မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ်နည်းဥပဒေများ

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော နည်းဥပဒေများ   စဉ် ဥပဒေအမည် ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ