၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ

2019 -2020 ၊ (RE) Law