(၁.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၂၅.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများ သင်တန်းတက်ရောက်မှု အခြေအနေ

အခြား
(၁.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှစ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများ သင်တန်းတက်ရောက်မှုစာရင်း
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပမည့် နေ့ရက် ​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ၃.၉.၂၀၁၈ မှ ၁၄.၉.၂၀၁၈ ထိ A   Short Course  သင်တန်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ရုံးမှတာဝန်
ရှိသူများ
ဦးမင်းဒင်၊
အကြီးတန်းစာရေး၊ ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ အကြီးတန်းစာရေး
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံး၊ နေပြည်တော်
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၁.၁၀.၂၀၁၈ မှ ၂၆.၁၀.၂၀၁၈ ထိ စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၆၀) ဗဟိုဝန်ထမ်း
တက္ကသိုလ်မှတာဝန် ရှိသူများ
​ဒေါ်မေဇင်ကြည်၊ အကြီးတန်းစာရေး၊ ဒေါ်ယဉ်လဲ့မေ၊ အငယ်တန်းစာရေး ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ၃၀.၁၀.၂၀၁၈မှ ၇.၁၂.၂၀၁၈ ထိ e – Government လုပ်ငန်းများ အထောက်အကူပြုသင်တန်း e – Government မှ တာဝန်ရှိသူများ ဦးရန်နိုင်အောင်ဆွေ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ ဦးဖြိုးဝေလင်း၊ အကြီးတန်းစာရေး e – Government  အထောက်အကူပြု သင်တန်းကျောင်း
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၇.၁.၂၀၁၉ မှ ၂၃.၃.၂၀၁၉ ထိ အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ် စဉ် (၅၇) ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်မှတာဝန် ရှိသူများ ​ဒေါ်ညွန့်ညွန့်၊ ဦးစီးအရာရှိ ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ၉.၁.၂၀၁၉ မှ ၂၅.၁.၂၀၁၉ ထိ Cyber Security Basic Course ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ ဦးမင်းဒင်၊
အကြီးတန်းစာရေး၊ ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ အကြီးတန်းစာရေး
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံး၊ နေပြည်တော်