(၁.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၂၅.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများ သင်တန်းတက်ရောက်မှု အခြေအနေ

အခြား
(၁.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှစ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများ သင်တန်းတက်ရောက်မှုစာရင်း
စဉ်အဖွဲ့အစည်းအမည်ကျင်းပမည့် နေ့ရက်​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၃.၉.၂၀၁၈ မှ ၁၄.၉.၂၀၁၈ ထိA   Short Course  သင်တန်းပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ရုံးမှတာဝန်
ရှိသူများ
ဦးမင်းဒင်၊
အကြီးတန်းစာရေး၊ ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ အကြီးတန်းစာရေး
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံး၊ နေပြည်တော်
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)၁.၁၀.၂၀၁၈ မှ ၂၆.၁၀.၂၀၁၈ ထိစာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၆၀)ဗဟိုဝန်ထမ်း
တက္ကသိုလ်မှတာဝန် ရှိသူများ
​ဒေါ်မေဇင်ကြည်၊ အကြီးတန်းစာရေး၊ ဒေါ်ယဉ်လဲ့မေ၊ အငယ်တန်းစာရေးဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၃၀.၁၀.၂၀၁၈မှ ၇.၁၂.၂၀၁၈ ထိe – Government လုပ်ငန်းများ အထောက်အကူပြုသင်တန်းe – Government မှ တာဝန်ရှိသူများဦးရန်နိုင်အောင်ဆွေ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ ဦးဖြိုးဝေလင်း၊ အကြီးတန်းစာရေးe – Government  အထောက်အကူပြု သင်တန်းကျောင်း
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)၇.၁.၂၀၁၉ မှ ၂၃.၃.၂၀၁၉ ထိအရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ် စဉ် (၅၇)ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်မှတာဝန် ရှိသူများ​ဒေါ်ညွန့်ညွန့်၊ ဦးစီးအရာရှိဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၉.၁.၂၀၁၉ မှ ၂၅.၁.၂၀၁၉ ထိCyber Security Basic Courseပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများဦးမင်းဒင်၊
အကြီးတန်းစာရေး၊ ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ အကြီးတန်းစာရေး
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံး၊ နေပြည်တော်