တတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် “ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၁) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း   ၃   ရက် ( ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် “ အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၁) ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း ”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် (၇/၂၀၂၀) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၈)ရက် ( ၂၀၂၀ �

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် “ (၁၇) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၀) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း   ၈   ရက် ( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ�

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် “ (၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၀) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း (၄) ရက် ( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၂�

“ အထူးအစည်းအဝေး (၂/၂၀၂၀) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက် ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၀)၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် (၁၃)ရက်( ၂၀၂၀ ပ

ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် “ (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း (၁၄) ရက် ( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်�

“ (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက် ပြောင်းရွှေ့ခြင်း”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် (၁၄)ရက် ၂၀၁၉ ခ

“ (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၉)၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း (၅)ရက်၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်

“ (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၉) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း (၆)ရက် ၂၀၁၉ ခုန�

အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၉) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၃)ရက်နေ့

“ အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၉) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၃)ရက်နေ့

“ အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၉) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၃)ရက်နေ့

“ (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၈/၂၀၁၈) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၁

“အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၈) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၇/၂၀၁၈) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၈)ရ�

“ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆/၂၀၁၈) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဝါခေါင်လဆုတ် (၉)ရက်နေ့ ၂၀၁၈ �

“နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅/၂၀၁၈) ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၅)ရက်န�

“ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၃/၂၀၁၈) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”

“ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၃/၂၀၁၈) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”   ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၃/၂၀၁၈)ကို ၂၀၁၈ �

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၇) ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက် ( ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၇) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း” ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၇)ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီ�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၇) ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၉ ရက် ( ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၆ ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း” ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇)ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅/၂၀၁၆) ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၆ ရက် ( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း” ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၄/၂၀၁၆) ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၄ ရက် ( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း” ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝ�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၇) ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပိုးတွဲလဆန်း ၃ ရက်နေ့ ( ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက် )

“ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း” ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၆) ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လကွယ်နေ့ ( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက် )

“ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း” ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၆) ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁၀ ရက် ( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ၂၆ ရက် )

“ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း” ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ �

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၆) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၁၀ ရက် ( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် )

“ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း” ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖေ�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၄/၂၀၁၅) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၆ ရက် ( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် )

“ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၅) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅/၂၀၁၅) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၅ ရက် ( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၅) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘ�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၅) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၅ ရက် ( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ဧပြီလ ၂၂ ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်မှ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅/၂၀၁၄) ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက် ( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၄) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၄)ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘ�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၄) ၁၃၇၅ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၁ ရက် ( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၀ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၄) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၄)ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ  �

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၃) ၁၃၇၅ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁၃ ရက် ( ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၃) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၃)ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၂) ၁၃၇၄ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁၁ ရက် ( ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၂) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၂)ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၂) ၁၃၇၄ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်နေ့ ( ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၆ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၂) စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၂)ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်( ၂ /၂၀၁၁) ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၅ရက် ( ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၁)ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၁) ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၃ ရက် ( ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက် )

“ အထူးအစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၁)ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက် ( ၁

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၆) ၁၃၇၇ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၄ရက် ( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ရက် )

“ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၅) ၁၃၇၇ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၄ ရက် ( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ဇွန်လ ၁၅ရက် )

“ (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၅) ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက် ( ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မတ်လ၁၇ ရက် )

“ (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆/၂၀၁၄) ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၃ ရက် ( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ရက် )

“ ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၄/၂၀၁၄) ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်နေ့ ( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ရက် )

“ နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘ�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၄) ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁ ရက် ( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၉ရက် )

“ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၄) ၁၃၇၅ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၃ ရက် ( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ၃ရက် )

“ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ မတ်�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၄/၂၀၁၃) ၁၃၇၅ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၉ ရက် ( ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက် )

“ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၃) ၁၃၇၅ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၄ ရက် ( ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၁၂ရက် )

“ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလ�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၃) ၁၃၇၄ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၃ ရက် ( ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မတ်လ၁၄ရက် )

“ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဧ�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၄/၂၀၁၂) ၁၃၇၄ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၈ ရက် ( ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ရက် )

“ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ဒီဇင်�

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၂) ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း ၁၄ ရက် ( ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ရက် )

“ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အားကြေညာခြင်း” ပထမအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖ