၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများအား အများပြည်သူကြည့်ရှု့လေ့လာနိုင်ရန်

ပ-အဆိုများ

Region State Law & MGY Bylaw – Copy