ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း

ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း ၿဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မှတ်ချက်

ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

  “ကိုယ်ရေးအကျဉ်း”     ၁။     အမည်                                       -        ဗိုလ်မှူးကြီး အံ့ဇော် ၂။      အခြားအမည်                               -        မရှိပါ။