၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ

2019-2020 (ေဒသႏၲရစီမံကိန္း)