ပြောင်းရွှေ့သွားသည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ကြီးမျိုးထွန်းလင်းနေရာတွင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်သည့် ဗိုလ်ကြီးနေလွင်ထူး၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း  ၁။      အမည်                                                 -   ဗိုလ်ကြီးနေလွင်ထူး၊ ကြည်း ၅၁၈၄၉ ၂။      အခြားအမည်                                         -  

ပြောင်းရွှေ့သွားသည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ကြီးဖြူဝင်းနေရာတွင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်သည့် ဗိုလ်ကြီးတင်မောင်လွင်၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း   ၁။      အမည်                                                 -   ဗိုလ်ကြီးတင်မောင်လွင်၊ ကြည်း ၅၂၆၃၁ ၂။      အခြားအမည်                                     

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အစားထိုးပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်သည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် (ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်) ကိုယ်ရေးအကျဉ်း  ၁။      အမည်        �

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

စဉ် အမည် ပြန်တမ်းဝင် အမှတ် ရာထူး မှတ်ချက် ၁ ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းဦး ကြည်း ၂၀၈၂၅ တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေး�

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အစားထိုးပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်သည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် ( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ) ၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှတ်   �

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စဉ် အမည် ပြန်တမ်းဝင် အမှတ် ရာထူး မှတ်ချက် ၁ ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းဦး က�

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စဉ် အမည် ပြန်တမ်းဝင်အမှတ် ရာထူး မှတ်ချက် ၁ ဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဦး �

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် ( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် )   ၁။      အမည် /ကိုယ်ပိုင်အမှ�