ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားပြုပါတီ မှတ်ချက် ၁ ဦးတာ စလင်း(

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် ( ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ) ၁။       အမည်                                                   -