ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တင်သွင်းခဲ့သည့် အဆိုများအခြေအနေ

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တင်သွင်းခ