်းသား)၊                                                                                                                            မသန္သာမင်း(ကျောင်းသူ)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၁)နယ်မြေ၊ သုခဝတီရပ်၊                                                                                                                              ရေစကြိုမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးသက်နိုင်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မမန (နိုင်) ၀၀၃၀၄၄

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၀ . ၄. ၁၉၆၄ (၅၂)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ မြိုင်မြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ပထဝီဝင်)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးဖေညွန့် (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်လှကြိုင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ခင်ခင်ထွေး၊ အရောင်းအဝယ်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / မမန (နိုင်) ၀၁၃၂၀၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်၊                                                                                                                                          မောင်စွမ်းထက်အောင်

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ပင်စိမ်းခင်းရပ်၊                                                                                                                          မြိုင်မြို့

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးဝင်းဌေး

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / မမန (နိုင်) ၀၁၃၄၁၆

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁ . ၈. ၁၉၇၃ (၄၃)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        သံပုရာခြံကျေးရွာ၊ မြိုင်မြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        သိပ္ပံဘွဲ့ (ရူပဗေဒ)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးမြမောင် (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်နန်း(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်နွယ်နီတင်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / မမန (နိုင်) ၁၆၉၄၈၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်ရဲမာန် (ကျောင်းသား)၊                                                                                                                                   မောင်ဝေယံချမ်းလင်း

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ မြိုင်မြို့

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးအောင်သန်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                  –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ပမန (နိုင်) ၀၁၀၄၈၂

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၆ . ၉. ၁၉၅၄ (၆၁)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ရေလာကြီးကျေးရွာ၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        (၁၀)တန်း၊ (ခ)အဆင့်အောင်

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးကျော်ဦး (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်သိန်း(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်စန်းဝင်း၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / ပမန (နိုင်) ၀၁၀၄၈၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မချိုချိုသန်း(တောင်သူ)၊                                                                                                                                        မောင်အောင်ကျော်သူ(တောင်သူ)၊                                                                                   မောင်နေမျိုးအောင်(ကားရေတိုင်ကီ                                                                                  ပြုပြင်ရေး)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ညောင်ပင်တိုက်ရွာ၊ တင်ငုတ်ပင်အုပ်စု၊                                                                                                                     ပေါက်မြို့နယ်

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဒေါ်မြင့်စန်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ပမန (နိုင်) ၀၂၄၃၈၆

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၉ . ၉. ၁၉၅၉ (၅၆)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        သမားတော်ကျေးရွာ၊ ပေါက်မြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        သိပ္ပံဘွဲ့ (ဓါတုဗေဒ)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးကျော်မြ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ပမန (နိုင်) ၀၂၅၃၁၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်တင်ခ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / ပမန (နိုင်) ၀၂၄၃၅၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        သမားတော်ကျေးရွာ၊ ပေါက်မြို့

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဒေါ်သက်မွန်အေး

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ဆဖန (နိုင်) ၀၄၉၀၁၅

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၁ . ၉. ၁၉၇၉ (၃၈)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ရွာသစ်ရပ်၊ ဆိပ်ဖြူမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ပထဝီဝင်)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးတိုးရ၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်မြသီ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                        ၈ / ဆဖန (နိုင်) ၀၀၃၅၂၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ရွာသစ်ရပ်၊ ဆိပ်ဖြူမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

၁။       အမည်                                                 –        ဦးကျော်ဆန်းအောင်

၂။       အခြားအမည်                                         –        ဖိုးကျော်

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ဆဖန (နိုင်) ၀၀၀၅၂၄

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၉ . ၄. ၁၉၇၆ (၄၀)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ယောဝရပ်၊ ဆိပ်ဖြူမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ပထဝီဝင်)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးအေး၊ (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်(ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ကေသီထွန်း၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ၊

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ဆိပ်ဖြူမြို့ ၊ ၈ / ဆဖန (နိုင်) ၀၀၀၀၂၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်ဖြိုးသီဟကျော်၊ မောင်ဖြိုးနန္ဒကျော်

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ယောဝရပ်၊ ဆိပ်ဖြူမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးအောင်ဆန်းဝင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၅ / မလန (နိုင်) ၀၀၀၆၀၀

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၀ . ၁. ၁၉၇၄ (၄၃)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ကျောရွာ

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (သမိုင်း)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးထူးမော်(လ/ထမန်နေဂျာ၊ ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         သစ်ထုတ်လုပ်ရေး၊၅/မလန(နိုင်)၀၀၂၀၇၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်တင်စော၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၅ / မလန (နိုင်) ၀၀၂၀၇၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ကျောတိုက်ရပ်ကွက်၊ ခေမာသီဝံကျောင်း                                                                                                                   အနီး၊ ဂန့်ဂေါမြို့

 

 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးဌေးဝင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ပခက (နိုင်) ၀၈၇၄၇၉

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၃ . ၁၀. ၁၉၆၅ (၅၁)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ကမ္မမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        Dip In Agri;

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးစိန်ဖေ၊ ကုန်သည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         PKU – ၁၃၃၁၁၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်တင်ညွန့်၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             PKU – ၁၃၃၁၁၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်ကြူကြူဝင်း(စက်ချုပ်လုပ်ငန်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ပခက (နိုင်) ၃၂၆၅၁၅

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                             ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မမီမီသော်(ခေတ္တစင်ကာပူ)

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                          –        အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ထီးလင်းမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အောင်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မကြီး

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                                   –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ထလန (နိုင်) ၀၀၀၃၇၇

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၁၅ . ၃. ၁၉၇၆ (၄၀)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ထီးလင်းမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (သမိုင်း)

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးထွန်းအောင်၊ လ.ဝ.က(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ထလန (နိုင်) ၀၂၈၆၃၃

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                                ရခိုင်/ ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်ဆွေ၊ မှီခို

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                             ၈ / ထလန (နိုင်) ၀၃၀၁၅၄

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ထီးလင်းမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးထင်လင်း

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ဆမန (နိုင်) ၀၄၃၃၇၃

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၂၈ . ၂. ၁၉၈၀ (၃၇)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        သီရိရပ်ကွက်၊ ဆောမြို့

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        MTU  (ပဉ္စမနှစ်) Dip.IT

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးသိန်းညွန့်၊ ဝန်ထမ်း(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ဆမန (နိုင်) ၀၀၇၇၃၁

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်ခင်ခင်မြင့်၊ ဝန်ထမ်း(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ဆမန (နိုင်) ၀၀၇၇၃၂

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        မရှိပါ။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မရှိပါ။

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        သီရိရပ်ကွက်၊ ဆောမြို့

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )

 

၁။       အမည်                                                 –        ဦးကျော်မြင့်

၂။       အခြားအမည်                                         –        မရှိပါ။

၃။       လူမျိုး/ ဘာသာ                              –        ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်                –        ၈ / ဆမန (နိုင်) ၀၂၁၅၂၉

၅။       မွေးသက္ကရာဇ်/ အသက်                             –        ၃ . ၅. ၁၉၆၃ (၅၄)နှစ်

၆။       မွေးဖွားရာဇာတိ                                       –        ပြင်လယ်ကျေးရွာ၊ ဆောမြို့နယ်

၇။       ပညာအရည်အချင်း                                  –        နဝမတန်းအောင်

H၈။       လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                                –        တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၉။       အဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                         –        ဦးအောင်ကို (ကွယ်လွန်)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁၀။     အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊                          –        ဒေါ်သောင်းမေ၊ တောင်သူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ဆမန (နိုင်) ၀၂၁၅၂၇

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၁။     ဇနီး(သို့)ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင်   –        ဒေါ်စန်းကြည်၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း(ငြိမ်း)

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊                         ၈ / ဆမန (နိုင်) ၀၂၅၂၇၈

လူမျိုး/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ                      ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၁၂။     သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင်                   –        မောင်ထွန်းလင်းကျော်၊                                                                                                                                    မဝင်းဝင်းမိုး(သစ်လုပ်ငန်း)၊                                                                                             မောင်ကျော်မင်းထွန်း

၁၃။     အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    –        ဂုံဘိုရပ်ကွက်၊ကျောက်ထုမြို့၊ ဆောမြို့နယ်