၂၂.၆.၂၀၁၆ နေ့ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

ဒု-ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း/အဖြေများ

၂၂.၆.၂၀၁၆ နေ့ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

3rd day(22.6.2016)