၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ်ဥပဒေများ

2020 – 2021 Regional Law