ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း

ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၿဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မှတ်ချက်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

“ကိုယ်ရေးအကျဉ်း”           ၁။     အမည်                                       -        ဦးရဲမြင့် ၂။      အခြားအမည်                               -        မရှိပါ။ ၃။      လူမ