ပထမအကြိမ်နည်းဥပဒေများ

ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော နည်းဥပဒေများ စဉ် ဥပဒေအမည် ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန်      ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ ၁ မက