(၁.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၂၅.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများ သင်တန်းတက်ရောက်မှု အခြေအနေ

(၁.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှစ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများ သင်တန်းတက်ရောက်မှုစာရင်း စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပမည့် နေ့ရက် ​ဆွေးနွေး

(၁-၉-၂၀၁၈)ရက်နေ့မှစ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ

(၁.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှစ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းမျ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးမှ ဝန်ထမ်းများ သင်တန်းတက်ရောက်မှုအခြေအနေ

စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပမည့် နေ့ရက် ​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့် ပုဂ္ဂိုလ် တက်ရောက် သူဦးရေ ကျင်းပသည့် နေရာ မှတ် ချက် ၁ ပြည်ထေ

(၂၃.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှစ၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ

စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် ကျင်းပမည့် နေ့ရက် ​ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည့် ပုဂ္ဂိုလ် တက်ရောက် သူဦးရေ ကျင်းပသည့် နေရာ မှတ် ချက် ၁ ပြည်သူ

ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်း တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အခမ်းအနားများ

ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်း တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အခမ်းအနားများ စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည်

ပထမအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်း တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အခမ်းအနားများ

ပထမအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်း တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အခမ်းအနားများ စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် က