ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအရအသုံးစာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာအပေါ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်း

နိဒါန်း ၁။       ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (     )ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မကွ

ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၄)သို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစာရင်း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက်များအပေါ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြချက်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ  ၂   ရက် နိဒါန်း ၁။       ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ အထူး

ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအရအသုံးစာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်အစီရင်ခံစာအပေါ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းအဖွဲ့၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်း

နိဒါန်း ၁။      ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မကွေးတိုင်