မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ်/ သင်တန်း သွားရောက်မှုများ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ် / သင်တန်း သွားရောက်မှုများ စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပမည့် ရက် ဆွေးနွေ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ်/ သင်တန်း သွားရောက်မှုများ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ်/ သင်တန်း သွားရောက်မှုများ စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် လေ့လာ မည့်ရက် ​လေလာမည့်