(၂၃.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှစ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ

အခြား
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပမည့် နေ့ရက် ​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ
နှင့်တာဝန်ရှိသူများ
၂၃.၁၂.၂၀၁၇ ​တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဥက္ကဌနှင့်တာဝန်ရှိသူ
များ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဝန်ကြီးချုပ်၊
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊
ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များ၊အမျိုး သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ
မြို့တော်ခန်းမ၊
မကွေးမြို့
ကိုးပင်/သာစည် စိုက်ပျိုး
မွေးမြူရေးနှင့်အသက်မွေးမှု
အတတ်သင်စခန်း
၅.၁.၂၀၁၈ ကိုးပင်/သာစည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့်အသက်မွေးမှုအတတ်သင်စခန်း သို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း ဥက္ကဌ၊ဒုတိယဥက္ကဌ၊
ဆင်ပေါင်ဝဲလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်များ၊
ဦးဇေယျာလင်း၊
ဦးဇော်ဝင်းနိုင်၊
ဦးသန်းနိုင်ဦး
(ပြန်ဆက်)
ကိုးပင် / သာစည်
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
အတတ်သင်စခန်း
မကွေး EITI watch group ၅.၁.၂၀၁၈ မှ
၆.၁.၂၀၁၈ ထိ
သယံဇာတတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း
နှင့်ဆက်စပ်သောဥပဒေပါအချက်
အလက်များဆွေးနွေးခြင်း
သယံဇာတ၊သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်၊လျှပ်စစ်
နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးနှင့်
EITI မှတာဝန်ရှိသူများ
သယံဇာတ၊သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်၊
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်
များ
မကွေးဟိုတယ်၊
မကွေးမြို့
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပမည့် နေ့ရက် ​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်အဖွဲ့ ၉.၁.၂၀၁၈ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်
အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ
လွှတ်တော်ဒုတိယ
ဥက္ကဌ
ဇမ္ဗှူသီရိအစည်းအဝေး
ခန်းမ၊နေပြည်တော်
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
(မကွေး)
၁.၂.၂၀၁၈ ​ကျောင်း၏စီမံရေးရာကိစ္စရပ်များ
သင်ကြားရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ တင်ပြ
ဆွေးနွေးခြင်း
အစိုးရစက်မှုလက်မှု
သိပ္ပံကျောင်းမှတာဝန်
ရှိသူများ
ပညာရေး၊ကျန်းမာ
ရေးနှင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေးကော်
မတီဝင်များ
အစိုးရစက်မှုလက်မှု
သိပ္ပံသင်တန်းကျောင်း
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်အဖွဲ့ ၂၃.၂.၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဥပဒေပါ
အကြောင်းအရာများနှင့် အခြား
လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ဆွေးနွေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်
အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဇမ္ဗှူသီရိအစည်းအဝေး
ခန်းမ၊နေပြည်တော်
ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်
အဖွဲ့
၂၈.၂.၂၀၁၈ ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒနှင့်ကောင်းမွန်
သောဒေသန္တရအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့
ဆောင်အဖွဲ့မှတာဝန်
ရှိသူများ
မကွေး၊မင်းဘူး၊
ရေနံချောင်း၊တွောင်း၊
စေတုတ္တရာ မြို့နယ်
များမှကိုယ်စားလှယ်
များ
City Star Hotel
ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဏိုင်အဖွဲ့ ၁၀.၃.၂၀၁၈ မှ
၁၁.၃.၂၀၁၈ ထိ
Budget Transpancy Forum ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဏိုင်အဖွဲ့
မှတာဝန်ရှိသူများ
ပြည်သူ့ငွေစာရင်း
ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊
အတွင်းရေးမှူး
Grand Amara
Hotel နေပြည်တော်
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပ
မည့် နေ့ရက်
​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့
၁၉.၃.၂၀၁၈ Land Reclamation and Reallocation Project ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဝန်ကြီး
များ
မင်းလှမြို့နယ်နှင့်
ငဖဲမြို့နယ်မှ
လွှတ်တော်ကိုယ်စား
လှယ်များ
​မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့ရုံး
၁၀ Myanmar Institute
of Gender Studies
၂၈.၃.၂၀၁၈ မှ
၃၀.၃.၂၀၁၈ ထိ
အမျိုးသမီးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစွမ်းရည်
မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း
Myanmar Institute
of Gender Studies
မှတာဝန်ရှိသူများ
ပခုက္ကူ၊ထီးလင်း၊
ပေါက်၊ ဂန့်ဂေါ မြို့နယ်များမှ
လွှတ်တော်ကိုယ်စား
လှယ်များ
Taw Win Nan Hotel
ပခုက္ကူမြို့
၁၁ Landesa အဖွဲ့ ၇.၄.၂၀၁၈ ​မြေယာဥပဒေများနှင့်မှုခင်းများကိုင်
တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Landesa  မှတာဝန်ရှိ
သူများ
​ဥက္ကဌ၊ဒုတိယဥက္ကဌ
နှင့်ရွေးချယ်ခံ
လွှတ်တော်ကိုယ်စား
လှယ်များ၊တပ်မတော် သားလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်များ
ထိန်ထိန်သာဟိုတယ်၊
မကွေးမြို့
၁၂ Equality Myanmar ၂၃.၄.၂၀၁၈ မှ
၂၄.၄.၂၀၁၈ ထိ
နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး ယန္တရား
များနှင့် အစိုးရ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ
Equality Myanmar
မှတာဝန်ရှိသူများ
လွှတ်တော်ကိုယ်စား
လှယ် (၂၅) ဦး
နန်းထိုက်သူဟိုတယ်
မကွေးမြို့
၁၃ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့
၂၆.၄.၂၀၁၈ ​တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အီတလီနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ
​မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့ရုံး
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပမည့် နေ့ရက် ​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
၁၅ EITI သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်း
အဖွဲ့
၅.၅.၂၀၁၈ EITI လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍
SNU ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် မိတ်ဆက်တွေ့
ဆုံခြင်း
EITI သုံးပွင့်ဆိုင်
ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့
သယံဇာတ၊သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်၊
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်
ဆိုင်ရာကော်မတီ
​မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့ရုံး
၁၄ IDEA ၆.၅.၂၀၁၈ မှ
၉.၅.၂၀၁၈ ထိ
စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စာရင်းစစ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်ခြင်း
နှင့်စိန်ခေါ်မှုများအဖြေရှာခြင်းဆိုင်ရာ
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
IDEA  မှတာဝန်ရှိ
သူများ
ပြည်သူ့ငွေစာရင်း
ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
များ
Kempinski Hotel၊
နေပြည်တော်
၁၆ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်အဖွဲ့ ၉.၅.၂၀၁၈ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊တိုင်းဒေသ
ကြီးနှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်များ၏
လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်
အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုတိယဥက္ကဌနှင့်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေး
မှူးချုပ်
ဇမ္ဗှူသီရိအစည်းအဝေး
ခန်းမ၊နေပြည်တော်
၁၇ ​ကျော်သာကုမ္ပဏီ ၁၄.၅.၂၀၁၈ လွှတ်တော်ပင်မအဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်နေမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးပွဲ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဥက္ကဌ၊
ဒုတိယဥက္ကဌ၊ဝန်ကြီး
များနှင့်ကျော်သာ
ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူ
များ
​ရွေးချယ်ခံလွှတ်
တော်ကိုယ်စားလှယ်
များ၊တပ်မတော်သား
လွှတ်တော်ကိုယ်စာ
လှယ်များ၊အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး
ကော်မတီနှင့်ဌာန
ဆိုင်ရာများ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
လွှတ်တော်ရုံးအစည်း
အဝေးခန်းမ
၁၈ The Asia Foundation ၂.၆.၂၀၁၈ မှ
၄.၆.၂၀၁၈ ထိ
တတိယအကြိမ်မြောက်အမျိုးသမီး
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
The Asia
Foundation မှတာဝန်
ရှိသူများ
အမျိုးသမီးရွေးချယ်ခံ
လွှတ်တော်ကိုယ်စား
လှယ် (၈) ဦး
Hotel Max
နေပြည်တော်
စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပမည့် နေ့ရက် ​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်
တက်ရောက်
သူဦးရေ
ကျင်းပသည့်
နေရာ
မှတ်
ချက်
၂၂ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်အဖွဲ့ ၁.၈.၂၀၁၈ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏
ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရ
အသုံးဆိုင်ရာ စိစစ်ဆောင်ရွက်မှု
လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လွှတ်တော်ဆိုင်
ရာကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်
အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ
နှင့်ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်
ဇမ္ဗှူသီရိအစည်းအဝေး
ခန်းမ၊နေပြည်တော်
၁၉ Top Power Excellence
Co.Ltd
၃.၈.၂၀၁၈ ကိုရီးယားနိုင်ငံအခြေဆိုက် Doo
Sung Chemical မှအဆင့်မြှင်နည်း
ပညာသုံးလမ်းခင်းခြင်း နည်းစနစ်
အားမိတ်ဆက်ဂါရဝပြုခြင်း
Top Power Excellence မှတာဝန်
ရှိသူများ
ဥက္ကဌ၊ဒုတိယဥက္ကဌ၊
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်
ရေးကော်မတီဝင်များ
​ရေးရာကော်မတီ
အစည်းအဝေးခန်းမ၊
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
လွှတ်တော်
၂၀ Renaissance Institute,
RI
၃.၈.၂၀၁၈ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏
စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဦးစား
ပေးကဏ္ဍများ ဖော်ထုတ်ခြင်းအလုပ်
ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Renaissance Institute, RI မှ တာဝန်ရှိသူများ မကွေးတိုင်းဒေသ
ကြီးလွှတ်တော်
ရေးရာကော်မတီ
ဥက္ကဌနှင့်အတွင်းရေး
မှူးများ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့အစည်း
အဝေးခန်းမ
၂၁ Renaissance Institute,
RI
၁၇.၈.၂၀၁၈ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဦးစား
ပေးကဏ္ဍများ ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Renaissance Institute, RI မှ တာဝန်ရှိသူများ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊
ဒုတိယဥက္ကဌနှင့်
ရေးရာကော်မတီ
ဥက္ကဌနှင့်အတွင်းရေး
မှူးများ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရအဖွဲ့အစည်း
အဝေးခန်းမ