ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက်စာရင်းပါတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်များရှိ ကော်မတီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများ၏ တင်ပြမှုစာရင်းများနှင့်ဆောင်ရွက် မည့်လုပ်ငန်းများအား (၁၅-၈-၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ(၂၈-၈-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ ကွင်းဆင်းစိစစ်ဆောင် ရွက်ခဲ့သည့်အပေါ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာ

Construction (9.10.2018)

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ မင်းလှမြို့နယ်နှင့် မြိုင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ကိစ္စများအား ကွင်းဆင်းစိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာတွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ   ၂၁   ရက် နိဒါန်း ၁။      သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်န

ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းသည့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထား မှတ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀  ရက် နိဒါန်း ၁။       ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၆၆၊ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)အရ မကွေးတိုင်းဒေ

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် အကြံပြုဆွေးနွေးချက် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၆)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ      ရက် နိဒါန်း ၁။       ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ၊ (၆၆)အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)အရ မကွေးတိုင်းဒေသကြီ

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက် နိဒါန်း ၁။       မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီသည် ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုပါ တာဝန်ပေးအပ

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသည့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ

  ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ( ၂၆ )ရက် နိဒါန်း ၁။      ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပု